Utsendte arbeidstakere fra Finland og til Finland

Lähetetyt työntekijät
Her kan du lese om reglene som gjelder for arbeidstakere som sendes ut fra Finland til utlandet og fra utlandet til Finland.

En utsendt arbeidstaker er en arbeidstaker som er utsendt til utlandet av et finsk firma, eller en arbeidstaker fra en utenlandsk bedrift som jobber midlertidig i Finland.

Reglene for utsendte arbeidstakere er delvis ulike reglene for andre arbeidstakere som drar til utlandet. Under finner du informasjon om utsendte arbeidstakeres trygderettigheter og arbeidsledighetsforsikring, rett til helsetjenester, beskatning og ansettelsesvilkår.

Hvis du er utsendt arbeidstaker, bør du lese Info Nordens guide om å jobbe i Finland.

Trygd og arbeidsledighetsforsikring

Hvis arbeidsgiveren din sender deg til et annet nordisk land, kan du på visse vilkår fortsatt være omfattet av trygdesystemet og arbeidsledighetsforsikringen i hjemlandet ditt.

Arbeidstaker utsendt fra Finland til utlandet

Utsendte arbeidstakere som drar til et annet nordisk land skal ha med seg en bekreftelse på at de omfattes av det finske trygdesystemet. Med en slik bekreftelse blir både arbeidsgiveren og arbeidstakeren fritatt for trygdeavgifter i arbeidslandet. For en person som omfattes av det finske trygdesystemet, betales altså alle lovbestemte trygdeavgifter til Finland.

Arbeidsgiveren skaffer A1-attest til den utsendte arbeidstakeren hos Pensionsskyddscentralen.

Ytterligere informasjon fra Pensionsskyddscentralen og Folkpensionsanstalten (FPA).

Arbeidstaker utsendt fra utlandet til Finland

Arbeidsgiveren til en arbeidstaker som er utsendt til Finland, skal søke om en A1-attest fra landet arbeidstakeren sendes ut fra. Hvis arbeidstakeren innvilges A1-attest, betales lovpålagte trygdeavgifter til utreiselandet, og arbeidstakeren får sosiale ytelser fra dette landet. I slike tilfeller trenger ikke den utsendte arbeidstakerens arbeidsgiver informere FPA om arbeidet i Finland, og den utsendte arbeidstakeren får normalt ingen FPA-ytelser.

Hvis det ikke søkes om A1-attest eller denne ikke kan utstedes, har den utenlandske arbeidsgiveren ansvar for å forsikre sin utenlandske arbeidstaker i Finland. Les mer på Pensionsskyddscentralens nettside.

Trygd for familiemedlemmer

Familiemedlemmer som følger med utsendte arbeidstakere til utlandet og bor i samme husholdning, har som regel rett til FPA-ytelser selv om utenlandsoppholdet varer mer enn 6 måneder. Som familiemedlemmer anses ektefelle, samboer og partner i registrert partnerskap samt egne barn, adoptivbarn og partners barn som bor i samme husholdning, dersom disse er under 18 år gamle.

Familiemedlemmer som flytter til et EU- eller EØS-land, Sveits eller Storbritannia, har som regel rett til finske trygdeytelser hvis også personen de flytter til utlandet for, har rett til det. Hvis du derimot begynner å jobbe, avgjøres dine trygderettigheter ut fra jobben din, og da har du ikke lenger rett til trygdeytelser i kraft av å være familiemedlem. I slike tilfeller har du som regel rett til trygdeytelser i landet du jobber i, hvis arbeidet oppfyller minimumskravene til arbeid.
Gi beskjed til FPA hvis du begynner å jobbe. Mer informasjon får du hos FPA.

Hvis du er familiemedlem til en arbeidstaker som er utsendt til Finland, må du undersøke din rett til ytelser hos trygdemyndigheten i ditt eget land.

Rett til helsetjenester

Hvis du blir utsendt som arbeidstaker til et annet nordisk land, har du og familiemedlemmene dine rett til, under et midlertidig opphold (mindre enn et år), å få medisinsk nødvendig helsehjelp på samme vilkår som innbyggerne i landet du jobber i. Du kan lese mer om de enkelte landene via lenkene under.

Hvis du er utsendt arbeidstaker fra Finland til et annet nordisk land, har du og familiemedlemmene dine rett til offentlige helsetjenester også i Finland, også om dere ikke har noen hjemkommune i Finland. Da kan du be FPA om en attest for rett til helseytelser i Finland, som viser at dere har rett til offentlige helsetjenester i landet. Ytterligere informasjon får du hos FPAs senter for internasjonale saker.

Skatt på arbeid i utlandet

Arbeidsgiveren må alltid finne ut hvilket land arbeidstakeren skal betale skatt til. Under kortere utstasjoneringer beskattes lønnen ofte i landet den ansatte er utsendt fra, men hvis bedriften etablerer et fast driftssted i arbeidslandet, kan dette landet beskatte den ansattes lønn også under kortere opphold. Ved lengre utstasjoneringer kan den såkalte seksmånedersregelen tre i kraft. Ytterligere informasjon får du hos Nordisk eTax og hos landenes skattemyndigheter.

Ansettelsesvilkår i vertslandet

Arbeidsgiveren må garantere arbeidstakerne samme arbeidsforhold og ansettelsesvilkår under utstasjoneringen som de som gjelder i vertslandet, enten ved lov eller kollektivavtaler. Hvis ansettelsevilkårene i det utsendende landet er gunstigere enn i vertslandet, skal arbeidsgiveren holde seg til disse vilkårene også under utstasjoneringen. Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen, som er listet opp i portalen Your Europe.

Du får ytterligere informasjon om arbeidsforhold og ansettelsevilkår under en utstasjonering hos ansvarlig myndighet i landet der arbeidstakeren utstasjoneres.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.