Udsendte medarbejdere fra og i Finland

Lähetetyt työntekijät
Her kan du læse om de gældende regler for arbejdstagere, som bliver udsendt fra Finland til udlandet og fra udlandet til Finland.

En udsendt medarbejder er en arbejdstager, som er udsendt til udlandet af en finsk virksomhed, eller en arbejdstager fra en udenlandsk virksomhed, som midlertidigt arbejder i Finland.

Reglerne for udsendte medarbejder afviger på nogle områder fra reglerne for andre arbejdstagere, som rejser til udlandet. Herunder finder du information om udsendte medarbejderes sociale sikring og arbejdsløshedsforsikring, ret til sundhedsydelser, beskatning samt gældende ansættelsesvilkår.

Hvis du ikke er udsendt medarbejder, kan du læse mere i Info Nordens guide om at arbejde i Finland.

Social sikring og arbejdsløshedsforsikring

Hvis din arbejdsgiver sender dig til et andet nordisk land for at arbejde, kan du under visse forudsætninger stadig være socialt sikret og arbejdsløshedsforsikret i dit hjemland.

Udsendte medarbejdere fra Finland

Hvis du bliver udsendt til et andet nordisk skal du medbringe attest A1, som et bevis på, at du er socialt sikret i Finland. Ved hjælp af beviset bliver både arbejdsgiveren og lønmodtageren fritaget for forsikringsafgifter i arbejdslandet. En person, som er socialt sikret i Finland, betaler således alle lovfæstede socialsikringsafgifter til Finland.

Arbejdsgiveren søger om attest A1 til den udsendte medarbejder hos Pensionsskyddscentralen.

Du kan kontakte Pensionsskyddscentralen eller Folkpensionsanstalten (FPA) for yderligere information.

Medarbejdere som er udsendt til Finland

Arbejdsgiveren for en medarbejder, som er udsendt til Finland, skal søge om attest A1 til medarbejderen i det land, som medarbejderen rejser fra. Hvis medarbejderen bevilges en attest A1, betales afgifterne for social sikring til afrejselandet, og medarbejderen kan så modtage sociale ydelser i herfra. Dermed behøver den udsendte medarbejders arbejdsgiver ikke at oplyse FPA om arbejdet i Finland, og den udsendte medarbejder modtager typisk ikke ydelser fra FPA.

Hvis der ikke søges om attest A1, eller den ikke bevilges, er den udenlandske arbejdsgiver forpligtet til at forsikre den udenlandske medarbejder i Finland. Du kan læse mere på Pensionsskyddscentralens netsted.

Social sikring for familiemedlemmer

Familiemedlemmer, som følger med den udsendte medarbejder til udlandet, og som bor i den samme husstand, har som regel ret til ydelser fra FPA, også selv om opholdet i udlandet varer længere end 6 måneder. Som familiemedlemmer betragtes ægtefælle, samlever, registreret partner samt egne børn under 18 år, adoptivbørn samt partnerens børn, hvis de bor i den samme husstand.

Familiemedlemmer, som flytter til et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, har som regel ret til social sikring i Finland, hvis den person, som de er flyttet til udlandet med, også har det. Hvis du begynder at arbejde, bliver din ret til social sikring vurderet ud fra dit arbejde, og i så fald har du ikke længere ret til social sikring som familiemedlem. Du har normalt ret til social sikring i arbejdslandet, hvis dit job opfylder minimumskravene for arbejde. Husk at informere FPA, hvis du begynder at arbejde. Du kan få yderligere information hos FPA.

Hvis du er familiemedlem til en medarbejder, som bliver udsendt til Finland, skal du undersøge din ret til ydelser hos den sociale sikringsmyndighed i dit hjemland.

Ret til sundhedsydelser

En arbejdstager, som er udsendt til et andet nordisk land, og dennes familiemedlemmer har under det midlertidige ophold (kortere end et år) ret til nødvendig behandling på lige fod med borgerne i arbejdslandet. Du kan læse mere om reglerne i de forskellige lande via nedenstående links.

En finsk arbejdstager, som er udsendt til et andet nordisk land samt familiemedlemmer, har ligeledes ret til sundhedsydelser i Finland, også selvom de ikke har en hjemkommune i landet. Attesten "Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland" kan fås hos FPA. Med attesten kan du dokumentere din ret til offentlige sundhedsydelser. Læs mere hos FPA's center for internationale forhold.

Beskatning af arbejde i udlandet

Arbejdsgiveren skal altid afklare, hvilket land medarbejderen skal betale skat i. Ved kortvarige udstationeringer beskattes lønnen ofte i det land, som medarbejderen er udsendt fra, men hvis virksomheden etablere et fast driftssted i arbejdslandet, kan lønnen beskattes i landet – også ved et kort ophold. Ved længere udstationeringen kan den såkaldte 6-månedersregel anvendes. Du kan få yderligere information hos Nordisk eTax og hos landenes skattemyndigheder.

Ansættelsesvilkår i værstlandet

Arbejdsgiveren skal garantere medarbejderen samme arbejdsforhold og ansættelsesvilkår, som gælder i værtslandet, enten på baggrund af lovgivning eller overenskomster. Hvis ansættelsesvilkårene er mere gunstige hjemlandet end i værtslandet, skal arbejdsgiveren også anvende disse vilkår under udstationeringen. Der er dog undtagelser fra denne regel. Du finder disse på portalen Your Europe.

Du kan få yderligere information om arbejdsforhold og ansættelsesvilkår under udstationering i udlandet hos den ansvarlige myndighed i det land, som medarbejderen udsendes til.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.