Opprustning av malmbanen er en viktig faktor for den grønne omstillingen i Norden

06.07.21 | Nyhet
Malmtog i Kiruna
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Manglende satsing på infrastruktur kan bli en flaskehals for den grønne omstillingen i Norden. Malmbanen i Nord-Sverige er et eksempel der industrien har tar sitt ansvar, men manglende oppgradering gjør at industrien strever med å bidra til målene Parisavtalen.

De neste 20 årene regner man med at industriinvesteringene i Norrbotten vi utgjøre omlag 700 milliarder SEK. Transport av dagligvarer og legemidler til Nord-Norge øker, nye direkteforbindelser for gods fra Narvik til kontinentet og Kina planlegges og norsk sjømatindustri ekspanderer.

Malmbanens elektrifiserte enkeltspor med delvis korte møteplasser og aldrende infrastruktur trafikkeres av lange, tunge og langsomme malmtog. I tillegg kommer lange godstog samt korte og hurtigere persontog. Malmtrafikken savner avledningsalternativer.

Bare LKABs investeringsprogram vil kunne minske CO2-utslippene med 35 millioner tonn.

Bo Krovig, Direktør for strategiske prosjekt i LKAB

I følge det svenske industriselskapet LKAB er malmbanen en flaskehals for dagens næringsliv så vel som kommende industrisatsinger i Norrbotten og næringslivet i Nord-Norge og det nordlige Finland. Direktør for strategiske prosjekt i LKAB, Bo Krovig er ikke i tvil om at det er tvingende nødvendig å investere i ny infrastruktur.

- Uten en opprustning av malmbanen risikerer den industrien i Norrbotten å miste sitt lederskap i Europas klimaomstilling. Det reduserer også mulighetene for å nå målene i Parisavtalen. Bare LKABs investeringsprogram vil kunne minske CO2-utslippene med 35 millioner tonn, sier Krogvig.

Tydelig signal for Nordisk råd

LKAB la fram problemstillingen for Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling i slutten av juni. Leder for utvalget Pyry Niemi er tydelig på at noe må gjøres og arbeidet må starte nå. Han betoner også at dette ikke bare angår Svergie, men hele Nord-Kalotten.

- Utbyggingen av malmbanen er et felles nordisk prosjekt som skaper vekst på hele Nord-Kalotten og i de tre landene det berører. Det er viktig for den økte eksporten av laks og annen sjømat fra Norge via Sverige, vareforsyningen i Nord-Norge og stadig økende persontransport for å klare kompetanseforsyningen. Alt dette leder til et økt transportbehov og helt nødvendige krav til en mer robust infrastruktur, sier Niemi.

Utbyggingen av malmbanen er et felles nordisk prosjekt som skaper vekst på hele Nord-Kalotten og i de tre landene det berører.

Pyry Niemi, leder av utvalg for vekst og utvikling i Norden

Bærekraft er sentralt og infrastruktur avgjørende for at Norden skal nå de ambisiøse klimamålene i Parisavtalen. Det er like viktig for at Norden skal nå sin egen visjon om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030. Pyry Niemi understreker at det haster med å skape forutsigbare rammevilkår.

En fortsatt usikkerhet om transportnettet skaper usikkerhet om vi kan klar målet om fossilfrihet og stabil vekst. En utbygging og oppgradering av malmbanen er avgjørende for å klar de klimautfordringer som verden står overfor og samtidig sikre de planlagte industriinvesteringene. Norden behøver en nystart etter pandemien. Det er på tide at malmbanen får to spor, avslutter Niemi.