Høyere utdanning i Sverige

Studerende på et bibliotek
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org
Les om opptak til høyere utdanning i Sverige

I Sverige kan du ta høyere utdanning ved et universitet eller en høyskole. Ved en høyere utdanning i Sverige kan du velge å følge et fastlagt studieforløp (programstudier) eller sette sammen en utdanning ved å ta en rekke enkeltkurs (frittstående kurs).

Innenfor de humanistiske, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fagene er det vanlig at studentene selv setter sammen utdanningen sin, mens det er mer vanlig å følge et fast løp innenfor de juridiske, tekniske og medisinske fagene.

Det er ingen stor forskjell på universiteter og høyskoler i Sverige. Ved et universitet har du alltid mulighet til å gå videre til et doktorgradsprogram når du er ferdig med grunnutdanningen. Dette er ikke alltid mulig ved en høyskole.

Utdanning måles i poeng

Høyere utdanninger i Sverige måles i studiepoeng (högskolepoäng), hvor et årsverk på 40 uker tilsvarer 60 studiepoeng, og et semester tilsvarer 30 studiepoeng. Du kan ta maksimalt 45 studiepoeng per semester. De enkelte utdanningssinstitusjonene opplyser om målene for utdanningen og hvor mange poeng kursene gir, i en kursplan for de enkelte kursene.

En høyere utdanning er delt opp i 3 nivåer: 1) en grunnutdanning som bygger på kunnskapene studenten har fått på videregående skole, 2) en overbygningsutdanning som bygger på kunnskapene studenten har fått på grunnutdanningen, samt 3) en forskerutdanning som bygger på kunnskapene studenten har fått på grunnutdanningen og overbygningsutdanningen.

Poeng per eksamen

Grunnutdanningen

høyskoleeksamen, 120 poeng

kandidateksamen, 180 poeng

Overbygningsutdanningen

magistereksamen, 60 poeng

mastereksamen, 120 poeng

Forskerutdanningen

lisensiateksamen, 120 poeng

doktoreksamen, 240 poeng

Å søke jobb med svensk utdanning i hjemlandet ditt

Det er en god idé å sjekke om utdanningen du ønsker å ta i Sverige, er godkjent i hjemlandet, hvis du har tenkt å jobbe der når du er ferdig med den svenske utdanningen. Du kan kontakte EURES i hjemlandet eller den institusjonen i hjemlandet som arbeider med godkjenning av utenlandsk utdanning for å få informasjon om din utdanning.

Opptak til høyere utdanning i Sverige

Søknadsprosedyre

Hvis du vil studere i Sverige, kan du søke etter en utdanning på Antagning.se. Du kan velge enkeltstående kurs eller hele programforløp. Det gjør du i samme påmelding til undervisning. Du kan velge opptil 20 utdanninger. Husk å sette opp den utdanningen du helst vil ta, først i søknaden. Du kan endre valgene dine fram til siste påmeldingsdato.

Du må opprette en brukerprofil og velge kurs på Antagning.se for å kunne sende inn påmeldingen til undervisning. På Antagning.se kan du også lese mer om opptaksregler og hvilke papirer du må laste opp eller sende inn. Husk å takke ja eller nei til den utdanningen du blir tilbudt. Universitetet eller høyskolen du blir tatt opp ved, kontakter deg når studiestart nærmer seg.

Søknadsfrist

De fleste utdanninger i Sverige har søknadsfrist 15. april for studiestart i høstsemesteret og 15. oktober for studiestart i vårsemesteret. Enkelte utdanninger har imidlertid andre søknadsfrister, så du bør undersøke søknadsfristen for den utdanningen du vil søke på.

Språkkrav

Du må ha visse forkunnskaper i svensk og engelsk for å begynne på en høyere utdanning i Sverige. Hvis du har fullført videregående i et annet nordisk land, gjelder dette som en bekreftelse på at du oppfyller kravet om å kunne svensk på et visst nivå.

