Personer med funktionsnedsættelse i Sverige

Handicap rullestol sport
Fotograf
Audi Nissen
Her kan du læse om de muligheder og rettigheder du har når du har en funktionsnedsættelse og vil flytte til Sverige. Du finder også information om hvad der gælder når du rejser eller flytter fra Sverige til et andet nordisk land.

Nordiske statsborgere, og andre personer med lovlig bopæl i et nordisk land, er dækket af den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester. Denne konvention indeholder bestemmelser om flytning til et andet nordisk land for personer som har brug for langvarig behandling eller pleje.

Det betyder at de ansvarlige myndigheder i til- og fraflytningslandet skal hjælpe til i forbindelse med flytningen hvis en nordisk borger med behov for behandling eller pleje ønsker at flytte til et andet nordisk land.

Personen skal flytte af egen fri vilje og have en særlig tilknytning til det land som han eller hun ønsker at flytte til. Desuden skal man forvente at flytningen vil forbedre personens livssituation.

Du bør kontakte din hjemkommune for at få hjælp med flytningen hvis du befinder dig i en sådan situation. Henvis om nødvendigt til konventionen om social bistand.

Rettigheder og muligheder i Sverige

En person med funktionsnedsættelse er en person der har nedsat evne til at fungere fysisk eller psykisk så han eller hun behøver ekstra støtte. Hvis du har en funktionsnedsættelse, skal du have mulighed for at deltage i samfundet som alle andre.

Sverige har ratificeret Konventionen om rettigheder for personer med funktionsnedsættelse som sikrer alles lige ret til delagtighed. Støtte og service til personer med funktionsnedsættelse reguleres i flere svenske love for eksempel Kommunallagen (KL), Socialtjänstlagen (SoL) og Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Disse love giver dig der har en funktionsnedsættelse ret til støtte for at deltage i samfundet på lige vilkår med andre.

Støtten kan for eksempel være en person der hjælper dig med at klare dit liv i hverdagen. Du kan også modtage en ydelse (merkostnadsersättning) hvis din funktionsnedsættelse medfører ekstra omkostninger, eller hvis du for eksempel har brug for hjælp for at kunne arbejde eller studere. Du ansøger om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan.

Har du barn med funktionsnedsættelse, kan du modtage plejeydelse (omvårdnadsbidrag).

Du skal kontakte din kommune i Sverige for mere information hvis du har en funktionsnedsættelse.

Transport for dig med funktionsnedsættelse i Sverige

Hvis du har svært ved at rejse alene eller med offentlig transport, kan det være at du kan få handicapkørsel (färdtjänst). Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik for borgere der har en funktionsnedsættelse og sker med taxi eller med en lille bus.

Kommunen beslutter om du kan få bevilget handicapkørsel.

Hjælpemidler til dig med funktionsnedsættelse i Sverige

I Sverige kan personer med funktionsnedsættelse få tilgang til en række hjælpemidler så som rullestol, rollator, bestik med ergonomiske greb og handicapvenlige stole og toiletter. Kontakt din region og din kommune for information om hvilke hjælpemidler du kan få.

Hos Försäkringskassan finder du e-tjenester og information om hvilken støtte du kan være berettiget til når du har en funktionsnedsættelse.

Försäkringskassan tager afgørelser om og udbetaler blandt andet merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, støtte til bil og assistancegodtgørelse. Desuden er der mulighed for at søge om arbejdshjælpemidler, aktivitetsgodtgørelse, sygeerstatning og boligstøtte.

Du kan også få hjælp og vejledning hos organisationer som repræsenterer personer med funktionsnedsættelse. I Sverige findes to paraplyorganisationer som samler 44 organisationer.

Hjælpemidler til dig der rejser og flytter fra Sverige

Du kan som udgangspunkt tage hjælpemidler med dig fra Sverige til udlandet hvis du skal opholde dig i udlandet i kortere tid.

Hjælpemidler skal som regel anskaffes lokalt i det land hvor du er bosat. Personligt bevilgede hjælpemidler må ikke tages med ved flytning fra Sverige til et andet land. For pensionister med svensk pension og som er bosatte i et andet EU/EØS-land eller Schweiz gælder andre regler.

Ved flytning til og fra udlandet skal du derfor undersøge hvilke hjælpemidler og ydelser du kan tage med dig, og hvilke du skal søge om i det nye land.

Hvis du skal flytte fra Sverige til udlandet, skal du kontakte regionen som du bor i og Försäkringskassan for at få at vide hvad der gælder i din situation.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.