Betygsskalan i det svenska utbildningssystemet

Flere rækker med borde
Photographer
Akshay Chauhan / Unsplash
Här kan du läsa om vilka betyg du kan få i Sverige och hur du kan räkna om dina utländska betyg från din utbildning i ett annat nordiskt land till svenska betyg.

I Sverige ger lärarna betyg utifrån vad en elev kan i förhållande till betygskriterierna i slutet av en termin och när en kurs är avslutad.

Betyg på grundskole- och gymnasienivå i Sverige

På alla svenska utbildningar, från grundskolan till gymnasiet, används en betygsskala med sex steg, A–F. De fem betygsstegen A–E innebär godkänt resultat och F icke godkänt resultat.

I den svenska gymnasiesärskolan har betygsskalan bara de fem godkända stegen A–E.

Varje betygssteg har ett värde. Betyget E har värdet 10. Värdet stiger med 2,5 för varje betyg över E. Det högsta värdet på ett betyg är således 20. För icke godkänt resultat ges betyget F, som motsvarar betygsvärdet 0.

  • A – 20
  • B – 17,5
  • C – 15
  • D – 12,5
  • E – 10
  • F – 0

Eleverna i grundskolan får betyg för första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Därefter får eleverna ett nytt betyg varje termin fram till vårterminen i årskurs 9, då man får ett slutbetyg. Eleverna söker till gymnasiet med slutbetyget.

I gymnasiet får eleverna betyg för varje avslutad kurs och för ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet är en uppgift på 100 gymnasiepoäng. I slutet av gymnasieutbildningen får eleven ett examensbevis om eleven uppfyllt kraven för gymnasieexamen, annars utfärdas ett studiebevis.

Du kan läsa mer om de svenska betygen på Skolverkets webbsidor.

Betyg på universitetsnivå i Sverige

Betygsskalorna för högre utbildningar i Sverige varierar, eftersom universitet och högskolor själva bestämmer vilket betygssystem de vill använda. Den vanligaste betygsskalan är trestegsskalan: väl godkänt, godkänt och underkänt. Men andra skalor förekommer också, och en läroanstalt kan välja att använda flera olika betygssystem.

Inom EU har man tagit fram ett betygssystem som kallas ECTS, European Credit Transfer System, för att det ska vara lättare att jämföra studenternas betyg från de olika länderna. Vissa universitet och högskolor i Sverige har infört en sjugradig betygsskala som kan jämföras med den som används inom ECTS.

Kontakta den utbildningsinstitution i Sverige som du vill söka in på för att få information om vilken skala som används på den utbildning du vill gå på.

Omräkning av utländska betyg till svenska

Du kan räkna om dina betyg från en utländsk utbildning på Universitets- och högskolerådets (UHR) webbplats.

Du kan läsa mer om att räkna om dina betyg från en utbildning i ett annat nordiskt land till svenska betyg på Antagning.se.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.