Eksamensspråket er som regel svensk. Hvis undervisningen i et fag har foregått på engelsk, avlegges eksamen på engelsk.

Studenter fra andre nordiske land får ofte tillatelse til å avlegge eksamen på et av de skandinaviske språkene, både i skriftlige og muntlige fag. Du bør kontakte studieveiledningen ved den utdanningen du vil søke deg inn på i Sverige, for å få nærmere informasjon om å avlegge eksamen på et annet skandinavisk språk.

Opptakskrav til høyere utdanninger

Opptak til en høyere utdanning i Sverige krever visse forkunnskaper. På utdanningsinstitusjonenes nettsteder finner du informasjon om opptakskravene til utdanningen du vil søke på

Det finnes forskjellige typer opptakskrav til høyere utdanninger i Sverige. Kravene er delt i grunnleggende krav og særskilte krav. De grunnleggende kravene gjelder for alle høyere utdanninger. I tillegg til de grunnleggende kravene krever mange utdanninger ytterligere forkunnskaper (særskilte krav).

Grunnleggende opptakskrav

Grunnleggende opptakskrav (grundläggande behörighet) – for å komme inn på en høyere utdanning i Sverige kreves det alltid "grundläggande behörighet". Du oppfyller det grunnleggende opptakskravet hvis du har bestått en videregående utdanning som gir adgang til universitetsstudier i utdanningslandet. Hvis du ikke oppfyller det grunnleggende opptakskravet, kan du for eksempel komplettere utdanningen din gjennom voksenopplæring.

Særskilte krav

Særskilte krav (särskild behörighet) – til de fleste høyere utdanninger må du oppfylle noen spesifikke krav. Disse kravene varierer fra utdanning til utdanning. Som regel dreier det seg om at du må ha bestått enkelte fag på videregående.

Når det er flere søkere enn plasser til en utdanning, fordeles plassene ut fra forskjellige kvoter (betygsgrupper). Uavhengig av studiebakgrunn må du vise at du oppfyller de grunnleggende opptakskravene. Hvilken kvote du skal søke deg inn via, avhenger av hvordan du har dokumentert din "grundläggande behörighet". Du kan søke deg inn på en høyere utdanning via flere kvoter, hvis du kan dokumentere at du har oppfylt de grunnleggende opptakskravene på flere måter.

Vurdering av utenlandske karakterer

Du trenger ikke selv oversette karakterene dine når du søker på en utdanning i Sverige.

På Universitets- och högskolerådets nettsted kan du lese om hvordan karakterene dine omregnes fra din videregående utdanning i et annet nordisk land til svenske karakterer.

Studentkår

I Sverige finnes det studentorganisasjoner som kalles studentkår. Det er interesseorganisasjoner som styres av studenter for studenter. Alle som studerer ved et universitet eller en høyskole i Sverige, har rett til å bli med i en studentkår.

Du kan kontakte utdanningsstedet ditt for mer informasjon. Du kan også lese mer om det på Sveriges förenade studentkårers nettsted.

Nordisk overenskomst om adgang til høyere utdanning

De nordiske landene har en overenskomst om adgang til høyere utdanning i Norden. Du har derfor adgang til offentlig høyere utdanning på samme eller tilsvarende vilkår som landets egne søkere hvis du er utdanningssøkende og bor i et annet nordisk land. Derfor har nordiske statsborgere rett til å søke om opptak til høyere utdanning i Sverige på samme vilkår som svenske statsborgere. Nordiske statsborgere må ikke betale en studie- eller påmeldingsavgift.

Hvis du ikke er svensk statsborger, må du sende inn papirer som bekrefter at du er statsborger i et av de nordiske landene. Hver opptaksrunde har en frist for når du må bevise ditt statsborgerskap. Hvis du ikke er nordisk statsborger, men har fast bolig i et nordisk land, kan du være unntatt fra å måtte betale studie- og påmeldingsavgift.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.