Guide: Studera i Norge

Studenter
Photographer
Johannes Jansson/norden.org

-

Vill du studera i Norge? Här kan du läsa mer om hur du söker till högre utbildning i Norge, erkännande av utländsk utbildning, rätt till studiestöd, studentbostäder, hälso- och sjukvård för studenter och annat som är relevant för dig som ska studera i Norge.

Kan du studera i Norge?

De nordiska länderna har ingått en överenskommelse om lika tillgång till högre utbildning. Det innebär att du kan söka till högre utbildning i Norge om du har en gymnasieutbildning från ett annat nordiskt land som ger dig behörighet att söka och du uppfyller övriga krav som gäller för den utbildning du vill läsa.

Hur blir du antagen till en högre utbildning i Norge?

I regel söker du till högre utbildning i Norge via Samordna opptak, som är ett service- och samordningsorgan för antagning till grundutbildning vid högskolor och universitet i Norge. När du blir antagen till en högre utbildning i Norge beräknas dina gymnasiebetyg (skolpoäng) samt eventuella ålderspoäng och tilläggspoäng.

Skolpoäng är poängsumman du har innan Samordna opptak har lagt till tilläggspoäng och ålderspoäng. I en specialkvot, kallad førstegangsvitnemål, är det denna poängsumma du konkurrerar med. 

Konkurrenspoäng är den poängsumma du får efter att tilläggspoäng och ålderspoäng har lagts till. I den ordinarie kvoten konkurrerar du med dina konkurrenspoäng.

Här följer en beskrivning av hur du söker till olika utbildningsnivåer i Norge.

Antagning till en kandidatutbildning

Om du söker till en kandidatutbildning (bachelorutdanning) i Norge ska du först och främst sätta dig in i utbildningens antagningskrav. Många utbildningar kräver bara att du har allmän behörighet från gymnasiet, det som i Norge kallas generell studiekompetanse (GENS), medan somliga kräver att du har läst vissa ämnen på gymnasiet. Några utbildningar har också ett antagningsprov.

På Samordna opptak hittar du en översikt över utbildningar och ämneskrav. Samordna opptak har dessutom en översikt över vilka utländska gymnasieutbildningar som ger allmän behörighet i Norge.

Du söker till en kandidatutbildning på Samordna opptaks webbplats. Sista ansökningsdag brukar vara 15 april, men för vissa utbildningar är det 1 mars.

Antagning till ett årsstudium

Ett årsstudium är ett ettårigt program som passar dig som inte planerar att ta en examen, men vill studera något i ett år.

Vissa årsstudier kan omvandlas till det första året i en kandidatutbildning eller fungera som antagning till ett yrkesprogram.

Om du vill söka till ett årsstudium ska du sätta dig in i utbildningens antagningskrav. Du hittar en översikt över antagningskraven på Samordna opptak, där du också söker till utbildningarna.

Antagning till ett yrkesprogram

Vissa högre utbildningar är yrkesprogram, som på norska kallas profesjonsstudier. Dessa är i regel femåriga och leder till ett specifikt yrke. Den största skillnaden mellan en vanlig studiegång och ett yrkesprogram är att du i en vanlig studiegång normalt tar en kandidatexamen först och därefter en eventuell masterexamen. När du går ett yrkesprogram finns det fastställda läroplaner inom ett specifikt ämnesområde.

Exempel på yrken i programmen är psykolog, ingenjör, läkare (medicin) och tandläkare (odontologi). 

Om du vill söka till ett yrkesprogram ska du sätta dig in i utbildningens antagningskrav. Du hittar en översikt över antagningskraven på Samordna opptak, där du också söker till utbildningarna.

Antagning till en masterutbildning

En masterutbildning är en specialisering inom ett ämnesområde och bygger på en kandidatexamen. För att kunna söka till en masterutbildning i Norge ska du därför ha avlagt en relevant kandidatexamen som ger dig behörighet att söka.

Du hittar information om masterutbildningar på de olika läroanstalternas webbplatser. Du söker till en masterutbildning via läroanstaltens söktjänst, Søknadsweb.

