Om Nordisk turismarbetsgrupp

Arbetsgruppens uppgift är att stärka de nordiska ländernas turismsamarbete och övervaka genomförandet av den nordiska turismplanen 2019–2023. Dessutom är gruppens uppgift att utbyta information och utveckla projekt i linje med turismplanens mål och Vision 2030.

På ministermötet i Reykjavík den 27 juni 2019 antog de nordiska näringsministrarna (under MR-Tillväxt) den nordiska turismplanen 2019–2023:

Syftet med planen är att stärka det nordiska turismsamarbetet i regi av Nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-Tillväxt) för att möjliggöra och säkerställa en hållbar tillväxt inom regionens turismsektor. Planen stöder nationella turismstrategier och -policyer genom genomförande av aktiviteter som har en koppling till planens målsättningar och ett mer systematiskt förhållningssätt till nationella och regionala utmaningar.

De strategiska prioriteringarna i planen är följande:

 • Konkurrenskraftigt Norden: ramvillkor, utveckling av turismpolitik, statistik m.m.
 • Innovativt och smart Norden: innovation, digitalisering, affärsutveckling, bland annat med fokus på små och medelstora företag och mikroföretag
 • Hållbart Norden: turismens effekter, bland annat på miljön, regionerna och ekonomin samt metoder för att mäta effekter m.m. 
 • Attraktivt Norden: marknadsföring med fokus på fjärrmarknader m.m.

Tillsammans med själva planen inrättades den nordiska turismarbetsgruppen för att stärka samordningen av de nordiska ländernas turismarbete. Turismarbetsgruppen fick mandat att övervaka genomförandet av den nordiska turismplanen 2019–2023 och har även i uppdrag att utbyta information och utveckla projekt i linje med turismplanens mål och Vision 2030. Projekt utvecklas löpande, och för mer information om dessa kan man kontakta Nordiska ministerrådets sekretariat eller ländernas medlemmar i turismarbetsgruppen.

Projekt

 • Nordic Tourism Statistics Dashboard (projektledning: Finland)
 • Measuring regional tourism and tourism’s environmental impact in the Nordics (projektledning: Sverige)
 • Communication activities – increasing the visibility of Nordic collaboration in tourism under Nordic Council of Ministers (alla länder)
 • Travel Tech Network (projektledning: Nordic Innovation)
 • X-Nordic Travel Contest (projektledning: Nordic Innovation)
 • Sustainable Tourism in the Nordic Harbor Towns (projektledning: Green Innovation Group)
 • Sustainable Tourism in the North, Clean Energy (projektledning: Island)
 • NorReg - A Nordic Model for Regenerative Tourism (projektledning: Island)
 • Exploring domestic tourism in Nordics (projektledning: Finland)
 • Reboot Nordic Tourism through sustainable product development and marketing in the U.S. and China (projektledning: Danmark)
 • Local food in tourism (projektledning: Island)
 • Cultural Tourism – a way into more competitive and all-season destinations (projektledning: Norge)