Ungdomsuddannelse i Sverige

Ungdomsuddannelse i Sverige
Læs om hvordan ungdomsuddannelserne er organiseret i Sverige samt optagelse, adgangskrav og sprogkundskaber.

Alle unge i Sverige, der har afsluttet grundskolen eller grundsærskolen har ret til en gymnasieuddannelse. Gymnasieuddannelsen inkluderer både gymnasieskolen og gymnasiesærskolen.

Gymnasiale uddannelser

Ungdomsuddannelserne drives i både kommunalt og privat regi. Nogle studieretninger findes kun et par enkelte steder i landet.

Gymnasieskolen

I Sverige dækker ”gymnasieskolan” over alle ungdomsuddannelser – både de studieforberedende og de erhvervsforberedende.

Der findes 18 nationale programmer (nationella program), som du kan tage hvor du vil i Sverige, og en række specialiserede programmer. Samtlige programmer giver adgang til videregående uddannelser.

Alle gymnasieprogrammer varer tre år. Seks af de nationale programmer er forberedende for en videregående uddannelse. De kaldes ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet og teknikprogrammet. De andre programmer giver kompetencer indenfor forskellige fagområder.

Alle elever der går et erhvervsuddannelsesprogram har mulighed for at få en adgangsgivende eksamen til en videregående uddannelse (att uppnå grundläggande högskolebehörighet). For at opnå dette kræves det at eleven vælger at læse kurser i svensk og engelsk som giver grundläggande högskolebehörighet. Til mange videregående uddannelser kræver man desuden särskild behörighet.

Det seneste du kan starte på svensk gymnasium er til og med det første halvåret det året du fylder 20. Er du ældre, skal du gå via voksenuddannelsessystemet.

De svenske gymnasieuddannelser, både de studieforberedende og de erhvervsforberedende, indeholder en stor del teoretisk undervisning.

Et gymnasieprogram i den svenske gymnasieskole indeholder otte grundfag, der kaldes ”gymnasiegemensamma ämnen”, og andre mere specialiserede fag.

Alle programmer indeholder:

 • De otte ”gymnasiegemensamma ämnen”: svensk/svensk som andetsprog, engelsk, matematik, idræt & sundhed, historie, samfundskundskab, religion og naturvidenskab.
 • Et antal ”programgemensamma ämnen” afhængigt af hvilket gymnasieprogram du læser.
 • Gymnasiearbejde.

Alle erhvervsprogrammer tilbyder praktik, som kaldes ”Arbetsplatsförlagt lärande” (APL).

Har du en adgangsgivende eksamen til en videregående uddannelse fra en svensk ungdomsuddannelse, kan du søge ind på en videregående uddannelse i alle de nordiske lande.

Mere information finder du her:

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan er en ungomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en fireårig uddannelse. Uddannelsen består af ni erhvervsindrettede nationale programmer, individuelle programmer der er til for elever der behøver at læse emnesområder i stedet for fag og uddannelser der afviger fra den nationale struktur.

Folkehøjskole

Du kan også læse fag fra en ungdomsuddannelse på en folkehøjskole. Folkehøjskolen er en anderledes skoleform med mange forskellige retninger.

Du kan finde mere information hos Skolverket og på Utbildningsinfo.se.

Krav til at komme ind på en ungdomsuddannelse

De nordiske lande har en overenskomst om adgang til ungdomsuddannelse i Norden. Ungdomsuddannelser (gymnasieskolan) i Sverige er en afgiftsfri og frivillig skoleform, som du kan vælge at gennemføre efter afsluttet grundskole.

Optagelse

De fleste i Sverige søger om optagelse på en ungdomsuddannelse om foråret, mens de går i niende klasse. Det er muligt at søge om optagelse til og med det første halvåret det året du fylder 20.

Hvis du skal optages på en svensk ungdomsuddannelse sker dette gennem din kommune. Du kan tage kontakt til kommunen hvis du vil have hjælp og vejledning om at søge ind på en ungdomsuddannelse. Du finder mere information om ansøgningsprocessen på din kommunes netside.

Adgangskrav

For at begynde på en ungdomsuddannelse i Sverige, skal du have afsluttet grundskolen og du skal være godkendt i engelsk, matematik og svensk eller svensk som andetsprog. Du kan søge ind på en ungdomsuddannelse til og med det første halvåret det året du fylder 20 – under forudsætning af at du ikke allerede har en afsluttet ungdomsuddannelse.

