Upprustning av malmbanan en viktig faktor för den gröna omställningen i Norden

06.07.21 | Nyhet
Malmtog i Kiruna
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Bristande satsningar på infrastruktur kan bli en flaskhals för den gröna omställningen i Norden. Malmbanan i norra Sverige är ett exempel där industrin har tagit sitt ansvar, men bristande uppgradering gör att industrin kämpar för att bidra till målen Parisavtalet.

De närmaste 20 åren räknar man med att industriinvesteringarna i Norrbotten utgör ca 700 miljarder svenska kronor. Transport av livsmedel och läkemedel till Nordnorge ökar, nya direktförbindelser för gods från Narvik till kontinenten och Kina planeras och norsk fiskeindustri expanderar.

Malmbanans elektrifierade enkelspår med relativt korta mötesplatser och åldrande infrastruktur trafikeras av långa, tunga och långsamma malmtåg. Dessutom trafikeras banan av långa godståg samt korta och snabbare persontåg. Malmtrafiken saknar avledningsalternativ.

Bara LKAB:s investeringsprogram kommer att kunna minska koldioxidutsläppen med 35 miljoner ton.

Bo Krogvig, chef för strategiska projekt på LKAB

Enligt det svenska industriföretaget LKAB är malmbanan en flaskhals såväl för dagens näringsliv som för kommande industrisatsningar i Norrbotten och för näringslivet i Nordnorge och norra Finland. Chefen för strategiska projekt på LKAB, Bo Krogvig, är övertygad om att det är absolut nödvändigt att investera i ny infrastruktur.

– Utan en upprustning av malmbanan riskerar industrin i Norrbotten att förlora sitt ledarskap i Europas klimatomställning. Det minskar också möjligheterna att nå målen i Parisavtalet. Bara LKAB:s investeringsprogram kommer att kunna minska koldioxidutsläppen med 35 miljoner ton, säger Krogvig.

Tydlig signal för Nordiska rådet

LKAB presenterade problemställningen för Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling i slutet av juni. Utskottets ordförande Pyry Niemi är klar över att något måste göras och arbetet måste börja nu. Han betonar också att detta inte bara angår Sverige, utan hela Nordkalotten.

– Utbyggnaden av malmbanan är ett samnordiskt projekt som skapar tillväxt i hela Nordkalotten och i de tre länderna det berör. Det är viktigt för den växande exporten av lax och andra fiskar och skaldjur från Norge via Sverige, varuförsörjningen i Nordnorge och ständigt ökande persontransporter för att klara kompetensförsörjningen. Allt detta leder till ett ökat transportbehov och helt nödvändiga krav för en mer robust infrastruktur, säger Niemi.

Utbyggnaden av malmbanan är ett samnordiskt projekt som skapar tillväxt i hela Nordkalotten och i de tre länderna det berör.

Pyry Niemi, ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Hållbarhet är centralt och infrastruktur avgörande för att Norden ska nå de ambitiösa klimatmålen i Parisavtalet. Det är lika viktigt för att Norden ska nå sin egen vision om att vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Pyry Niemi understryker att det är bråttom att skapa förutsägbara ramvillkor.

– Fortsatt osäkerhet om transportnätet skapar osäkerhet om huruvida vi kan klara målet om fossilfrihet och stabil tillväxt. En utbyggnad och uppgradering av malmbanan är avgörande för att tackla de klimatutmaningar som världen står inför och samtidigt säkerställa de planerade industriinvesteringarna. Norden behöver en omstart efter pandemin. Det är på tiden att malmbanan får två spår, avslutar Niemi.