Utsända arbetstagare till och från Finland

Lähetetyt työntekijät
Här kan du läsa om reglerna för arbetstagare som utsänds från Finland till utlandet och från utlandet till Finland.

En utsänd arbetstagare är en arbetstagare som är utsänd till utlandet av ett finskt företag eller en arbetstagare från ett utländskt företag som tillfälligt arbetar i Finland.

Reglerna för utsända arbetstagare skiljer sig delvis från reglerna för andra arbetstagare som reser utomlands. Nedan hittar du information om utsända arbetstagares sociala trygghet och arbetslöshetsförsäkring, rätt till hälso- och sjukvård, beskattning och tillämpliga anställningsvillkor.

Om du inte är utsänd arbetstagare kan du läsa Info Nordens guide om att jobba i Finland.

Social trygghet och arbetslöshetsförsäkring

Om din arbetsgivare sänder dig till ett annat nordiskt land för tjänstgöring kan du under vissa förutsättningar fortfarande omfattas av ditt hemlands sociala trygghet och arbetslöshetsförsäkring.

Arbetstagare utsända från Finland

Om du blir utsänd till ett annat nordiskt land måste du ta med ett A1-intyg på att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Intyget befriar både arbetsgivaren och arbetstagaren från försäkringsavgifter i det land där den utsända arbetar. Om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland betalas alla lagstadgade socialförsäkringsavgifter i Finland.

Arbetsgivaren ansöker om ett A1-intyg för utsända arbetstagare hos Pensionsskyddscentralen.

För mer information, kontakta Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten (FPA).

Arbetstagare utsända till Finland

Arbetsgivaren för en arbetstagare som är utsänd till Finland ska ansöka om ett A1-intyg från det utsändande landet. Om arbetstagaren beviljas ett A1-intyg betalas lagstadgade socialförsäkringsavgifter till det utsändande landet och arbetstagaren får sociala förmåner från det utsändande landet. Då behöver den utsända arbetstagarens arbetsgivare inte meddela FPA om arbetet i Finland, och den utsända arbetstagaren får vanligtvis inga FPA-förmåner.

Om ett A1-intyg inte söks eller inte kan utfärdas är den utländska arbetsgivaren skyldig att försäkra sin utländska arbetstagare i Finland. Läs mer på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Social trygghet för familjemedlemmar

Familjemedlemmar som följer med utsända arbetstagare till utlandet och som bor i samma hushåll har i allmänhet rätt till FPA-förmåner även om utlandsvistelsen varar mer än 6 månader. Som familjemedlemmar betraktas partner som är äkta makar eller sambor och parterna i ett registrerat partnerskap samt egna barn, adoptivbarn och partnerns barn som bor i samma hushåll, förutsatt att de är under 18 år.

Familjemedlemmar som flyttar till ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien har i regel rätt till social trygghet i Finland om den person för vars skull de flyttat utomlands har rätt till det. Men om du börjar arbeta bestäms din sociala trygghet utifrån ditt arbete, och då har du inte längre rätt till social trygghet utifrån rollen som familjemedlem. Du har vanligtvis rätt till social trygghet i sysselsättningslandet om ditt arbete uppfyller minimikraven på arbete. Meddela FPA om du börjar arbeta. Kontakta FPA för mer information.

Om du är familjemedlem till en arbetstagare som är utsänd till Finland ska du ta reda på din rätt till förmåner hos socialförsäkringsmyndigheten i ditt hemland.

Rätt till hälso- och sjukvård

Om du blir utsänd till ett annat nordiskt land har du och din familj rätt att under en tillfällig vistelse (som varar mindre än ett år) få medicinskt nödvändig vård på samma villkor som invånarna i landet du arbetar i. Du kan läsa mer om de olika länderna genom att följa länkarna.

Som utsänd arbetstagare från Finland till ett annat nordiskt land har du och dina familjemedlemmar rätt till offentliga vårdtjänster även i Finland, även om ni inte har någon hemkommun i Finland. Du kan då be FPA om ett intyg om rätt till vårdförmåner i Finland, som visar att ni har rätt till offentliga vårdtjänster i landet. För mer information, kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

Beskattning av utlandsarbete

Arbetsgivaren måste alltid ta reda på till vilket land arbetstagaren ska betala skatt. Vid kortvariga utstationeringar beskattas lönen ofta i det land som den anställda utsänts från, men om företaget etablerar ett fast driftställe i sysselsättningslandet kan det landet beskatta den anställdas lön även vid en kort vistelse. Vid längre utstationeringar kan den så kallade sexmånadersregeln tillämpas. För mer information, kontakta Nordisk eTax och ländernas skattemyndigheter.

Anställningsvillkor i värdlandet

Arbetsgivaren måste garantera sin personal samma arbetsförhållanden och anställningsvillkor under utstationeringen som gäller i värdlandet, antingen genom lagar eller kollektivavtal. Om anställningsvillkoren i det utsändande landet är förmånligare för personalen än i värdlandet ska arbetsgivaren behålla dessa villkor också under utstationeringen. Det finns dock undantag från denna regel som listas på portalen Your Europe.

För mer information om arbetsförhållanden och anställningsvillkor under en utlandsstationering, kontakta ansvarig myndighet i det land där arbetstagaren är utstationerad.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.