Finske sykepenger

Suomen sairauspäiväraha
På denne siden kan du lese om hvordan inntekten din er sikret under sykdom. Mulige alternativer er sykepermisjon med lønn og sykepenger fra Folkpensionsanstalten (FPA). Dessuten er arbeidstakere forsikret for yrkesskader og yrkessykdommer. Reglene gjelder også for Åland.

Hvis du blir syk eller blir utsatt for en ulykke, kan du på visse vilkår ha rett til sykepermisjon med lønn og sykepenger. Som arbeidstaker er du også forsikret for yrkesskader og yrkessykdommer.

Sykepermisjon med lønn

Som arbeidstaker har du under visse forutsetninger rett til lønn fra arbeidsgiveren i sykdomsperioden i henhold til arbeidsavtaleloven og kollektivavtalene. Du må melde fra om fraværet på tilbørlig måte og forklare arbeidsgiveren hvorfor du er arbeidsudyktig. I praksis betyr dette som regel at du må legge fram legeerklæring. Les mer på nettsiden Tyosuojelu.fi.

Sykepenger

Hvis du er sykeforsikret i Finland og 16–67 år gammel, kan du få sykepenger. Sykepengene erstatter tapt arbeidsinntekt som skyldes at du ikke kan utføre det vanlige arbeidet ditt på grunn av sykdommen. Du kan ha rett til sykepenger også i andre livssituasjoner, for eksempel som student eller arbeidsledig arbeidssøker.

Når du har vært sykemeldt 10 hverdager (første sykdomsdag + 9 påfølgende hverdager), kan du få sykepenger fra FPA. Arbeidsgiveren er ansvarlig for å betale lønn i en karenstid på 10 dager. Karenstid for næringsdrivende med FöPL-forsikring er dagen da vedkommende ble syk.

Dagpengene beregnes etter inntektsgrunnlag. Inntektsgrunnlaget beregnes etter perioden på 12 kalendermåneder før kalendermåneden da arbeidsudyktigheten inntraff.

Hvis du får lønn i sykdomsperioden, betaler FPA sykepenger til arbeidsgiveren din. Hvis lønnsutbetalingen avsluttes i sykdomsperioden, betales sykepengene til deg. Hvis sykdommen fører til langvarig sykefravær, kan du søke om rehabiliteringsstøtte eller uføretrygd.

Skal du flytte til Finland?

Hvis du flytter til Finland og mottar sykepenger fra et annet EU- eller EØS-land eller Sveits, utbetaler dette landet sannsynligvis stønaden helt til slutten av betalingsperioden selv om du flytter til Finland.

Skal du flytte fra Finland til et annet nordisk land?

Hvis du i løpet av sykdomsperioden flytter fra Finland til et annet EU- eller EØS-land eller Sveits, fortsetter utbetalingen av sykepenger fra Finland helt til slutten av betalingsperioden til tross for flyttingen.

Er du utsendt arbeidstaker eller har arbeidet i et annet nordisk land tidligere?

Når størrelsen på sykepengene beregnes, tas det bare hensyn til perioden da du har vært sykeforsikret i Finland. Hvis du er utsendt arbeidstaker og det er fastsatt forsikringslønn for deg, tas ikke utenlandsinntekter med i inntektsgrunnlaget. I stedet er det forsikringslønnen som brukes som grunnlag. Hvis det ikke er fastsatt forsikringslønn for arbeid i utlandet, tar man i betraktning utbetalt forskuddstrekkpliktig lønn eller lønn utbetalt til begrenset skattepliktige.

I unntakstilfeller kan du oppgi lønnsinntekter fra perioden da du ikke var forsikret i Finland, dersom du tidligere har vært forsikret i Finland og har opptjent inntektene ved å arbeide i et annet nordisk land og du igjen har blitt forsikret i Finland. I slike tilfeller er det en forutsetning at du overhodet ikke har inntektsgrunnlag i Finland. Hvis lønnsinntekter opptjent i utlandet i slike situasjoner er betraktelig lavere eller høyere enn inntekter fra tilsvarende arbeid i Finland, kan man bruke lønn for tilsvarende arbeid i Finland som grunnlag for beregning av dagpengene. Da tar man utgangspunkt i inntektene til en person som arbeider med tilsvarende oppgaver i Finland og har tilsvarende erfaring og kompetanse som den forsikrede.

Yrkesskader og yrkessykdommer

Arbeidsgiveren er ansvarlig for å tegne ulykkesforsikring for sine arbeidstakere. Alle arbeidstakere er forsikret for ulykker som inntreffer på jobb og i omstendigheter som skyldes arbeidet, og for yrkessykdommer. For studenter finnes det et eget system som kompenserer for ulykker som inntreffer i yrkespraksis. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.