Rätt till hälso- och sjukvård på Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi
Här hittar du information om vilken hälso- och sjukvård du har rätt till på Island.

Rätt till socialförsäkring när man bor och arbetar på Island

Man kan vid en och samma tidpunkt bara tillhöra ett lands socialförsäkringssystem. Socialförsäkringen garanterar en ekonomisk trygghet för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning, för dem som har råkat ut för en arbetsskada och för äldre. Det isländska socialförsäkringssystemet betalar ut tre typer av bidrag, d.v.s. pensionsförmåner samt ersättningar i samband med olycka och sjukdom. Alla som har hemvist på Island omfattas av det isländska socialförsäkringssystemet.

 

Den som flyttar från ett annat nordiskt land och därvid folkbokför sig på Island (flyttar sin hemvist eller lögheimili dit) och samtidigt lämnar in ansökan om att bli införd i registret över försäkrade personer (tryggingaskrá) blir sjukförsäkrad i landet när det tidigare bosättningslandets sjukförsäkringsmyndighet har bekräftat att personen i fråga har varit sjukförsäkrad där. När rätt till sjukförsäkring har bekräftats gäller försäkringen fr.o.m. folkbokföringsdagen. Man har då samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som andra invånare på Island. Den som är sjukförsäkrad på Island betalar lägre priser för allmän sjukvård och har många rättigheter som personer utan sjukförsäkring inte har.

 

Den sökande är utan sjukvårdsförsäkring på Island medan ansökan handläggs. Om man behöver hjälp från sjukvården under handläggningstiden kan man antingen visa upp sitt europeiska sjukvårdsförsäkringskort från det tidigare bosättningslandet, om sådant finns, i vilket fall man betalar som sjukvårdsförsäkrad, eller betala som en person utan försäkring och begära ersättning från sjukvårdskassan i efterhand när ansökan om retroaktiv sjukvårdsförsäkring har beviljats. Ansökan om ersättning för sjukvårdskostnader ska då skickas, tillsammans med fakturor och betalningsbevis, till laeknareikningar@sjukra.is.

  Rätt till sjukförsäkring när man flyttar tillbaka till Island inom 12 månader

  Den som flyttar tillbaka till Island inom 12 månader från flyttningen till ett annat nordiskt land blir automatiskt sjukförsäkrad igen när folkbokföringen har ändrats.

  Studerande

  En studerande som flyttar tillbaka till Island från ett annat nordiskt land inom sex månader från avslutade studier kan i samband med ansökan om att bli införd i registret över försäkrade personer lämna in ett studieintyg för den berörda perioden och blir då sjukförsäkrad fr.o.m. folkbokföringsdagen.

  Om du arbetar på Island men bor i ett annat nordiskt land

  Nordiska medborgare som arbetar tillfälligt på Island som löntagare eller egenföretagare kan behålla sin sjukförsäkring i det tidigare bosättningslandet.

  Om du bor på Island men arbetar i ett annat nordiskt land

  Den som bor på Island men arbetar i ett annat nordiskt land brukar omfattas av arbetslandets socialförsäkringssystem. I samband med sjukdom har man då rätt till vård i arbetslandet, men också på Island.

  Europeiska sjukförsäkringskortet

  Alla som har sjukförsäkring på Island kan begära att få ett europeiskt sjukförsäkringskort utgivet på Island.

  Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) ska användas om innehavaren blir sjuk eller råkar ut för en olycka i ett annat EES-land eller Schweiz. Kortet fungerar som ett intyg på att du har rätt till nödvändig vård när du vistas tillfälligt i ett annat EES-land eller Schweiz.

  Rätt till sjukvård vid tillfällig vistelse på Island

  Den som bor i ett annat nordiskt land kan vid behov uppsöka en vårdcentral eller ett sjukhus utan att betala mer än personer med sjukförsäkring på Island. Man måste då visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet samt legitimation som bevisar medborgarskap.

   

  Planerad vård i ett annat nordiskt land

  Alla som har isländsk sjukförsäkring har rätt att söka vård där de själva vill inom EES-området, på vissa lagfästa villkor.

   Vård på Island i samband med tillfällig vistelse utomlands

   Den som arbetar utomlands är sjukförsäkrad där och har därför inte rätt till vård på Island, oavsett folkbokföring, med mindre det europeiska sjukförsäkringskortet eller liknande kan visas upp vid vårdbesök.

   Studerande och pensionärer har rätt till vård på Island även om de är folkbokförda utomlands.

   Vård på Island för de som arbetar i flera länder 

   Den som arbetar i flera länder ska alltid vara sjukförsäkrad i det land där den största delen av inkomsterna tjänas in.

   Pensionärer som är folkbokförda i ett annat EES-land eller Schweiz är sjukförsäkrade på Island på inkomstbasis om de får isländsk pension.

   Hur mycket betalar man för vård, och beviljas ekonomiskt bistånd i samband med vårdkostnader?

   Island har ett system för patientavgifter som innebär att ingen ska behöva betala mer än ett visst belopp per månad för vård. Bestämmelser om sådana maximibelopp återfinns i ”förordning om sjukförsäkrade personers deltagande i kostnader för vårdtjänster”.

   Det som omfattas är bl.a. utgifter för vård som ges på vårdcentraler och sjukhus, samt av läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder och psykologer med egen mottagning som har kontrakt med sjukförsäkringskassan (Sjúkratryggingar Íslands), men även utgifter för behandling av hudåkommor som utförs under kontrakt av annan vårdpersonal än läkare.

    

   Tandläkare

   Alla barn med isländsk sjukförsäkring har rätt till avgiftsfri tandvård förutsatt att de är registrerade som patienter hos en allmäntandläkare. Detta gäller med det undantaget att besöksavgift tillkommer en gång per tolvmånadersperiod. Äldre och de som har förtids- eller rehabiliteringspension får ersättning från sjukförsäkringskassan (Sjúkratryggingar) för en del av sina utgifter för tandvård.

    

   Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

   Utförligare information finns på sjukförsäkringskassans hemsida. Du kan också få mer information genom att ta kontakt med en rådgivare på telefon +354 515 0000. 

   Kontakta myndighet
   Fråga Info Norden

   Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.