De nordiska möjligheternas tid är nu

30.10.18 | Nyhet
Norden och EU
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordiska ministerrådets arbete har moderniserats och effektiverats avsevärt under de senaste fem åren. De reformer som har genomförts har gjort att samarbetet idag berör områden som är politiskt relevantare i de nordiska länderna än tidigare, och därmed är till större nytta både för regeringarna, ländernas medborgare och näringsliv. En rapport över de genomförda reformerna presenterades för samarbetsministrarna på deras möte i Oslo den 30.10.

Bland resultaten nämns bland annat samarbetet kring problemställningar som integration, digitalisering, EU-frågor, hur man konkret skall hantera följderna av klimatförändring, det framtida nordiska arbetslivet samt nordiska innovationshus runt om i världen.
En stor del av initiativen är tvärsektoriella, och har finansierats tack vare en mer flexibel nordisk budget och organisation inom ministerrådet. 

Det krävs öppenhet för fortsatt förändring för att den nuvarande stora tilliten till det nordiska samarbetet inte skall erodera

Dagfinn Høybråten

Generalsekreterare Dagfinn Høybråten som har lett reformarbetet, kommenterar:


-Min syn är att möjligheternas tid råder i Norden. Det reformerade samarbetet är bättre rustat än förr att ta vara på möjligheterna, och det finns också politisk vilja till det i länderna.
Som en konsekvens av den ökade effektiviteten i samarbetet ställer de nordiska ländernas regeringar nu högre krav än tidigare på Nordiska ministerrådet; man har behov för ytterligare samverkan och förväntar sig resultat. 
Dagfinn Høybråten betonar ändå att reformarbetet inte är avslutat. 


-Det krävs öppenhet för fortsatt förändring för att den nuvarande stora tilliten till det nordiska samarbetet inte skall erodera, säger han.