Om Nordisk turismearbeidsgruppe

Arbeidsgruppen har som oppgave å styrke de nordiske landenes turismesamarbeid og føre tilsyn med implementeringen av den nordiske turismeplanen 2019–2023. I tillegg har gruppen som oppgave å utveksle informasjon og utvikle prosjekter i tråd med turismeplanens målsetninger og Visjon 2030.

På ministermøtet i Reykjavík 27. juni 2019 vedtok de nordiske næringsministrene (under MR-VEKST) den nordiske turismeplanen 2019–2023:

Hensikten med planen er å styrke det nordiske turismesamarbeidet i regi av Nordisk ministerråd for bærekraftig vekst (MR-Vekst) med det formål å muliggjøre og sikre bærekraftig vekst i turistsektoren i regionen. Planen støtter opp om de nasjonale turismestrategiene og -politikken ved implementering av aktiviteter med tilknytning til planens målsetninger og en mer systematisk tilnærming til de nasjonale og regionale utfordringene.

Planens strategisk prioriterte områder er følgende:

  • Konkurransedyktig Norden: Rammevilkår, utvikling av turismepolitikk, statistikk m.m.
  • Innovativt og smart Norden: Innovasjon, digitalisering, forretningsutvikling blant annet med fokus på små og mellomstore bedrifter og mikrobedrifter
  • Bærekraftig Norden: Turismens effekter, blant annet på miljø, regioner og økonomi. Metoder for å måle effekter m.m. 
  • Attraktivt Norden: Markedsføring med fokus på fjernmarkeder m.m.

Sammen med selve planen ble den nordiske turismearbeidsgruppen etablert for å styrke koordineringen av de nordiske landenes turismearbeid. Turismegruppen fikk i den forbindelse mandat til å føre tilsyn med implementeringen av den nordiske turismeplanen 2019–2023 og har dessuten til oppgave å utveksle informasjon og utvikle prosjekter i tråd med turismeplanens målsetninger og Visjon 2030. Prosjekter utvikles løpende, og for ytterligere informasjon om disse kan Nordisk ministerråds sekretariat eller landenes medlemmer i turismegruppen kontaktes.