Elatusapu ja -tuki Suomessa

Elatusapu ja -tuki Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan elatusavusta ja -tuesta Suomessa. Sivun alkupuolella kerrotaan elatusavusta ja loppupuolella elatustuesta erityisesti tilanteissa, joissa toinen vanhempi asuu tai muuttaa toiseen Pohjoismaahan.

Elatusapu on toisen vanhemman maksama rahasumma, jolla hän osallistuu lapsensa elatukseen. Kansainvälisissä tilanteissa sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa elatusapuun tai -tukeen oikeutettu lapsi asuu. Jos Suomessa asuva lapsi ei saa elatusta kummaltakin vanhemmalta, voi Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa elatustukea.

Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää kahdeksantoista vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. 

Elatusapu

Elatusapu on rahasumma, jonka etävanhempi maksaa määräajoin osallistuakseen lapsensa elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Vanhempi voidaan velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua, jos hän ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, lapsi ei pysyvästi asu hänen luonaan tai lapsi asuu vuorotellen hänen ja toisen vanhempansa tai muun huoltajansa luona.

Elatusavun suuruuden laskeminen perustuu lapsen yksilölliseen elatuksen tarpeeseen. Elatusavun määrä ja suorittamistapa vahvistetaan joko vanhempien keskinäisellä sopimuksella lastenvalvojan avustuksella tai tuomioistuimen tuomiolla. Lue lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

Jos toinen vanhempi asuu toisessa Pohjoismaassa

Elatusapua maksava vanhempi on velvollinen maksamaan elatusapua huolimatta siitä, missä maassa lapsi asuu. Elatusvelvollisuus ei siis pääty, vaikka lapsi ja elatusvelvollinen vanhempi asuisivat eri maissa.

Elatusapuvelkaa peritään myös ulkomailla asuvalta elatusvelvolliselta. Keskusviranomaisena rajat ylittävien elatusapuasioiden hoitamisessa Suomessa toimii oikeusministeriö.

Jos elatusvelvollinen jättää elatusavun maksamatta, voi lapsen kanssa asuva vanhempi hakea elatustukea asuinmaansa säännösten mukaisesti.

Elatustuki

Elatustuki täydentää lapsen elatuksen suojaa tilanteissa, joissa lapsi ei saa elatusta molemmilta vanhemmiltaan. Elatustukeen on oikeus, jos elatusvelvollinen on jättänyt vahvistetun elatusavun maksamatta. Elatustukeen on oikeus myös, kun elatusapua ei ole vahvistettu suoritettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi tai kun elatusavun määrä on elatusvelvollisen puut­teellisen elatuskyvyn vuoksi vahvistettu elatustuen määrää pienem­mäksi. Kela vastaa elatustuen toimeenpanosta.

Kelan elatustuen maksaminen edellyttää, että lapsi asuu vakinaisesti Suomessa.

Kuinka haet tukea?

Elatustukea voi hakea lapsen vanhempi tai muu henkilö, jonka hoidossa lapsi on. Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta ja asuu itsenäisesti, hän voi hakea tukea itse.

Kuinka paljon tukea voit saada?

Elatustuki maksetaan joko täysimääräisenä tai vähennettynä.

Elatustuki maksetaan täysimääräisenä, jos elatusapu on vahvistettu vähintään täysimääräisen elatustuen suuruiseksi eikä elatusvelvollinen maksa elatusapua.

Jos elatusapu on vahvistettu täyttä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen takia, tuki maksetaan täysimääräisen elatustuen ja elatusavun määrän erotuksen suuruisena.

Kun elatustukea maksetaan sillä perusteella, että elatusvelvollinen on jättänyt elatusavun maksamatta ja vahvistettu elatusapu on täyttä elatustukea pienempi muun kuin elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn takia, tuki maksetaan vain vahvistetun elatusavun suuruisena.

Kun avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella ei ole vahvistettua isää eikä lapsella ole kahta elatusvelvollista vanhempaa, adoptiovanhempi on yksin ottanut lapsen adoptiolapsekseen tai jos elatusapua ei ole voitu vahvistaa yhtä aikaa vanhemmuuden vahvistamisen kanssa, elatustuki maksetaan täysimääräisenä.

Kuinka kauan tukea maksetaan?

Tukea maksetaan enintään siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tuki voi päättyä aikaisemmin, jos elatusvelvollisuus päättyy tai tuen muut edellytykset eivät enää täyty.

Jos toinen vanhemmista asuu tai muuttaa toiseen Pohjoismaahan

Lapsella on oikeus elatukseen molemmilta vanhemmiltaan eli elatusvelvollisuus ei pääty, vaikka elatusvelvollinen vanhempi muuttaa toiseen Pohjoismaahan.

Mikäli ulkomailla asuva elatusvelvollinen ei maksa vahvistettua elatusapua, Kela voi myöntää elatustuen ja periä elatusapuvelkaa myös ulkomailla asuvalta elatusvelvolliselta.

Jos elatustuki on jo myönnetty, elatusvelvollisen muutto toiseen Pohjoismaahan ei vaikuta elatustuen maksamiseen Suomessa, mikäli lapsi edelleen asuu Suomessa vakinaisesti.

Jos lapsi muuttaa toiseen Pohjoismaahan

Suomessa elatustuen maksaminen edellyttää, että lapsi asuu vakinaisesti Suomessa.

Elatustukea voidaan maksaa tilapäisesti, enintään 6 kuukautta, ulkomailla oleskelevasta lapsesta, jos lapsen katsotaan ulkomailla oleskelustaan huolimatta asuvan vakinaisesti Suomessa. Kuuden kuukauden aikaraja ei ole ehdoton, jos lapsi oleskelee toisessa Pohjoismaassa kertaluonteisesti ja tilapäisesti. Elatustukea voidaan maksaa, jos hän asuu edelleen vakinaisesti Suomessa.

Jos lapsi muuttaa pysyvästi toiseen Pohjoismaahan, oikeus elatustukeen päättyy Suomesta muuttoon.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.