Så blir jord- och skogsbönderna en del av klimatlösningen

26.08.19 | Nyhet
Nordiska jordbruksministrar planterar träd
Fotograf
Sara Landqvist
Jordbruksministrarna vill göra Nordens bönder till allierade i kampen mot klimatförändringarna. Både jord- och skogsbruk har en outnyttjad potential att binda koldioxid i marken, vilket inte bara minskar utsläppen till atmosfären utan även gör odlingsmarken bördigare. Island satsar på fler träd, och ministrarna drog sitt strå till stacken.

- Vi behöver arbeta med våra bönder och markägare för att minska utsläppen och öka markbindningen av koldioxid. Här på Island har vi fokus på att plantera skog för att lagra koldioxid och förhindra erosion, och på att anlägga nya våtmarker, säger Kristján  Þór Júlíusson, jordbruksminister på Island.

Jordbruket kan ta hand om koldioxid

Matproduktionen och dess klimatpåverkan är högaktuell sedan FN:s klimatpanel, IPCC, släppte sin rapport om markanvändningen i världen för ett par veckor sedan.  I klimatdebatten får jordbruket ofta bära ett tungt ansvar för klimatskadliga utsläpp från framförallt köttproduktionen. Men nu lyfts även böndernas möjlighet att kompensera för utsläppen genom ändrad markanvändning. 

Dubbla vinster

När kol lagras i kolsänkor i åker- och skogsmark dämpas mängden koldioxid i atmosfären. Mer kol i jorden gör den också bördigare, vilket är bra för att kunna möta den ökade efterfrågan på mat. Förutsättningarna att lagra kol i mark skiljer sig stort mellan olika marktyper, men det går också att påverka genom olika metoder att bruka marken.  Om bönder plöjer mindre, varierar växtföljden, lämnar kvar skörderester och håller marken ständigt täckt av växande gröda, kan de befria atmosfären från större mängder koldioxid än idag.

Länderna vill binda mer kol i mark

Redan idag ingår ökad kolbindning i alla de nordiska ländernas planer för att bli klimatneutrala.

Och i enlighet med Parisavtalet mäter och rapporterar de årligen sina kolförråd i olika marktyper; som skogsmark, åkermark och betesmark.

- I Norge har vi slutit avtal med lantbruket om att reducera fem miljoner ton koldioxid innan 2025. Att binda kol i mark kan bli en stor del av detta. Det är viktigt att komma ett steg vidare i metodutveckling, och det hoppas jag vi kan samarbeta om i Norden, säger Olaug Vervik Bollestad, mat- och jordbruksminister i Norge.

Ministrarna klimatkompenserade för sitt möte

På Island är en stor del av marken utsatt för erosion och olika projekt pågår för att bevara marken så den kan fungera som kolsänka. Ministrarna beslöt att undersöka möjligheterna till ett gemensamt forskningsprogram om vilka åtgärder som kan bli effektiva och möjliga att genomföra i Norden.  Under sitt möte planterade de ett antal träd för att kompensera för att de nordiska ministrarna flugit till mötet.

Kontakt