Hvis den ungdomsuddannelse, du vil søge ind på, er meget populær, så kræver uddannelsen et højere karaktergennemsnit fra grundskolen.

Hvis du opfylder de adgangskrav, der skal til for at komme ind på en uddannelse, har du det der kaldes ”behörighet”.

For at du skal opfylde adgangskravene (ha behörighet) for at komme ind på de erhvervsforberedende uddannelser, skal du have beståede karakterer i:

 • Svensk/svensk som andetsprog
 • Engelsk
 • Matematik
 • Beståede karakterer i yderligere fem valgfrie fag; det vil totalt sige otte fag.

For at du skal opfylde adgangskravene for at komme ind på de studieforberedende uddannelser, kræves det at du har beståede karakterer i:

 • Svensk/svensk som andetsprog
 • Engelsk
 • Matematik
 • Beståede karakterer i yderligere ni fag; det vil totalt sige 12 fag.

For ekonomiprogrammet, humanistiska programmet og samhällsvetenskapsprogrammet skal fire af de ni beståede fag være geografi, historie, samfundskundskab og religion.

For naturvetenskapsprogrammet og teknikprogrammet skal tre af de ni beståede fag være biologi, fysik og kemi.

For estetiska programmet gælder beståede karakterer i ni valgfrie fag.

Elever der ikke opfylder adgangskravene

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du i stedet vælge at søge til et introduktionsprogram: forberedelsesuddannelse (preparandutbildning), programrettet individuelt valg (programinriktat individuellt val), erhvervsintroduktion (yrkesintroduktion), individuelt alternativ og sprogintroduktion.

Sprogkundskaber

Når en elev fra et andet nordisk land skal begynde på en skole i Sverige, foretager den svenske skole en vurdering af elevens svenskkundskaber for at se om eleven har tilstrækkeligt gode sprogkundskaber til at kunne følge med i undervisningen.

Hvis eleven ikke har tilstrækkelige kundskaber tilbydes han eller hun undervisning i svensk som andetsprog.

Det er et krav at elever som går på et svensk gymnasium forstår så meget svensk at de kan følge med i undervisningen, samt at man opfylder de almindelige optagelseskrav i matematik og engelsk.

Modersmålsundervisning

En elev, som har en værge med et andet modersmål end svensk, har ret til modersmålsundervisning i dette sprog hvis sproget tales dagligt i hjemmet, og eleven har et grundlæggende kendskab til sproget. Hvis værgen har et nationalt minoritetssprog som modersmål skal eleven tilbydes modersmålsundervisning selv om sproget ikke tales dagligt i hjemmet. De nationale minoritetssprog udgøres af finsk, meänkieli (tornedalsfinsk), samisk (alle dialekter), romani og jiddisch.

Udenlandske karakterer

Når det gælder gymnasie- og erhvervsuddannelser skal elevens tidligere uddannelse og sprogkundskaber sammenlignes med niveauet på den svenske skoles tilsvarende trin. De udenlandske karakterer kan valideres på tre måder: 1) eleven skal op til en prøve på de svenske kurser 2) rektoren giver eleven karakteren E (bestået) hvis det fremgår af karakterer, eksamensbeviser eller lignende at eleven har niveauet til at få en bestået karakter. Rektor kan ikke give en højere karakter end E, eller 3) eleven følger undervisning i et kursus og opnår en karakter.

Gå på en ungdomsuddannelse i et andet nordisk land

Svensk ungdomsuddannelsesinstitution der modtager nordiske elever

En svensk uddannelsesinstitution kan søge om statsbidrag i Sverige for elever fra de andre nordiske lande. Du finder mere information om dette i Gymnasieforordningen (kapitel 12).

En nordisk elev kan optages på en ungdomsuddannelse, hvis eleven gennem sin tidligere skolegang i et andet nordisk land, har uddannelse der modsvarer en svensk grundskoleuddannelse og opfylder adgangskravene for den søgte uddannelse. Dog er eleven undtaget kravet for godkendt karakter i svensk. Ellers skal eleven fra et andet nordisk land ligestilles med ansøgere fra den kommune, hvor den søgte ungdomsuddannelse gennemføres.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.