Islandsk uføretrygd

Örorkulífeyrir á Íslandi
Her finner du informasjon om den islandske uføretrygden.

Har jeg rett til islandsk uføretrygd?

Er du mellom 18 og 67 år, kan du søke om fastsetting av uføregrad hos Rikstrygdeverket (Tryggingarstofnun). Det er en vurdering av funksjonsevne i forbindelse med sykdom eller funksjonshemming. I tråd med folketrygdens skadeforsikring kan du søke om fastsetting av uføregrad hos Den islandske helseforsikringen (Sjúkratryggingum Íslands).

Hvilke rettigheter man har, avhenger av botid på Island mellom fylte 16 og 67 år. En forutsetning er at du minst må ha bodd på Island i de siste tre årene før du søker. I tråd med nordiske trygdeavtaler blir det vilkåret også oppfylt om du er bosatt i et annet nordisk land. Du må dessuten ha bodd minst ett år på Island etter fylte 16 år. Fulle ytelser krever at man har vært bosatt på Island i 40 år.

Vedlagt søknaden må det være en legeattest og et spørreskjema der du selv vurderer helsetilstanden din.

Du må også levere inn en oversikt over forventet inntekt, som ytelsene blir beregnet ut fra. Det blir foretatt et årlig etteroppgjør når skattemeldinga er levert inn. Dessuten må du levere inn bekreftelse på at du har søkt om ytelser fra en pensjonskasse. Fastsetting av uføregrad er normalt en tidsavgrenset vurdering. Du kan søke om forlengelse når perioden er over. Uføretrygdens grunnytelser er uføretrygd, aldersbasert uføreerstatning (dess tidligere en person blir uføretrygda, dess høyere sum) og garantert minstelønn. Ytelsene er inntektsavhengige og faller bort om du tjener mer enn en viss sum.

Hvordan du søker om uføretrygd på Island

Hvis du bor på Island

Man søker om islandsk uføretrygd hos Rikstrygdeverket. 

Hvis du bor i et annet nordisk land og tidligere var medlem av folketrygden på Island

Hvis man bor utenlands og skal søke om uføretrygd fra Island, skal man henvende seg til etaten som svarer til Rikstrygdeverket i det landet man bor i. 

Tilleggsytelser du kan ha rett til

Boligtillegg

Særskilt forsørgingstillegg  

Barnepensjon  

Mødre- og fedrelønn  

Pensjonstillegg på grunn av medisiner, kjøp av høreapparat og pleie  

Bostøtte 

Dette må du være oppmerksom på om du søker om uføretrygd fra to eller flere land

Folketrygdordningene i de forskjellige landene er ulike. Det varierer derfor hvordan uføregraden blir fastsatt og om det er mulig å flytte uføretrygden mellom land. Ytelser fra utenlandske pensjonskasser kan føre til at du får lavere pensjonsutbetalinger, på samme måten som ytelser fra islandske pensjonskasser.

 

Kan du ta med den islandske uføretrygden til et annet nordisk land?

Flytter man til et annet nordisk land, er hovedregelen at den som mottar uføretrygd, beholder grunnytelsene fra Island, dvs. uføretrygd, aldersbasert uføreerstatning og garantert minstelønn, i tillegg til barnepensjon, om det er aktuelt. Ytelser som er knyttet til at du har folkeregistrert adresse på Island, f.eks. boligtillegg og særskilt forsørgingstillegg, kan ikke flyttes til et annet land. Ytelser fra pensjonskasser kan normalt flyttes, men det er ønskelig at du får det bekreftet fra pensjonskassa eller -kassene det gjelder.

Kan du arbeide mens du mottar uføretrygd?

Personer som får utbetalt uføretrygd, kan arbeide, men inntekter som overstiger en viss grense, fører til at ytelsene blir redusert med en angitt del. Informasjon om hvor mye du kan tjene per måned/år uten at ytelsene blir redusert, finner du på nettsidene til Rikstrygdeverket.

Hvordan utbetales uføretrygd etter dødsfall?

Retten til uføretrygd faller bort ved dødsfall.  Når en person dør, opprettes en selvstendig juridisk part, et dødsbo, som midlertidig overtar alt av avdødes rettigheter og forpliktelser. Rettighetene og forpliktelsene som dødsboet og arvingene har opp mot Rikstrygdeverket, vil bli fastslått etter arveoppgjøret.

 

Hvor skal du betale skatt av islandsk uføretrygd om du er bosatt i et annet nordisk land?

Nærmere opplysninger om beskatning av pensjon i Norden finnes på den fellesnordiske nettsida Nordisk eTax

Hvem skal man kontakte om man har spørsmål?

Flere opplysninger finner du på Rikstrygdeverkets hjemmeside. Dessuten kan man få opplysninger ved å ringe en sørvisrådgiver på telefon (+354) 560 4400

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.