Felles nordisk innsats koblet til koronakrisen

17.04.20 | Nyhet
Mogens Jensen
Photographer
Ask Lyno-Hansen
De nordiske landene gjør en felles satsing på forskning og andre konkrete tiltak for å hjelpe regionen med å komme seg ut av den vanskelige situasjonen covid-19 har ført til. På et ekstra møte 17. april vedtok de nordiske samarbeidsministrene å prioritere disse tiltakene i Nordisk ministerråds budsjett for både 2020 og 2021.

En del av støttetiltakene vil bli rettet mot helsesektoren. De konkrete støtteformene og de endelige summene det vil dreie seg om, vil bli definert nærmere, og det er kapasitet til å fokusere på krisens konsekvenser både på helseområdet og andre samfunnsområder de kommende årene. Målsetningen er blant annet å skape en mest mulig effektiv kunnskaps- og erfaringsutveksling og rette støtten til områdene der dette gjør mest nytte. 

Under koronakrisen har de nordiske landenes ministre vært i kontinuerlig kontakt med hverandre, både bilateralt og på en rekke uoffisielle møter.

Danmark, Grønland og Færøyene har formannskapet i Nordisk ministerråd 2020. Danmarks samarbeidsminister Mogens Jensen konstaterer at det nordiske samarbeidet utnyttes effektivt i landenes håndtering av covid-19-situasjonen. 

– Vi har stor nytte av nordisk erfaringsutveksling og samarbeid på flere områder. Det gjelder naturligvis helseområdet, men også andre deler av samfunnet – særlig hva konsekvensene av krisen angår. Målet vårt er også at vi skal kunne bygge opp samfunnene våre etter krisen på en grønn og bærekraftig måte, sier Mogens Jensen.

– For oss som formannskapsland for ministerrådet er det viktig at Nordisk ministerråd reagerer raskt på aktuelle utfordringer. Jeg er glad for at det ekstraordinære samarbeidsministermøtet i dag var så samstemt om ønsket om å prioritere tiltak relatert til covid-19. Støttetiltakene vil bli konkretisert i nærmeste framtid. 

Visjonsarbeidet fortsetter

Samtidig legger Mogens Jensen vekt på arbeidet med å tilpasse Nordisk ministerråds arbeid til visjonen for samarbeidet som statsministrene vedtok høsten 2019. 

– Arbeidet med handlingsplaner for et grønt, et konkurransedyktig og et sosialt bærekraftig Norden fortsetter, med målsetning om at vi enda bedre skal kunne levere politiske resultater på de områdene som er viktige for nordboerne. Det arbeidet har ikke blitt mindre viktig under koronakrisen. Målsetningen vår er at det nordiske samarbeidet skal stå sterkere etter krisen. 

Støtte til helsevesen og forskning

Et forskningsprogram i Nordisk ministerråds institusjon NordForsk inngår også i tiltaksprogrammet som ble diskutert på ministermøtet. Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki er fornøyd med vedtaket på møtet.

– Vi er glade for at landene tar vare på de sterke og fungerende strukturene for samarbeid vi har i ministerrådet, sier hun.

Arbeidet mot grensehindre pågår kontinuerlig. 

Samarbeidsministrene fulgte også opp et tidligere vedtak om å arbeide for å redusere de konkrete problemene som tiltakene ved grensene fører til for grensependlere, for eksempel når det gjelder sosial sikkerhet.

Nordisk ministerråd har de siste ukene kontinuerlig samlet inn informasjon til landenes regjeringer om utfordringene pendlerne rammes av. Flere av de konkrete problemene har kunnet løses, men det gjenstår fortsatt en del skatterelaterte problemer. Ministrene ble enige om at det fortsatt skal ha høy prioritet å løse disse spørsmålene.

Contact information