Finsk sjukdagpenning

Suomen sairauspäiväraha
Här kan du läsa om hur du kan försörja dig vid sjukdom. Det kan till exempel ske genom betald sjukledighet och sjukdagpenning som betalas ut av Folkpensionsanstalten (FPA). Dessutom är anställda försäkrade mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Reglerna gäller även Åland.

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka kan du under vissa förutsättningar ha rätt till betald sjukledighet och sjukdagpenning. Som anställd är du även försäkrad mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Betald sjukledighet

Som arbetstagare har du rätt att på vissa villkor få lön från arbetsgivaren under din sjukfrånvaro i enlighet med arbetsavtalslagen och kollektivavtalen. Du ska anmäla din frånvaro på ett vederbörligt sätt och uppvisa din arbetsgivare ett intyg om arbetsoförmåga. I praktiken innebär det oftast att du ska visa upp ett läkarintyg. Läs mer på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats.

Sjukdagpenning

Om du omfattas av socialförsäkringen i Finland och är 16–67 år kan du få sjukdagpenning. Sjukdagpenningen ersätter inkomstbortfall som beror på att du på grund av sjukdom inte kan utföra ditt vanliga arbete. Du kan också ha rätt till sjukdagpenning i andra livssituationer, till exempel när du studerar eller när du är arbetslös arbetssökande.

När du har varit sjukskriven i tio vardagar (insjuknandedagen + nio därpå följande vardagar) kan du få sjukdagpenning från FPA. Arbetsgivaren är skyldig att betala lön under karenstidens (självrisktidens) tio dagar. Karenstiden för sjukdagpenning för en FöPL-försäkrad företagare är insjuknandedagen.

Sjukdagpenningen bestäms utifrån årsinkomsten. Årsinkomsten beräknas vanligtvis utifrån den kontrollperiod på tolv kalendermånader som föregår kalendermånaden före arbetsoförmågans början.

Om du får lön under sjukskrivningen betalar FPA ut sjukdagpenningen till din arbetsgivare. Om löneutbetalningen upphör fastän sjukskrivningen fortsätter får du själv sjukdagpenningen. Om sjukdomen gör dig långvarigt arbetsoförmögen kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller sjukpension.

Ska du flytta till Finland?

Om du flyttar till Finland och får sjukdagpenning från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz är det förmodligen landet du flyttar ifrån som betalar stödet under hela betalningsperioden, även när du flyttat till Finland.

Ska du flytta från Finland till ett annat nordiskt land?

Om du flyttar under en sjukdagpenningperiod från Finland till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz är det Finland som fortsätter att betala ut din sjukdagpenning under hela betalningsperioden.

Är du utstationerad arbetstagare eller har arbetat tidvis i ett annat nordiskt land?

Vid beräkning av sjukdagpenningens storlek beaktas årsinkomsten endast för den period du varit sjukförsäkrad i Finland. Om du är utstationerad arbetstagare och har en fastställd försäkringslön beaktas inte den utländska inkomsten i årsinkomsten. I stället beaktas försäkringslönen. Om försäkringslönen inte har fastställts beaktas i årsinkomsten den utländska inkomst som det dragits preliminärskatt på eller den lön som betalats till anställd som är begränsat skattskyldig.

Undantagsvis kan du visa upp löneinkomst från en tid då du inte har varit försäkrad i Finland, om du tidigare har varit försäkrad i Finland och haft löneinkomster när du arbetat i ett annat nordiskt land, och har blivit försäkrad i Finland igen. En förutsättning är då att du inte har någon årsinkomst från Finland. Om de löneinkomster som intjänats utomlands i en sådan situation är betydligt lägre eller högre än vad man tjänar i Finland för motsvarande arbete, kan de inkomster som läggs till grund för dagpenningsförmånen uppskattas i enlighet med den lön man tjänar i Finland för motsvarande arbete utifrån inkomsterna för en person som i Finland arbetar med motsvarande uppgifter och som har motsvarande erfarenhet och kompetens som den försäkrade.

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Arbetsgivaren är skyldig att teckna en olycksfallsförsäkring för sina anställda. Varje arbetstagare är försäkrad mot olycksfall som inträffar i arbetet och under omständigheter som beror på arbetet samt mot yrkessjukdomar. För studenter finns ett särskilt system som ersätter skador som inträffat medan studenten deltagit i praktisk undervisning. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.