Ministrar: kultur är drivkraften för hållbar utveckling i Norden

28.10.20 | Nyhet
Roskilde Festival 2019
Fotograf
Celina Dahl/Ritzau Scanpix

Foto från Art zone på Roskilde Festival 2019. En festival där hållbarhet är inkluderat i alla delar från matbodar till avfallshantering.

Hållbarhet var den gröna tråden på kulturministrarnas andra digitala ministermöte under Danmarks ordförandeskap. Ministrarna diskuterade kultursektorns prioriteringar de kommande åren för att nå Nordiska ministerrådets nya vision och samtidigt stärka gemenskap, utveckling och samarbete inom kultursektorn i hela Norden.

Kulturens roll för grön omställning var i fokus under årets andra nordiska ministermöte för kultur på onsdagen då också samarbetsprogrammet och budgetramen för kommande år diskuterades. Även om Covid-19 under året har haft stor inverkan på ramarna för att mötas och arbeta så har den vare sig påverkat kulturministrarnas ambitionsnivå eller utvecklingen av det nordiska kultursamarbetet.

- Det har varit ett speciellt ordförandeskapsår utan några fysiska möten, där vi tillsammans med våra nordiska kollegor har kunnat sitta i samma rum och diskuterat utvecklingen av Nordiskt kulturpolitik. Lyckligtvis har vi bevisat att det har fungerat att mötas digitalt och ta viktiga beslut, säger Joy Mogensen, Danmarks kulturminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur, efter årets andra digitala ministermöte där de nordiska kulturministrarna bland annan diskuterade de kommande årens prioriteringar. 

 

- Vi kan konstatera att det kulturpolitiska samarbetet i Norden står mycket starkt - även i en turbulent tid för kultursektorn och att ambitionsnivån för de kommande åren fortsatt är hög. Konst och kultur spelar en avgörande roll för sammanhållningen, engagemanget och medverkan bland de nordiska medborgarna samt hela den hållbara utvecklingen i Norden. Allt det kommer också vara tydligt när samarbetsprogrammet för 2021-2024 presenteras i januari, avslutar Joy Mogensen

Kulturen bygger broar – också i arbetet med visionen

Kulturen och medierna spelar en avgörande roll för samarbetet i Norden och i själva verket var det utgångspunkten för grundandet av Nordiska ministerrådet 1971. Det är ofta grannländernas böcker, tv-serier och musik som är den första kontakten över gränserna.

Kulturen skapar också arenor för allmänheten och hjälper oss till att förstå och hantera globala utmaningar så som klimatkrisen och coronapandemin. Att det kulturella samarbetet fungerar som en central drivkraft till den gröna omställningen i Norden syns också i ministerrådets handlingsplan för Vision2030.

- Kulturensamarbetet och språkförståelsen är grundläggande för det nordiska samarbetet och det löper även som en röd – eller kanske i det här fallen en grön - tråd i arbetet med visionen som Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030. Några viktiga exempel från handlingsplanen på kultursektors bidrag är insatsen för att stärka för barn- och ungas kultur- och språkförståelse, det tvärsektoriella initiativet kring hållbara livsstilar liksom arbetet med demokrati, inkludering och samhörighet i Norden, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Nytt kulturpolitiskt samarbetsprogram presenteras i 2021

Det kommande kulturpolitiska samarbetsprogrammet för 2021-2024 bygger på Nordiska ministerrådets Vision2030, dess tre strategiska prioriteringar: ett grönt, ett konkurrenskraftigt och ett socialt hållbart Norden samt en handlingsplanen och dess mål. Samarbetsprogrammet publiceras i januari 2021 när Finland har övertagit ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.

Beslut om budget 2021 i november

Det formella beslutet om Nordiska ministerrådets totala budget för 2021 tas av de nordiska samarbetsministrarna i slutet av november.  De aviserade besparingarna på kulturområdet för 2021 är en del av detta övergripande beslut.