Karakterskalaer i det islandske utdanningssystemet

Studiebøger i en bunke på gulvet
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Her kan du lese om karaktersettingen i islandske skoler.

Karaktersetting på Island

Grunnskole

Ifølge læreplanen for grunnskolen skal vurdering av elevenes kunnskaper og fremskritt være en regelmessig del av skolearbeidet. Det viktigste formålet med vurderingen er å undersøke elevenes nivå og bruke vurderingsresultatene til å gi elevene veiledning og hjelpe dem med å nå studiemålene sine. Vurderingskriteriene er en beskrivelse av hvor godt eleven behersker en viss kompetanse. Avgangskarakterene fra det siste året i grunnskolen (tiendeklasse) brukes som en del av opptakskriteriene for videregående skole og plassering i studieretninger.

Vurderingskriteriene beskriver kompetanse etter skalaen A, B+, B, C+, C og D. 

Du finner mer informasjon om kompetansekriterier, karaktersetting og vurderingskriterier på nettstedet til Menntamálastofnun (skolemyndigheten). 

Videregående skole

For den allmenne videregående skolen gjelder læreplanen for videregående opplæring. Læreplanen gir informasjon om målsetninger og planer for ulike studieretninger og fag. Den inneholder også regler for elevenes og skolenes rettigheter og plikter. Utover dette utformer hver enkelt skole sin egen læreplan. Den inneholder ytterligere informasjon om skolens virksomhet, kurstilbud og skoleregler, samt tilbud for elevene. Disse læreplanene publiseres på nettstedene til de enkelte skolene. De videregående skolene bruker forskjellige metoder for vurdering og karaktersetting. 

Høyskoler og universiteter

De fleste islandske høyskoler og universiteter setter karakterer i hele eller halve sifre på en skala fra 0 til 10. Avgangskarakteren beregnes som en vektet gjennomsnittsverdi av alle endelige fagkarakterer, med to desimaler. Du finner mer inngående informasjon om karaktersetting, poengvurdering og karakterskalaer i de enkelte universitetenes utdanningskataloger.

Karaktersetting i de nordiske landene

Mer informasjon

Du finner mer informasjon på nettsidene til de enkelte skolene eller universitetene samt på nettsidene til Menntamálastofnun.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.