Körkort på Island

Førerkort i Norge
På den här sidan finns information om körkort på Island, bland annat vilka körkort som är giltiga och hur du bär dig åt för att ta eller förnya körkort på Island.

Körkort på Island

Enligt trafiklagens 58 § får ett motorfordon, inklusive motorcyklar och mopeder, endast framföras av den som har ett körkort gällande för fordonet och utgivet av Rikspolisstyrelsen (ríkislögreglustjóri). 

Körkort utfärdas av fogdeämbetet (sýslumaður) på Rikspolisstyrelsens vägnar. 

Utfärdande av körkort

Fogdeämbetet utfärdar körkort efter att ha kontrollerat att samtliga krav för utfärdandet är uppfyllda. Körkort ska bland annat innehålla information om körkortsklass samt eventuell extra information, inklusive villkor och begränsningar som gäller för körkortets innehavare.
Det finns preliminärt körkort och ordinarie körkort med en giltighetsperiod om 15 år.

Preliminärt körkort

Preliminära körkort utfärdas till nya förare och gäller i tre år från den dag då körkortet utfärdats. Andra körkort utfärdas med 15 års giltighetstid, dock beroende på körkortsklass och den sökandes ålder.

Ordinarie körkort

Ordinarie körkort för behörigheterna A, B och BE (behörighet att köra personbil) utfärdas med 15 års giltighetstid.

Ordinarie körkort för behörigheterna C, CE, D och DE och för kommersiell passagerartransport (utökad behörighet) utfärdas med fem års giltighetstid. När denna giltighetstid har gått ut ger sådana körkort fortsatt rätt att köra personbil.

Krav för utfärdande av körkort

De allmänna kraven för utfärdande av nytt körkort är följande:

  • Den sökande måste uppfylla ålderskrav för det berörda fordonsslaget.
  • Den sökande måste ha tillräckligt god syn och hörsel och ha tillräcklig psykisk och fysisk förmåga i andra hänseenden.
  • Den sökande måste ha genomgått körlektioner med behörig trafiklärare och ha visat genom godkänt förarprov att hen besitter den körskicklighet som krävs samt nödvändiga kunskaper om fordonet och trafiklagens bestämmelser.
  • Den sökande måste vara permanent bosatt på Island. 

Förarutbildning

Den som ansöker um körkort för en behörighet som hen inte tidigare har haft körkort för måste ha genomgått körlektioner med en trafiklärare med behörighet för den klassen. Förarutbildningen följer en kursplan för respektive behörighet som bestäms av Samgöngustofa (den isländska transportstyrelsen). Förarutbildning får påbörjas 12 månader innan eleven når den ålder som krävs för körkortsbehörighet B.

Övningskörning med handledare

Det är tillåtet för en elev att övningsköra med handledare i stället för trafiklärare, förutsatt att eleven har genomgått grundutbildning och att handledaren har nödvändigt tillstånd. Eleven måste ansöka om körkort (körkortstillstånd) för att kunna börja övningsköra. 

Krav för att bli godkänd som handledare är att du:

  • har fyllt 24 år
  • har giltigt körkort för den fordonsklass som övningskörningen avser och minst 5 års erfarenhet av körning av sådana fordon
  • inte under de senaste 12 månaderna varit utan körkort på grund av indragen behörighet eller fått straff för olovlig körning.

Ansökan om övningskörningstillstånd ska lämnas in hos fogdeämbetet (Sýslumaður). Ansökan ska åtföljas av intyg från trafiklärare som bekräftar att eleven har påvisat tillräckliga kunskaper om trafikreglerna och i hur man framför ett fordon. Övningskörningstillstånd innehåller elevens och handledarens namn och utfärdas med en giltighetstid på högst 18 månader.

En bil som används till övningskörning ska vara försedd med en övningskörningsskylt med texten ÆFINGAAKSTUR (”Övningskör”). Observera att vid övningskörning är det handledaren som ses som förare och är ansvarig.

Förarprov

Förarprov kan avläggas först när fogdeämbetet har utfärdat tillstånd och trafikläraren har bekräftat skriftligen att eleven har genomgått förarutbildningen med godkänt resultat.

Förarprovet består av två delar, ett teoriprov (skriftligt kunskapsprov) och ett körprov (uppkörning). Körprovet har en muntlig och en praktisk del. Körprovet genomförs först när ett godkänt teoriprov har avlagts. Teoriprovet får avläggas tidigast två månader och körprovet tidigast två veckor innan eleven uppfyller ålderskravet för att få körkort.

Utbyte av utländskt körkort mot motsvarande isländskt körkort

Ansökan om utbyte av utländskt körkort mot ett isländskt körkort kan lämnas in hos närmaste fogdeämbete, förutsatt att den sökande är permanent bosatt på Island.

Ett giltigt utländskt körkort kan bytas mot ett isländskt körkort. Innehavare av körkort från länder utanför EES måste avlägga teoriprov för behörighet B och körprov för varje behörighet som ansökan avser.

Krav för utländska medborgare

Förutom de allmänna krav som måste vara uppfyllda innan ett körkort kan utfärdas måste utländska medborgare:

  1. vara bosatta på Island
  2. lämna in bevis på giltig behörighet i hemlandet

Internationellt körkort

Internationella körkort utfärdas av fogdeämbetet och av Isländska bilägarförbundet (FÍB).

Ett internationellt körkort får utfärdas till den som har isländskt körkort och har fyllt 18 år. Ett internationellt körkort gäller i ett år från datum för utfärdande och endast för fordon som det isländska körkortet ger innehavaren rätt att framföra.

Ett internationellt körkort ger inte rätt att framföra ett fordon på Island.

Digitalt körkort

Digitalt körkort kan utfärdas till en person som har giltig behörighet och använder smartmobil. Det digitala körkortet fungerar som bevis för att innehavaren har ett giltigt körkort och innehåller samma information som det vanliga körkortet.

Digitala körkort gäller enbart på Island.

Ett digitalt körkort kan användas för att bevisa körkortsbehörighet för polis.

Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

Ytterligare information finns att hämta hos fogdeämbetet (Sýslumaður). 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.