Aftale om initiativer i budget 2024 er på plads

26.04.23 | Nyhed
Nordens Hus
Photographer
norden.org
Der er indgået aftale mellem Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd om initiativer i budget 2024. Nordisk Råds præsidium vedtog aftaleteksten i marts, og i dag blev den vedtaget af de nordiske samarbejdsministre.

Rammen for det nordiske samarbejde er Vision2030, som er vedtaget af de nordiske statsministre. Visionens målsætning er, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Der er frem mod 2024 gennemført en ambitiøs omfordeling af midler for at understøtte visionens tre strategiske prioriteringer: Social bæredygtighed, konkurrenceevne og – ikke mindst – en grøn omstilling. 
 

Øget støtte til uddannelses- og kulturområderne

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har forhandlet om konkrete initiativer i budgettet, og der er opnået enighed om bl.a. at øge støtten til uddannelses- og kulturområderne. Aftalen er landet på 20,5 mio. danske kroner, og indebærer, at der afsættes 10,5 mio. kroner til nordiske civilsamfundsorganisationer og foreninger. Derudover afsættes 8 mio. kr. til bærende nordiske aktører inden for uddannelse og kultur. Endelig prioriteres blandt andet også nordisk kulturudveksling uden for de nordiske lande. Aftalen medfører samtidig, at processen for tildeling af en del af midlerne bliver således, at det bliver lettere for relevante aktører at ansøge midlerne. 

 

Den islandske samarbejdsminister og formand for samarbejdsministrene, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, udtaler:

 

- Jeg er rigtig glad for, at Nordisk Råds præsidentskab og jeg har haft gode og konstruktive forhandlinger, som har resulteret i en aftale, som er i tråd med Nordisk Ministerråds vision, og som samtidig tager hensyn til Nordisk Råds ønsker og indspil. Aftalen styrker de nordiske institutioner. Samtidig afsættes der midler, som de mange gode aktører, der arbejder med den nordiske dagsorden, kan få del i – ikke kun i Norden, men også uden for Norden.

                                                                                                                                            

Nordisk Råds præsident Jorodd Asphjell udtaler: 

 

- Forhandlingsresultatet udtrykker, at Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd står sammen om arbejdet for, at Norden i 2030 skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region. Samtidig bygger resultatet på en fælles forståelse af den helt centrale betydning, uddannelse og kultur har for at lykkes i dette arbejde.

 

Forhandlinger med Nordisk Råd og det opnåede budgetkompromis

I foråret 2023 blev der gennemført politiske drøftelser mellem Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd om budget 2024, som resulterede i enighed om nedenstående initiativer på i alt 20,5 mDKK.

 

Støtte til nordiske civilsamfundsorganisationer og ideelle foreninger (10.500.000 DKK): 

Civilsamfundet er en grundpille i de nordiske samfund og mange organisationer spiller en særlig rolle i det nordiske samarbejde. Fra 2021 blev der derfor oprettet et program med henblik på at styrke civilsamfundet i de nordiske lande. Programmet løber foreløbigt til og med 2024.

For at bidrage til en øget udveksling af kultur og viden opskaleres og tilpasses dette program.
Samarbejdsministrene allokerer således 10.500.000 DKK til programmet udover de midler, der afsættes i budget 2024. Programmet kan med udgangspunkt i de drøftelser, der har været mellem Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, støtte en bred vifte af modtagere.

Herunder øremærkes der i 2024 følgende beløb:

• 3.250.000 DKK til kulturelt samarbejde i Norden, herunder orkestersamarbejde og musikalsk sammenspil på tværs af landegrænserne i Norden, samt udbredelse af kendskabet til nordisk litteratur.

• 3.250.000DKK til uddannelse, vidensdeling samt sprogforståelse, herunder aktiviteter relateret til udbredelse af kendskabet til Norden samt andre aktiviteter relateret til Norden på uddannelsesinstitutioner (f.eks. grundskoler, højskoler, universiteter), undertøttelse af unges forstålse af andre nordiske sprog, uddannelsesfremstød for at øge bevidstheden om det nordiske perspektiv på det journalistiske område.

• 1.000.000 DKK til møder og netværk, der styrker civilsamfundets stemme og organisationers muligheder for at påvirke samfundet, herunder møder, konferencer og workshops med nordisk tema, samt facilitering og udveksling af idéer og viden mellem forskellige civilsamfundsorganisationer i Norden.

