Ungdomsuddannelse i Sverige

Undervisning
Fotograf
Sam Balye / Unsplash
Få kendskab til adgangskrav, ansøgningsproces og de forskellige studieretninger når du søger ind på en svensk ungdomsuddannelse. Se hvordan udenlandske karakterer valideres og hvilke krav der er til svenske sprogkundskaber.

Ungdomsuddannelserne i Sverige drives i både kommunalt og privat regi. I Sverige er det en afgiftsfri og frivillig skoleform, som du kan vælge at gennemføre efter afsluttet grundskole.

Der er to retninger på den svenske ungdomsuddannelse. Du kan vælge mellem studieforberedende uddannelsesprogrammer (högskoleförberedande program) eller erhvervsrettede uddannelsesprogrammer (yrkesprogram). Begge er samlet under betegnelsen "gymnasieskolan" i Sverige.

Den svenske gymnasieskole er en treårig uddannelse, hvor de studieforberedende programmer giver adgang til videregående uddannelser på universitetet og högskola, mens de erhvervsfaglige programmer fokuserer på erhvervsrettet læring.

Der er også en tilpasset gymnasieskole (anpassad gymnasieskola) der er fireårig og henvender sig til unge med særlige behov. 

Alle unge i Sverige har ret til at læse på en ungdomsuddannelse efter afsluttet grundskole. Formålet med gymnasieskolen er at forberede eleverne til et erhverv eller videre studier.

Hvem kan søge ind på en ungdomsuddannelse i Sverige?

De nordiske lande har en overenskomst om adgang til ungdomsuddannelse i Norden, så alle unge der er under 20 år og har en bestået folkeskoleeksamen fra et nordisk land, kan ansøge om at starte på en svensk ungdomsuddannelse. 

Er du over 20 år, kan du blive optaget i voksenuddannelsessystemet.

Hvordan er ungdomsuddannelserne opbygget i Sverige?

Sverige tilbyder en bred vifte af ungdomsuddannelser. Der er 18 forskellige fagretninger (nationella program), som du kan vælge at studere på ethvert gymnasium i Sverige, samt specialiserede retninger, som ikke er tilgængelige på samtlige skoler. 

I den svenske gymnasieskole er der otte fag, der er fælles for hele gymnasieskolen – engelsk, historie, idræt og sundhed, matematik, naturkundskab, religionskundskab, samfundskundskab og svensk/svensk som andetsprog. Alle elever skal læse de gymnasiefælles fag (gymnasiegemensamma ämnen) for at forberede eleverne både til erhvervslivet og videre studier samt til personlig udvikling og aktiv deltagelse i samfundslivet.

Derudover er der individuelle valgfag samt en række fag (programgemensamma ämnen) der varierer afhængigt af det specifikke program, du følger. Mange programmer inkluderer også ulønnet praktik (arbetsplatsförlagt lärande/APL).

Nogle skoler tilbyder flere fag, men det betyder at disse studieretninger kun findes et par enkelte steder i landet. Du kan kontakte de enkelte svenske gymnasier for at se hvilke fag de tilbyder. 

Er svenske ungdomsuddannelser studieforberedende?

De svenske gymnasieprogrammer er designet til at forberede dig til universitetsstudier og högskolestudier. Samtlige programmer giver dig adgang til en universitetsuddannelse eller til "yrkeshögskolan".

Selvom studieretningen giver dig de grundlæggende kompetencer, giver de forskellige programmer specifikke kvalifikationer til forskellige videregående uddannelser.

For at ansøge om optagelse på en bestemt videregående uddannelse kan det være nødvendigt at du har specifikke faglige kompetencer eller kvalifikationer. Derfor er det afgørende at du vælger de relevante fag for at opnå de nødvendige kvalifikationer.

Hvis du går på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, kan du begynde at arbejde i Sverige når du er færdig med din uddannelse. Du kan også tage valgfag der gør det muligt for dig at studere videre på universitetet. 

Du kan kontakte den uddannelsesinstitution, som du er interesseret i, for at få information om hvilke krav der er for at blive optaget.

Hvilke studieretninger er der på ungdomsuddannelserne i Sverige?

Seks studieretninger fra det nationale program tilhører studieforberedende uddannelsesprogrammer (högskoleförberedande program). Disse retninger giver de studerende både generelle studiekompetencer og mulighed for at specialisere sig inden for emner, de finder særligt interessante. De nationale högskoleförberedande programmer er:

 • Økonomiprogram.
 • Æstetisk program.
 • Humanistisk program.
 • Naturvidenskabelig program.
 • Samfundsvidenskabelig program.
 • Teknikprogram.

