Betygsskalorna i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa
Här kan du läsa om betygsskalorna som används i Finland, betygens motsvarigheter och hur betygen poängsätts om du vill studera i ett annat nordiskt land.

Finländska grundskolor, gymnasier, yrkesskolor, universitet och yrkeshögskolor har olika betygsskalor. Fokus på den här sidan ligger främst på hur ditt betyg poängsätts om du söker till högre utbildning.

Betygsskalor vid olika läroanstalter

I Finland används betygsskalan 4–10 i grundskolor och gymnasier och 0–5 i yrkesläroanstalter, högskolor och universitet.

De betygsskalor som används är inte relativa, och därför motsvarar de inte helt den europeiska ECTS-betygsskalan. Den finska betygsskalan är alltså inte baserad på en på förhand beslutad fördelning av betyg som ECTS-skalan, utan det betyg (även kallat vitsord) som ges baseras på den studerandes individuella prestation.

Grundskolan och gymnasiet

I grundskolorna och gymnasierna i Finland används betygsskalan 4–10. Betygsskalan består av följande betyg:

 • 10 och 9, närmast motsvarande ECTS-betyg A (utmärkt)
 • 8, närmast motsvarande ECTS-betyg B (mycket bra)
 • 7, närmast motsvarande ECTS-betyg C (bra)
 • 6, närmast motsvarande ECTS-betyg D (tillfredsställande)
 • 5, närmast motsvarande ECTS-betyg E (tillräckligt)
 • 4, närmast motsvarande ECTS-betygen Fx och F (underkänd)

I grundskolans årskurser 1–3 kan eleverna få verbala omdömen eller siffervitsord i sina betyg, i enlighet med utbildningsanordnarens beslut. I årskursernas 4–8 läsårsbetyg och eventuella mellanbetyg samt i avgångsbetyget från grundskolan ges siffervitsord. Du kan läsa mer om bedömning av lärande i grundskolan på Utbildningsstyrelsens webbplats.

I gymnasiet ges bedömningen antingen som ett siffervitsord (4–10) eller som en påteckning för studieprestation (D = deltagit, G = godkänd). Om en studerande vill tillgodoräkna kurser från andra läroanstalter i sina gymnasiestudier, omräknas vitsorden till gymnasiets betygsskala. Motsvarighetstabell och mer information om bedömning av lärande hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Studentexamen i Finland bedöms med betygen L, E, M, C, B, A och I, varav L–A är godkända betyg och I underkänt. Mer information om hur betygen bestäms hittar du på Studentexamensnämndens webbplats.

Yrkesutbildning, yrkeshögskolor och universitet

Yrkesläroanstalter, högskolor och universitet i Finland använder betygsskalan 0–5. Betygsskalan består av följande betyg:

 • 5, närmast motsvarande ECTS-betyg A (utmärkt)
 • 4, närmast motsvarande ECTS-betyg B (mycket bra)
 • 3, närmast motsvarande ECTS-betyg C (bra)
 • 2, närmast motsvarande ECTS-betyg D (tillfredsställande)
 • 1, närmast motsvarande ECTS-betyg E (tillräckligt)
 • 0, närmast motsvarande ECTS-betygen Fx och F (underkänd)

I yrkesutbildningar är bedömningen av kunnande arbetslivsorienterad samt kompetens- och kriteriebaserad. Betyget kan också ges som en påteckning för studieprestation: godkänd/underkänd. Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Vid universitet och högskolor kan studieprestationen också bedömas på en godkänd–underkänd-skala, om så fastställts i läroplanen. Mer information får du från högskolornas studentservice.

Omräkning av utländska betyg till finska

Om du har en avslutad gymnasieutbildning utomlands och inte har en europeisk studentexamen (European Baccalaureate, EB) eller en internationell studentexamen (International Baccalaureate, IB) kan du inte söka till en finsk högskola genom betygsbaserad antagning. Då är det enda sättet att söka ett urvalsprov och då behövs ingen omräkningstabell för betyg. Läs mer på sidan Högre utbildning i Finland.

Om du har en europeisk studentexamen eller en internationell studentexamen hittar du information om poängsättningen av examina på yliopistovalinnat.fi/sv för ansökan till universitet och på yrkeshogskolestudier.fi för ansökan till yrkeshögskola.

Om du har genomfört en del av dina studier utomlands och vill få dem tillgodoräknade i din finska examen bör du kontakta din studiebyrå.

Om du ska söka till gymnasiet med ett utländskt betyg bör du läsa sidan Gymnasium och yrkesutbildning i Finland.

Omräkning av finska betyg till utländska

Om du söker in på en utbildning i ett annat nordiskt land med ett finskt betyg behöver du inte själv räkna om dina finska betyg till utländska.

Information om hur man räknar om betyg hittar du enligt följande:

 • Sverige: Antagning.se
 • Norge: Samordna opptak
 • Danmark: Eksamenshåndbogen. Välj önskat land i rullgardinsmenyn och klicka på ”Karakterer” i den grå menyraden under rullgardinsmenyn
 • Island: Det lärosäte du söker till avgör betygens motsvarigheter. Information om lärosäten hittar du på sidan Högre utbildning på Island.

Läs mer om högre utbildning i respektive land på sidorna nedan.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.