• Op til 3.000.000 DKK til ungdomsinitiativer inden for miljø- og klimaområdet, jf. afsnit om en ”ungdomsfond” nedenfor. Såfremt disse midler ikke anvendes til dette formål, kan de anvendes til de øvrige ovennævnte initiativer.

Støtte til aktiviteter relateret til ovenfor nævnte temaområder vil kunne søges af civilsamfundsorganisationer inden for alle samfundsområder, herunder frivillige foreninger, stiftelser, velgørende organisationer, medborgerorganisationer, interesseorganisationer, arbejdsmarkedsorganisationer, trossamfund, sociale- eller kooperative virksomheder eller NGO’s. Projekter skal involvere deltagere fra mindst tre nordiske lande.

 

Støtte til aktører, som er bærende for inden for nordisk kultur og uddannelse (8.000.000 DKK i alt):

Der eksisterer en række centrale aktører, som er bærende i det nordiske samarbejde inden for kultur- og uddannelsesområdet. Med henblik på at støtte disse aktørers virke allokerer samarbejdsministrene 8.000.000 DKK udover de midler, som der afsættes til aktørerne i budget 2024.

Midlerne fordeles som følger:

• 1.000.000 DKK til Nordens Hus i Reykjavik (NOREY).

• 1.000.000 DKK til Nordens Hus på Færøerne (NLH).

• 350.000 DKK til Nordens Institut på Åland (NIPÅ).

• 650.000 DKK til kulturstøtteprogrammet, som Nordens Institut i Grønland (NAPA) har dispositionsret over.

• 2.500.000 DKK til Nordforsk (bl.a. til forskning i antibiotikaresistens)

• 1.000.000 DKK til Nordisk Kulturkontakt (bl.a. til kulturaktiviteter rettet mod børn og unge i Norden)

• 1.500.000 DKK til Nordisk Kulturfond

 

Øvrige områder:

Udover ovenstående initiativer konstaterer MR-SAM – i forlængelse af dialogen med Nordisk Råd – følgende: 

• at miljø- og klimasektoren som en del af budgetkompromis 2023 afsatte 3.000.000 DKK til en såkaldt ”Nordisk ungdomsfond for klima- og biodiversitet”, hvor unge kan søge om tilskud fra en pulje til at arrangere eller deltage i nordiske aktiviteter, som fremmer nordiske unges engagement i klima- og 
biodiversitetsdagsordenen. Midlerne kan anvendes til og med 2025, og MR-SAM vil derfor også i 2024 følge udviklingen i arbejdet med puljen og holde Nordisk Råd orienteret.
Såfremt alle afsatte midler opbruges i løbet af 2023 kan ministerrådet for miljø og klima anmode om at modtage yderligere støtte til ”fonden” i 2024 fra de midler, der afsættes til ungdomsinitiativer inden for klima og miljø i budgetkompromis 2024, jf. ovenfor.
Såfremt også disse midler anvendes fuldt ud, vil MR-SAM se positivit på mulighederne for at finde yderligere finansiering. 

• at det er aftalt, at samarbejdsministrene afsætter 1.000.000 DKK til at styrke mulighederne for nordisk kulturudveksling uden for de nordiske lande.

• at MR-S afsætter op til 1.000.000 DKK til en rapport om børnefattigdom i Norden som opfølgning på Nordisk Råds rekommandation 21/2022 om børn og unge som vokser op i vedvarende lavindkomst. 

• at samarbejdsministrene som en del af budgetkompromis 2023 afsatte 500.000 DKK til opfølgning på Jan-Erik Enestams rapport om at styrke det nordiske civile kriseberedskabssamarbejde samt 250.000 DKK til at styrke arbejdet med grænsehindringer mellem de nordiske lande. Samarbejdsministrene vil følge udviklingen i arbejdet med krisesamarbejdet og grænsehindringer og holde Nordisk Råd orienteret.

• at det er aftalt, at der skal være dialog mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd for så vidt muligt at opnå fælles forståelse om budgetrammer og -principper for en kommende budgetperiode.

• at det er aftalt at fortsætte dialogen med Nordisk Råd om at etablere et eventuelt ministerråd for transport. 

• at det er aftalt, at det nuværende og kommende formandskab i Nordisk Ministerråd mødes med det 
nuværende og kommende præsidentskab i Nordisk Råd i slutningen af 2023 for at drøfte om det nordiske budgetarbejde fremover.