Tolv studieprogrammer fra det nationale program er erhvervsprogrammer (yrkesprogram) som fokuserer mere på kompetencer inden for specifikke fagområder eller erhverv. Disse programmer henvender sig til dig, der ønsker at forberede dig til en svensk erhvervsuddannelse (yrkesutbildning). For at kunne søge ind på en erhvervsuddannelse i Sverige skal du først gennemføre en ungdomsuddannelse.

Du kan også gennemføre en ungdomsuddannelse i Sverige ved at studere på et engelsksproget "International Baccalaureate (IB) program", som giver dig en internationalt anerkendt studentereksamen. Det er et erhvervsprogram, der kombinerer akademiske kurser fra IB Diploma Programme med praktiske kurser rettet mod forskellige specialiseringer.

Eller du kan vælge at tage et idrætsprogram, hvor du kombinerer din gymnasieuddannelse med idræt på højt niveau, eller en lærlingeuddannelse, hvor du kombinerer læring på skolen med praktik på en relevant arbejdsplads i omkring halvdelen af det treårige uddannelsesforløb.

Hvis du har en intellektuel funktionsnedsættelse eller hjerneskade og har behov for flere tilpasninger end dem, gymnasieskolen normalt tilbyder, kan den tilpassede gymnasieskole være en mulighed for dig. Her kan du vælge mellem ni erhvervsorienterede nationale programmer og individuelle programmer til elever, hvis du har brug for at fokusere på emneområder i stedet for traditionelle fag, samt uddannelser, der adskiller sig fra den nationale struktur.

Hvordan bliver du optaget på en svensk ungdomsuddannelse?

De fleste i Sverige søger om optagelse på en ungdomsuddannelse om foråret, mens de går i niende klasse. Det er muligt at søge om optagelse til og med det første halvår det år du fylder 20. 

Hvis du skal optages på en ungdomsuddannelse i Sverige, sker dette gennem den svenske kommune. Du skal kontakte vejledningskontoret i den kommune som gymnasieskolen ligger i for at søge ind på en ungdomsuddannelse. Hvis du vil søge ind på en privat uddannelse, skal du sende din ansøgning direkte til skolen.

I mange kommuner administreres optagelsen til en ungdomsuddannelse via en fælles webside, mens andre bruger skriftlige ansøgningsblanketter. Den sidste ansøgningsdato for optagelse til en svensk ungdomsuddannelse varierer mellem kommunerne i Sverige.

Du finder mere information om ansøgningsprocessen på din kommunes webside. Du kan kontakte kommunen hvis du vil have hjælp og vejledning om at søge ind på en ungdomsuddannelse.

Hvilke adgangskrav er der til svenske ungdomsuddannelser?

For at begynde på en ungdomsuddannelse i Sverige, skal du have afsluttet grundskolen og du skal være godkendt i engelsk, matematik og svensk eller svensk som andetsprog.

Hvis den ungdomsuddannelse, du vil søge ind på, er meget populær, så kræver uddannelsen et højere karaktergennemsnit fra grundskolen.

Hvis du opfylder de adgangskrav, der skal til for at komme ind på en uddannelse, har du det der kaldes ”behörighet”.

For at du skal opfylde adgangskravene (ha behörighet) for at komme ind på de erhvervsforberedende uddannelser, skal du have beståede karakterer i:

 • Svensk/svensk som andetsprog
 • Engelsk
 • Matematik
 • Beståede karakterer i yderligere fem valgfrie fag; det vil totalt sige otte fag.

For at du skal opfylde adgangskravene for at komme ind på de studieforberedende uddannelser, kræves det at du har beståede karakterer i:

 • Svensk/svensk som andetsprog
 • Engelsk
 • Matematik
 • Beståede karakterer i yderligere ni fag; det vil totalt sige 12 fag.

For økonomiprogrammet, det humanistiske program og det samfundsvidenskabelige program skal fire af de ni beståede fag være geografi, historie, samfundskundskab og religion.

For det naturvidenskabelige program og for teknikprogrammet skal tre af de ni beståede fag være biologi, fysik og kemi.

For det æstetiske program gælder beståede karakterer i ni valgfrie fag.

Kan du søge ind på en svensk ungdomsuddannelse hvis du ikke opfylder adgangskravene?

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du i stedet vælge at søge til et introduktionsprogram: forberedelsesuddannelse (preparandutbildning), programrettet individuelt valg (programinriktat individuellt val), erhvervsintroduktion (yrkesintroduktion), individuelt alternativ og sprogintroduktion.

