Gemensam nordisk insats kopplad till coronakrisen

17.04.20 | Nyhet
Mogens Jensen
Fotograf
Ask Lyno-Hansen
De nordiska länderna gör en gemensam satsning på forskning och andra konkreta åtgärder för att hjälpa regionen att ta sig ur den svåra situation COVID-19 har lett till.
På ett extra insatt möte den 17 april beslöt de nordiska samarbetsministrarna att prioritera dessa insatser i Nordiska ministerrådets budget både 2020 och 2021.

En del av stödinsatserna kommer att riktas till hälsovårdssektorn. De konkreta stödformerna och de slutliga summorna som det blir frågan om, kommer att definieras närmare, och det finns kapacitet att fokusera på krisens konsekvenser både inom hälsovårdsområdet och andra samhällsområden under de kommande åren. Målsättningen är bland annat att skapa ett möjligast effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, och rikta stödet till de områden där det gör mest nytta. 

Under coronakrisen har de nordiska ländernas ministrar varit i kontinuerlig kontakt med varandra, både bilateralt och på en rad inofficiella möten.

Danmark, Grönland och Färöarna har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2020. Danmarks samarbetsminister Mogens Jensen konstaterar att det nordiska samarbetet utnyttjas effektivt i ländernas hantering av hanteringen av COVID-19 situationen. 

- Vi har stor nytta av nordisk erfarenhetsutväxling och samarbete på flera områden. Det gäller naturligtvis hälsovårdsområdet, men också andra delar av samhället - särskilt gällande konsekvenserna av krisen. Vårt mål är också att vi skall kunna bygga upp våra samhällen efter krisen på ett grönt och hållbart sätt, säger Mogens Jensen.

- För oss som ordförandeland inom ministerrådet är det viktigt att Nordiska Ministerrådet reagerar snabbt på aktuella utmaningar. Jag är glad över att det extraordinära samarbetsministermötet idag så enigt önskade prioritera åtgärder relaterade till COVID-19. Stödåtgärderna kommer att konkretiseras under den närmaste framtiden. 

Visionsarbetet fortsätter

Samtidigt betonar Mogens Jensen arbetet med att anpassa arbetet inom Nordiska ministerrådet till den vision för samarbetet som statsministrarna antog hösten 2019. 

- Arbetet med handlingsplaner för ett grönt, ett konkurrenskraftigt och ett social hållbart Norden fortsätter, med målsättningen att vi ännu bättre skall kunna leverera politiska resultat på de områden som är viktiga för nordborna. Det arbetet har inte blivit mindre viktigt under coronakrisen. Vår målsättning är att det nordiska samarbetet står starkare efter krisen. 

Stöd till hälsovård och forskning

Ett forskningsprogram inom nordiska ministerrådets institution Nordforsk ingår också i det åtgärdsprogram som diskuterades på ministermötet. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki är nöjd över mötets beslut.

- Vi är glada att länderna tar vara på de starka och fungerande strukturer för samarbete som vi har inom ministerrådet, säger hon.

Arbetet mot gränshinder pågår kontinuerligt 

Samarbetsministrarna följde också upp ett tidigare beslut om att arbeta för att minska på de konkreta problem, t.ex. gällande socialskydd, som åtgärderna vid gränserna leder till för gränspendlare.

Nordiska ministerrådet har under de senaste veckorna kontinuerligt samlat in information till ländernas regeringar om de utmaningar som pendlarna drabbas av. Flera av de konkreta problemen har kunnat lösas, men bland annat en del skatterelaterade problem kvarstår. Ministrarna enades om att lösning av de här frågorna fortsatt skall ha hög prioritet.