Möjligheter till utbytesstudier i Norge

Om du är student i ett annat nordiskt land kan du kolla om din läroanstalt erbjuder utbytesstudier i Norge. Norska universitet och högskolor har nämligen ofta egna avtal med institutioner utomlands. Det finns också utbytesprogram som Erasmus+ och Nordplus.

Kan du få studiestöd och hur finansierar du studier i Norge?

Allmän högre utbildning är gratis i Norge, men du behöver pengar för studiematerial, terminsavgifter samt boende- och levnadskostnader. I regel kan du ansöka om studiestöd från det land du är medborgare i. Kolla därför med myndigheterna i ditt land om de beviljar stöd för den utbildning du vill gå i Norge.

Många studenter i Norge skaffar sig också ett deltidsjobb för att kunna betala sina räkningar. När du arbetar i Norge måste du betala skatt om du tjänar mer än fribeloppet (frikortgrensen) som 2023 är 70 000 norska kronor.

Kan du använda din norska utbildning utomlands?

För att kunna utöva vissa yrken måste du ha ett särskilt godkännande eller en legitimation (autorisasjon). Du bör därför kolla att det du väljer att studera i Norge kan godkännas för att jobba i ditt hemland eller där du vill söka jobb efter att du har tagit examen.

Ska du vara folkbokförd i Norge när du studerar i landet?

Nordiska medborgare som vistas mindre än sex månader i Norge behöver inte anmäla flytt och folkbokföras i Norge. Om du ska bo mer än sex månader i Norge ska du anmäla flytt till Norge och folkbokföras i landet.

Behöver du några försäkringar när du studerar i Norge?

Du måste inte ha någon försäkring när du studerar i Norge, men det kan vara klokt att ha en reseförsäkring och eventuellt en hemförsäkring (innbo- eller skadeforsikring).

Finns det studentrabatter i Norge?

Som student i Norge får du ett studentkort (studentbevis) som ger rabatter i kollektivtrafiken, eventuellt billigare abonnemang, rabatter i vissa butiker och andra bra erbjudanden. Kontakta studentorganisationen, studentsamskipnaden, på din läroanstalt för mer information om studentrabatter där.

Hur ansöker du om studentbostad eller hittar annan bostad i Norge?

Som student i Norge kan du hitta bostad antingen på den privata hyresmarknaden eller genom en studentsamskipnad. Studentsamskipnaderna disponerar bostäder som är reserverade för studenter. Studentbostäderna ligger ofta nära läroanstalten och har lägre hyra än bostäder på den privata hyresmarknaden.

Vilket lands socialförsäkring ska du omfattas av när du studerar i Norge?

Du omfattas av det norska socialförsäkringssystemet folketrygden om du är folkbokförd i Norge. När du studerar kortare tid än ett år i Norge omfattas du i regel inte av folketrygden. Även om du inte är medlem har du ändå rätt till ersättning för sjukvårdskostnader enligt den norska socialförsäkringslagen, folketrygdloven, och du behöver inte dokumentera denna rätt med ett sjukförsäkringskort. Kontakta arbets- och välfärdsmyndigheten NAV om du har frågor om rätten till socialförsäkringsförmåner (trygderettigheter) i Norge.

Vad gör du om du blir sjuk när du studerar i Norge?

Om du inte är folkbokförd i Norge, men blir akut sjuk eller skadad, har du rätt att få hjälp på akutmottagning eller motsvarande där du bor. Du har inte rätt till husläkare (fastlege), uppföljning vid kronisk sjukdom eller specialistvård i Norge. Om du har rätt till det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) från ditt hemland bör du ha det med dig när du ska studera i Norge.

Om du är folkbokförd i Norge har du rätt till hälso- och sjukvård och husläkare (fastlege) i Norge. Många läroanstalter har en egen studenthälsovård där du kan få billigare behandling av läkare, psykolog och tandläkare. Kontakta studentsamskipnaden på din läroanstalt för mer information om detta.

Vem kan du kontakta om du har ytterligare frågor?

Kontakta den läroanstalt där du vill studera eller den studentsamskipnad som hör till läroanstalten. Du kan kontakta Samordna opptak om du har specifika frågor om antagning, poängberäkning, antagningskrav och liknande.

I guiderna nedan kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du ska flytta från ett annat nordiskt land.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.