Suomen sairauspäiväraha

Suomen sairauspäiväraha
Tällä sivulla kerrotaan, millä keinoin toimeentulosi on turvattu sairauden aikana. Mahdollisia keinoja ovat palkallinen sairasloma ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksama sairauspäiväraha. Lisäksi työntekijät on vakuutettu työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Säännöt koskevat myös Ahvenanmaata.

Jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma, voit tietyin ehdoin olla oikeutettu palkalliseen sairauslomaan ja sairauspäivärahaan. Työntekijänä olet myös vakuutettu työtapaturmien ja ammattitautien varalta.

Palkallinen sairasloma

Työntekijänä sinulla on oikeus saada tietyin edellytyksin sairausajan palkkaa työnantajalta työsopimuslain ja työehtosopimusten määräysten mukaan. Sinun tulee ilmoittaa poissaolostasi asiaan kuuluvalla tavalla ja esittää työnantajallesi selvitys työkyvyttömyydestä. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten lääkärintodistuksen esittämistä. Lue lisää Tyosuojelu.fi-sivustolta.

Sairauspäiväraha

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu ja 16–67-vuotias, voit saada sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä, joka johtuu siitä, ettet voi sairautesi vuoksi tehdä tavallista työtäsi. Voit olla oikeutettu sairauspäivärahaan myös muissa elämäntilanteissa, esimerkiksi opiskellessasi tai ollessasi työtön työnhakija.

Kun olet ollut sairauslomalla 10 arkipäivää (sairastumispäivä + 9 sitä seuraavaa arkipäivää), voit saada Kelasta sairauspäivärahaa. Työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa 10 päivän omavastuuajalta. YEL-vakuutetun yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä.

Päiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan yleensä 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää työkyvyttömyyden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. 

Jos saat palkkaa sairausajalta, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajallesi. Jos palkanmaksu loppuu sairausaikana, sairauspäiväraha maksetaan sinulle. Jos sairautesi johtaa pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen, voit hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä.

Oletko muuttamassa Suomeen?

Jos muutat Suomeen ja saat sairauspäivärahaa toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, lähtömaasi todennäköisesti maksaa tuen maksukauden loppuun saakka, vaikka muutat Suomeen.

Oletko muuttamassa Suomesta toiseen Pohjoismaahan?

Jos muutat sairauspäivärahakaudella Suomesta toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, sairauspäivärahan maksaminen Suomesta jatkuu muutosta huolimatta maksukauden loppuun saakka.

Oletko lähetetty työntekijä tai työskennellyt välillä toisessa Pohjoismaassa?

Sairauspäivärahan määrää laskettaessa vuositulot otetaan huomioon vain ajalta, jona olet ollut sairausvakuutettu Suomessa. Jos olet lähetetty työntekijä ja sinulle määritetty vakuutuspalkka, ei ulkomaantuloa oteta huomioon vuositulossa. Sen sijaan huomioon otetaan vakuutuspalkka. Jos vakuutuspalkkaa ei ole määritetty, vuosituloon huomioidaan ulkomaan työskentelystä maksettu ennakonpidätyksenalainen palkka tai rajoitetusti verovelvolliselle maksettu palkka.

Voit poikkeuksellisesti esittää palkkatulon ajalta, jolloin et ole ollut Suomessa vakuutettuna, jos olet ollut aikaisemmin Suomessa vakuutettuna ja ansainnut tulon toisessa Pohjoismaassa työskennellessäsi, ja olet tullut uudelleen Suomessa vakuutetuksi. Edellytyksenä tällöin on, että sinulla ei ole Suomesta lainkaan vuosituloa. Jos tällaisessa tilanteessa ulkomailla ansaitut palkkatulot ovat huomattavasti matalammat tai korkeammat kuin Suomessa vastaavassa työssä ansaittavat tulot, päivärahaetuuden perusteena käytettävät tulot voidaan arvioida vastaavasta työstä Suomessa ansaittavien palkkatulojen mukaan ottaen huomioon sellaisen henkilön tulot, joka työskentelee Suomessa vastaavissa tehtävissä ja jolla on vakuutettuun verrattava kokemus ja pätevyys.

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijöilleen tapaturmavakuutuksen. Kaikki työntekijät on vakuutettu työssä ja työstä johtuvissa olosuhteissa sattuvien tapaturmien sekä ammattitautien varalta. Opiskelijoille on erityinen järjestelmä, josta korvataan käytännön harjoittelussa sattuneet tapaturmat. 

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.