Gymnasieutbildning i Sverige

Undervisning
Fotograf
Sam Balye / Unsplash
Här kan du läsa om behörighetskrav, ansökningsprocess och de olika studieprogrammen när du ska söka till en svensk gymnasieutbildning. Du får också reda på hur utländska betyg bedöms och vilka kunskaper i svenska som krävs.

Gymnasieutbildningarna i Sverige drivs i både kommunal och privat regi. Gymnasiet i Sverige är en avgiftsfri och frivillig skolform som du kan gå efter avslutad grundskola.

Det finns två slags program i den svenska gymnasieskolan. Du kan välja mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram. Totalt finns det 18 program.

Den svenska gymnasieskolan är en treårig utbildning, där de högskoleförberedande programmen ger behörighet till högre utbildning på universitet och högskola, medan yrkesprogrammen fokuserar på yrkesinriktat lärande.

Det finns också en fyraårig anpassad gymnasieskola för unga med särskilda behov. 

Alla unga i Sverige har rätt att läsa på gymnasiet efter avslutad grundskola. Syftet med gymnasieskolan är att förbereda eleverna för ett yrke eller vidare studier.

Vem kan söka till gymnasiet i Sverige?

De nordiska länderna har undertecknat ett avtal om tillgång till gymnasieutbildning i Norden, så alla unga under 20 år som har en godkänd grundskoleexamen från ett nordiskt land kan söka till en svensk gymnasieutbildning. 

Om du är över 20 år kan du bli antagen till vuxenutbildningen.

Hur är gymnasieprogrammen uppbyggda i Sverige?

Sverige erbjuder ett brett utbud av gymnasieutbildningar. Det finns 18 olika nationella program som du kan läsa på vilken gymnasieskola som helst i Sverige samt specialutformade program som inte finns på alla skolor. 

I den svenska gymnasieskolan finns det åtta ämnen som är gemensamma för alla program: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk. Alla elever ska läsa de gymnasiegemensamma ämnena för att förbereda sig för såväl yrkesliv och fortsatta studier som för personlig utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet.

Dessutom finns det individuellt valbara kurser och ett antal programgemensamma ämnen som varierar beroende på vilket program du läser. Många program innehåller också arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Vissa skolor erbjuder fler ämnen, men det innebär att dessa program endast finns på ett fåtal platser i landet. Du kan kontakta svenska gymnasieskolor för att se vilka ämnen de erbjuder. 

Är svenska gymnasieutbildningar högskoleförberedande?

De svenska gymnasieprogrammen är utformade för att förbereda dig för universitets- och högskolestudier. Alla program ger dig behörighet till universitet eller yrkeshögskola.

Även om studieprogrammet ger dig de grundläggande kompetenserna, ger de olika programmen specifika kvalifikationer för olika högre utbildningar.

För att söka till en viss högre utbildning kan du behöva ha särskilda ämneskunskaper eller kvalifikationer. Därför är det viktigt att du väljer relevanta ämnen för att få nödvändiga kvalifikationer.

Om du läser ett yrkesprogram kan du börja arbeta i Sverige när du är klar med din utbildning. Du kan också läsa valfria kurser som gör att du kan fortsätta dina studier på universitet. 

Du kan kontakta den läroanstalt du är intresserad av för information om behörighetskrav.

Vilka studieprogram finns det på gymnasiet i Sverige?

Av de nationella programmen är sex högskoleförberedande. Dessa program ger eleverna både allmän studiekompetens och möjlighet att fördjupa sig i ämnen som de tycker är särskilt intressanta. De nationella högskoleförberedande programmen är

 • ekonomiprogrammet
 • estetiska programmet
 • humanistiska programmet
 • naturvetenskapsprogrammet
 • samhällsvetenskapsprogrammet
 • teknikprogrammet.

Tolv av de nationella programmen är yrkesprogram som fokuserar mer på kompetenser inom specifika ämnes- eller yrkesområden. Dessa program vänder sig till dig som vill förbereda dig för en svensk yrkesutbildning. För att kunna söka till en yrkesutbildning i Sverige måste du först ha en avslutad gymnasieutbildning.

Du kan också läsa in gymnasiet i Sverige genom att studera på ett engelskspråkigt IB-program (International Baccalaureate) som ger dig en internationellt erkänd gymnasieexamen. Det är ett yrkesprogram som blandar akademiska kurser från IB Diploma Programme med praktiska kurser mot olika inriktningar.

Eller så kan du välja att läsa ett idrottsprogram, där du kombinerar din gymnasieutbildning med att idrotta på hög nivå, eller ett lärlingsprogram, där du kombinerar lärande i skolan med lärande på en arbetsplats under ungefär hälften av den treåriga utbildningen.

Om du har en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada och behöver fler anpassningar än vad gymnasieskolan har kan den anpassade gymnasieskolan vara ett alternativ för dig. Här kan du välja mellan nio nationella yrkesprogram och individuella program för elever som behöver fokusera på ämnesområden istället för traditionella ämnen samt mellan program som skiljer sig från den nationella strukturen.

Hur kommer du in på ett svenskt gymnasieprogram?

De flesta i Sverige söker till en gymnasieutbildning på hösten när de går i årskurs nio. Du kan söka till och med första halvåret det år du fyller 20 år. 