Hvordan bliver dine udenlandske karakterer valideret i Sverige?

Hvis du har taget en del af en ungdomsuddannelse i et andet nordisk land og vil fortsætte din skolegang i Sverige, kan dit tidligere uddannelsesforløb og dine sprogkundskaber vurderes i forhold til den svenske skoles tilsvarende niveau. De udenlandske karakterer kan valideres på tre måder:

 • Du skal tage en prøve i de svenske kurser.
 • Rektoren kan give dig karakteren E (bestået), hvis dine karakterer, eksamensbeviser eller lignende viser at du har niveauet til at opnå en bestået karakter. Rektor kan ikke give en højere karakter end E.
 • Du kan deltage i undervisning på et kursus og opnå en karakter.

Hvilke svenske sprogkundskaber kræves på en ungdomsuddannelse i Sverige?

Når en elev fra et andet nordisk land skal begynde på en skole i Sverige, foretager den svenske skole en vurdering af elevens svenskkundskaber for at se om eleven har tilstrækkeligt gode sprogkundskaber til at kunne følge med i undervisningen.

Hvis eleven ikke har tilstrækkelige kundskaber tilbydes undervisning i svensk som andetsprog.

Det er et krav at elever som går på et svensk gymnasium forstår så meget svensk at de kan følge med i undervisningen, samt at man opfylder de almindelige optagelseskrav i matematik og engelsk.

Kan du få modersmålsundervisning i Sverige?

Hvis du har en forælder eller en værge med et andet modersmål end svensk, har du ret til modersmålsundervisning i dette sprog hvis sproget tales dagligt i hjemmet, og du har et grundlæggende kendskab til sproget.

Hvis din forælder/værge har et nationalt minoritetssprog som modersmål, skal du tilbydes modersmålsundervisning selv om sproget ikke tales dagligt i hjemmet. De nationale minoritetssprog er finsk, meänkieli (tornedalsfinsk), samisk (alle dialekter), romani og jiddisch.

Kan du få studiestøtte når du tager en ungdomsuddannelse i Sverige?

Hvis du er nordisk statsborger og ønsker at tage hele eller dele af din ungdomsuddannelse i Sverige, kan du få støtte fra studiestøttemyndigheden i dit hjemland, hvis skolen i Sverige er godkendt af dit hjemlands myndighed.

Kan du søge ind på en videregående uddannelse i udlandet med en eksamen fra en svensk ungdomsuddannelse?

De nordiske lande har indgået en aftale om et nordisk uddannelsesfællesskab på gymnasieniveau. Aftalen binder landene sammen og sikrer at personer fra de øvrige nordiske lande har adgang til gymnasieuddannelser, både inden for studieforberedende og erhvervsforberedende programmer, under samme betingelser som landets egne statsborgere.

Har du en adgangsgivende eksamen til en videregående uddannelse fra en svensk ungdomsuddannelse, kan du søge ind på en videregående uddannelse i alle de nordiske lande.

Statsstøtte til svenske ungdomsuddannelsesinstitutioner der modtager nordiske elever

En svensk uddannelsesinstitution kan ansøge om statsstøtte i Sverige for elever fra de øvrige nordiske lande. Yderligere oplysninger om dette findes i Gymnasieforordningen (kapitel 12).

En nordisk elev kan blive optaget på en ungdomsuddannelse, hvis eleven gennem sin tidligere skolegang i et andet nordisk land har en uddannelse, der svarer til en svensk grundskoleuddannelse og opfylder adgangskravene for den ønskede uddannelse. Dog er eleven undtaget kravet om en godkendt karakter i svensk. Ellers skal eleven fra et andet nordisk land behandles på lige fod med ansøgere fra den kommune, hvor den ønskede ungdomsuddannelse gennemføres.

Hvor finder du studieguides i de nordiske lande?

Nationale studieguider giver god hjælp når du søger information om uddannelsesmuligheder og karriereveje i de nordiske lande. Her finder du oplysninger om gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, og andre relevante uddannelsesmuligheder, så du kan få et overblik over de forskellige ungdomsuddannelser samt information om ansøgningsprocessen, adgangskrav og vejledning om valg af fag.

Mere information

Når du planlægger at tage en ungdomsuddannelse i Sverige, er det vigtigt at have viden om studieboliger, finansiering af uddannelsen, anerkendelse af svensk uddannelse i de øvrige nordiske lande og lignende. Du finder meget nyttig information i Info Nordens forskellige studie-guides.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.