Finskt medborgarskap

Kansalaisuus Suomessa
Här kan du läsa om hur man får finskt medborgarskap genom födsel, anmälan eller ansökan. Du kan också läsa om medborgarnas rättigheter och skyldigheter samt om dubbelt medborgarskap.

Finskt medborgarskap får man antingen automatiskt när man föds eller genom anmälan eller ansökan. Villkoren för medborgarskap regleras i Finlands medborgarskapslag. I lagen anges också finska medborgares rättigheter och skyldigheter.

Migrationsverket beslutar om förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt bestämmande av medborgarskapsstatus.

Medborgarskap genom födsel

Barnet får automatiskt finskt medborgarskap när det föds antingen om mamman är finsk medborgare eller om pappan är finsk medborgare och gift med barnets mamma. Barnet får även finskt medborgarskap om det föds i Finland, pappan är finsk medborgare vid barnets födsel och pappans faderskap fastställs.

Ett utomäktenskapligt barn med utländsk mamma och finländsk pappa får finskt medborgarskap genom anmälan förutsatt att fastställandet av faderskapet som har gjorts i utlandet även gäller i Finland.

Finskt medborgarskap genom anmälan

På anmälan kan medborgarskap beviljas till

  • före detta finsk medborgare
  • medborgare i ett nordiskt land
  • utomäktenskapligt utlandsfött barn till en finsk man eller till en mamma som inte fött barnet
  • 12–17 år gammalt adoptivbarn
  • 18–22 år gammal person som har bott i Finland tillräckligt länge.

Om du har fyllt 18 år och är medborgare i Danmark, Island, Norge eller Sverige beviljas du finskt medborgarskap genom medborgarskapsanmälan om du har haft ditt egentliga boende och hem i Finland under de senaste fem åren utan avbrott och under denna tid inte har dömts till fängelsestraff.

Om du är medborgare i ett nordiskt land men inte uppfyller alla villkor för att få medborgarskap genom anmälan eller vill få finskt medborgarskap redan efter att ha bott i Finland i två år kan du bli finsk medborgare genom ansökan.

Om du har förlorat ditt finska medborgarskap kan du återfå det genom en enkel anmälningsprocedur som inte kräver att du är bosatt i Finland.

Finskt medborgarskap genom ansökan

Som utländsk medborgare kan du beviljas finskt medborgarskap om du har fyllt 18 år och har haft ditt egentliga boende i Finland antingen under de senaste fem åren utan avbrott eller under sju år efter att du har fyllt 15 år, varav de senaste två åren utan avbrott. Om du kan visa på tillfredsställande kunskaper i finska eller svenska kan du få medborgarskap redan efter att ha bott fyra år i Finland.

En förutsättning är också att du inte har gjort dig skyldig till någon straffbar handling eller på ett betydande sätt har försummat din försörjningsplikt eller dina offentligrättsliga betalningsskyldigheter. Dessutom måste du som sökande på ett trovärdigt sätt kunna redogöra för hur du får dina inkomster och bevisa att du har tillfredställande muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska eller kunskaper i finskt eller finlandssvenskt teckenspråk på motsvarande nivå.

Undantag från de allmänna förutsättningarna för medborgarskap kan göras på vissa grunder som anges på Migrationsverkets webbplats.

Dubbelt medborgarskap

Finlands lag tillåter dubbelt medborgarskap, vilket innebär att du inte förlorar ditt finska medborgarskap när du får medborgarskap i ett annat land. En medborgare i ett annat nordiskt land förlorar inte heller sitt medborgarskap när han eller hon får finskt medborgarskap.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.