Du söker till en gymnasieutbildning i Sverige genom din svenska kommun. Kontakta vägledningscentrum i den kommun där gymnasieskolan ligger för att söka till en gymnasieutbildning. Om du vill söka till en privat utbildning ska du skicka din ansökan direkt till skolan.

I många kommuner administreras antagningen till gymnasiet via en gemensam webbplats, medan andra använder skriftliga ansökningsblanketter. Sista ansökningsdag till svenska gymnasieutbildningar varierar mellan olika kommuner i Sverige.

Du hittar mer information om ansökningsprocessen på din kommuns webbplats. Kontakta kommunen om du vill ha hjälp och vägledning med att söka till gymnasiet.

Vad är behörighetskraven till svenska gymnasieutbildningar?

För att påbörja en gymnasieutbildning i Sverige ska du ha gått ut grundskolan och ha godkänt i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk.

Om gymnasieutbildningen du vill söka till är väldigt populär kräver utbildningen ett högre snittbetyg från grundskolan.

Om du uppfyller kraven för att komma in på en utbildning har du det som kallas för behörighet.

För att ha behörighet till yrkesprogrammen ska du ha godkända betyg i

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • ytterligare fem valfria ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen.

För att ha behörighet till de högskoleförberedande programmen ska du ha godkända betyg i

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • ytterligare nio ämnen, det vill säga totalt tolv ämnen.

För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.

För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska tre av de nio godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För estetiska programmet gäller godkända betyg i nio valfria ämnen.

Kan du söka till en svensk gymnasieutbildning om du inte uppfyller behörighetskraven?

Om du inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram kan du istället söka till ett introduktionsprogram: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Hur bedöms dina utländska betyg i Sverige?

Om du har gått en del av din gymnasieutbildning i ett annat nordiskt land och vill fortsätta din skolgång i Sverige kan din tidigare utbildning och dina språkkunskaper bedömas i förhållande till den svenska skolans motsvarande nivå. Utländska betyg kan bedömas på tre sätt:

 • Du gör ett prov i de svenska kurserna.
 • Rektor kan ge dig betyget E (godkänt) om dina betyg, examensbevis eller liknande visar att du har den nivå som krävs för att få ett godkänt betyg. Rektor kan inte ge ett högre betyg än E.
 • Du kan delta i undervisningen på en kurs och få ett betyg.

Vilka kunskaper i svenska krävs på en gymnasieutbildning i Sverige?

När en elev från ett annat nordiskt land ska börja på en skola i Sverige gör den svenska skolan en bedömning av elevens svenskkunskaper för att se om eleven har tillräckligt goda språkkunskaper för att kunna följa med i undervisningen.

Om eleven inte har tillräckliga kunskaper erbjuds undervisning i svenska som andraspråk.

Det är ett krav att elever som går på ett svenskt gymnasium förstår så mycket svenska att de kan följa med i undervisningen samt att de uppfyller de allmänna behörighetskraven i matematik och engelska.

Kan du få modersmålsundervisning i Sverige?

Om du har en förälder eller vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har du rätt till modersmålsundervisning i det språket om språket talas dagligen i hemmet och du har grundläggande kunskaper i språket.

Om din förälder eller vårdnadshavare har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål ska du erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och samiska (alla varianter).

Kan du få studiestöd när du går en gymnasieutbildning i Sverige?

Om du är nordisk medborgare och vill gå hela eller delar av din gymnasieutbildning i Sverige kan du få stöd från studiestödsmyndigheten i ditt hemland om skolan i Sverige är godkänd av myndigheten.

Kan du söka till en högre utbildning utomlands med en svensk gymnasieexamen?

De nordiska länderna har undertecknat ett avtal om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå. Avtalet binder länderna samman och säkerställer att personer från de andra nordiska länderna har tillgång till gymnasieutbildning, både högskoleförberedande program och yrkesprogram, på samma villkor som landets egna medborgare.

Om du har en examen som ger behörighet till högre utbildning från en svensk gymnasieutbildning kan du söka till högre utbildning i alla nordiska länder.

Statsbidrag till svenska gymnasieskolor som tar emot nordiska elever

En svensk läroanstalt kan söka statsbidrag i Sverige för elever från de andra nordiska länderna. Mer information om detta finns i gymnasieförordningen (kapitel 12).

En nordisk elev kan komma in på en gymnasieutbildning om eleven genom sin tidigare skolgång i ett annat nordiskt land har en utbildning som motsvarar en svensk grundskoleutbildning och uppfyller behörighetskraven för den önskade utbildningen. Eleven undantas dock från kravet på godkänt betyg i svenska. Annars konkurrerar eleven från ett annat nordiskt land på samma villkor som eleverna i den kommun där den önskade gymnasieutbildningen finns.

Var hittar du studieguider i de nordiska länderna?

Nationella studieguider är till stor hjälp när du letar efter information om utbildningsmöjligheter och karriärvägar i de nordiska länderna. Här hittar du information om gymnasieutbildningar, yrkesutbildningar och andra relevanta utbildningsmöjligheter, så att du kan få en överblick över de olika gymnasieutbildningarna samt information om ansökningsprocess, behörighetskrav och vägledning om val av ämnen.

Mer information

När du planerar att gå en gymnasieutbildning i Sverige är det viktigt att ha koll på studentbostäder, studiestöd, erkännande av svensk utbildning i de andra nordiska länderna och liknande. Du hittar mycket nyttig information i Info Nordens olika studieguider.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.