Finske sygedagpenge

Suomen sairauspäiväraha
Her kan du læse om, hvordan din indkomst er sikret under sygdom. Du kan enten få løn under sygdom eller sygedagpenge fra Folkpensionsanstalten (FPA). Desuden er lønmodtagere forsikret mod arbejdsulykker og arbejdsskader. Reglerne gælder også for Åland.

Hvis du bliver syg eller rammes af en ulykke, kan du på visse vilkår have ret til sygeorlov med løn og sygedagpenge. Som lønmodtager er du også forsikret mod arbejdsulykker og arbejdsskader.

Løn under sygdom

Som lønmodtager har du under visse forudsætninger ret til løn under sygdom fra din arbejdsgiver i henhold til bestemmelserne i arbejdsaftaleloven og overenskomsterne. Du skal give besked om dit fravær på rette vis og forklare din arbejdsgiver, hvorfor du er uarbejdsdygtig. I praksis betyder dette oftest fremvisning af en lægeerklæring. Læs mere på siden Tyosuojelu.fi

Sygedagpenge

Du kan få sygedagpenge, hvis du er 16-67 år og sygeforsikret i Finland. Sygedagpenge er en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som skyldes, at du ikke kan udføre dit almindelige arbejde på grund af sygdom. Du kan også have ret til sygedagpenge i andre livssituationer, for eksempel som studerende eller ledig jobsøgende.

Når du har været sygemeldt i 10 hverdage (dagen for sygemeldingen + de 9 følgende hverdage), kan du få sygedagpenge fra FPA. Arbejdsgiveren er forpligtet til at udbetale løn i karensperioden (10 dage). Karensperioden for erhvervsdrivende er den dag, da vedkommende blev syg.

Dagpenge beregnes ud fra din årsindkomst. Årsindkomsten beregnes som regel ud fra de 12 kalendermåneder, som går forud for den kalendermåned, hvor uarbejdsdygtigheden begyndte. 

Hvis du får løn under sygdom, udbetaler FPA sygedagpengene til din arbejdsgiver. Hvis udbetalingen af løn ophører i sygeperioden, udbetales sygedagpengene til dig. Hvis din sygdom medfører langvarig uarbejdsdygtighed, kan du søge om rehabiliteringsstøtte eller førtidspension.

Skal du flytte til Finland?

Hvis du flytter til Finland og får sygedagpenge fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, er det sandsynligvis det land, du flytter fra, der udbetaler støtten i hele perioden, selv om du flytter til Finland.

Skal du flytte fra Finland til et andet nordisk land?

Hvis du under sygedagpengeperioden flytter fra Finland til et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, fortsætter Finland med at udbetale dine sygedagpenge i hele perioden.

Er du udstationeret medarbejder eller har du tidligere arbejdet i et andet nordisk land?

Når sygedagpengene beregnes, tages kun den periode, hvor du har været sygeforsikret i Finland, i betragtning. Hvis du er udstationeret medarbejder, og du har forsikringsløn, tages udenlandske indtægter ikke med i årsindkomsten. I stedet beregnes dagpengene ud fra forsikingslønnen. Hvis du ikke har forsikringsløn, beregnes dagpengene ud fra den udbetalte skattepligtige løn for arbejde i udlandet eller den udbetalte løn til begrænset skattepligtige.

I særlige tilfælde kan du opgive indtægter fra en periode, hvor du ikke har været forsikret i Finland, hvis du tidligere har været forsikret i landet og indtægterne kommer fra arbejde i et andet nordisk land, og du igen er blevet forsikret i Finland. Det er dog et krav, at du slet ikke har et beregningsgrundlag i Finland. Hvis dine indtægter fra udlandet i disse situationer er væsentligt lavere eller højere end indtægter fra et tilsvarende arbejde i Finland, kan man bruge lønnen for et tilsvarende arbejde i Finland som beregningsgrundlag for dagpengene. I så fald beregnes dagpengene ud fra indkomsten for en person, som arbejder i Finland med tilsvarende opgaver, og som har erfaringer og kompetencer som svarer til den forsikrede.

Arbejdsulykker og arbejdsskader

Arbejdsgiveren har pligt til at tegne en ulykkesforsikring for sine ansatte. Alle arbejdstagere er forsikret mod ulykker som indtræffer under arbejdet og under omstændigheder, som skyldes arbejdet samt mod arbejdsskader. Der er en særlig ordning for studerende, som erstatter skader/ulykker, som finder sted, mens den studerende deltager i praktisk undervisning. 

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.