Finland leder Nordiska ministerrådet under 2021

27.10.20 | Nyhet
Cykler og vindmøller
Photographer
Johnér
Tillsammans är vi starkare och visare än var för sig.
Så lyder en av grundteserna i Finlands program för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Programmet tar fasta på visionen för det nordiska samarbetet, som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. Programmet för inkommande år drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.

När statsminister Sanna Marin presenterade programmet för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, skedde det på ett virtuellt möte med Nordiska rådets presidium, på en länk från Helsingfors. Pandemin har skapat nya utmaningar för samarbetet, och att den årliga sessionen krympte ihop till en rad digitala möten är ett exempel på det.

- Pandemin är ett exempel på att vi inte ensamma kan lösa globala utmaningar, säger Sanna Marin. Det är förnuftigt att gemensamt leta efter sätt att bereda sig för kommande kriser. Därför vill Finland fördjupa samarbetet också inom försörjningstrygghets- och beredskapsområdet.

Fokus på avveckling av nya och gamla gränshinder

En av pandemins konsekvenser är att den fria rörligheten inom regionen har beskurits. Gränser har stängts, arbetsresor har försvårats, familjemedlemmar har inte haft möjlighet att träffas, och långa perioder av distansarbete på fel sida av en gräns har skapat skattetekniska problem för pendlare.

- Arbetet för att avveckla och förebygga gränshinder, både nya, och sådana som vi tidigare har identifierat, är högprioriterat under nästa år, säger Finlands nordiska samarbetsminister Thomas Blomqvist.

I anslutning till gränshinderarbetet inleds nästa år också ett forskningsprojekt om de samhälleliga konsekvenserna av inresebegränsningar mellan de nordiska länderna under Covid-19pandemin.

Thomas Blomqvist lyfter fram samarbetet på digitaliseringområdet.

- Vi måste ta vara på de nordiska styrkepositionerna när vi ska bygga upp våra ekonomier efter krisen. Våra framstående digitala lösningar ska också betjäna mobiliteten inom Norden och göra vardagen smidigare över våra riksgränser, säger han.

 

Det är förnuftigt att gemensamt leta efter sätt att bereda sig för kommande kriser.

Sanna Marin, Finlands statsminister

Hållbarhet är en röd tråd i statministrarnas vision för det nordiska samarbetet, och i det finländska programmet syns detta genomgående, bland annat i en stark betoning av  klimatåtgärder.

- Vår nordiska välfärdsmodell stödjer en socialt rättvis omställning mot koldioxidneutralitet, säger statsminister Sanna Marin.

Finland vill främja en biobaserad och cirkulär ekonomi, bland annat genom att utveckla ett kompetensnätverk för cirkulär ekonomi inom byggbranschen. Byggbranschen använder för tillfället cirka hälften av världens naturresurser och är en stor källa till koldioxidutsläpp. En annan högprioriterad fråga är att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Ålands självstyrelse firar sitt 100-årsjubileum 2021-22. Under ordförandeskapsåret kommer man att särskilt belysa Ålands, Färöarnas och Grönlands deltagande i det nordiska samarbetet, och visa hur det ökar den demokratiska hållbarheten i Norden. Finlands regering, Ålands landskapsregering och Nordiska ministerrådet arrangerar en internationell konferens kring temat under hösten 2021.

-Vår roll innebär en extra dimension och styrka för den nordiska integrationen som är intressant också i ett internationellt perspektiv, säger Ålands lantråd Veronica Thörnroos.