Elatusapu ja -tuki Suomessa

Elatusapu ja -tuki Suomessa
Tässä osiossa kerrotaan elatusavusta ja -tuesta Suomessa.

Kansainvälisissä tilanteissa elatusavun suhteen sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa elatusapuun oikeutettu lapsi asuu.

Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää kahdeksantoista vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. 

Elatusapu voidaan vahvistaa maksettavaksi silloin, kun vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona tai jos lapsi asuu vuorotellen hänen ja toisen vanhempansa tai muun huoltajansa luona. Elatusavun määrä ja maksamistapa vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla.

Elatustuki täydentää lapsen elatuksen suojaa tilanteissa, joissa lapsi ei saa elatusta molemmilta vanhemmiltaan. Elatustukeen on oikeus ensinnäkin, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun suorittamisen. Elatustukeen on oikeus myös, kun elatusapua ei ole vahvistettu suoritettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi tai kun elatusavun määrä on elatusvelvollisen puut­teellisen elatuskyvyn vuoksi vahvistettu elatustuen määrää pienem­mäksi. Kansaneläkelaitos vastaa elatustuen toimeenpanosta.

Elatustuen maksaminen Kansaneläkelaitoksesta edellyttää, että lapsi asuu vakinaisesti Suomessa. Elatustukea voidaan maksaa myös, jos vanhempi on EU-työntekijä, joka työskentelee Suomessa ja lapsi asuu Suomessa hänen kanssaan (EU-asetus 492/2011).

Mikä on elatustuki?

Kuka maksaa ja kenelle?

Kansaneläkelaitos maksaa elatustukea lapsen vanhemmalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Tuki voidaan myös maksaa 15 vuotta täyttäneelle lapselle itselleen.

Kuinka sopimus tehdään?

Kansaneläkelaitos tutkii oikeuden elatustukeen hakemuksen perusteella. Elatusavun tulee olla vahvistettu joko elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Kun elatustukea haetaan elatusavun maksun laiminlyönnin perusteella, hakemuksen vireille tulosta kuullaan myös elatusvelvollista vanhempaa. Elatustuki voidaan poikkeuksellisesti myöntää elatusvelvollista kuulematta, jos elatusvelvollisen olinpaikkaa ei tiedetä.

Kuinka paljon maksetaan?

Elatustuki maksetaan joko täysimääräisenä tai vähennettynä. Täysi elatustuki on 167,01 e/kk.

Elatustuki maksetaan täysimääräisenä, jos elatusapu on vahvistettu vähintään täysimääräisen elatustuen suuruiseksi eikä elatusvelvollinen maksa elatusapua.

Jos elatusapu on vahvistettu täyttä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen takia, tuki maksetaan täysimääräisen elatustuen ja elatusavun määrän erotuksen suuruisena.

Kun elatustukea maksetaan elatusavun maksamisen laiminlyönnin perusteella ja vahvistettu elatusapu on täyttä elatustukea pienempi muun kuin elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn takia, tuki maksetaan vain vahvistetun elatusavun suuruisena.

Kun avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella ei ole vahvistettua isää eikä lapsella ole kahta elatusvelvollista vanhempaa, adoptiovanhempi on yksin ottanut lapsen adoptiolapsekseen tai jos elatusapua ei ole voitu vahvistaa yhtä aikaa vanhemmuuden vahvistamisen kanssa, elatustuki maksetaan täysimääräisenä.

Kuinka kauan tukea maksetaan?

Tukea maksetaan enintään siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tuki voi päättyä aikaisemmin, jos elatusvelvollisuus päättyy tai tuen muut edellytykset eivät enää täyty.

Elatustuki lapsen kanssa asuvalle

Kuinka haet tukea?

Elatustukea haetaan kirjallisesti Kansaneläkelaitokselta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan elatussopimus tai tuomio. Jos olet adoptoinut lapsen yksin tai avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu, elatussopimusta tai tuomioistuimen päätöstä ei tarvita.

Jos toinen vanhemmista asuu toisessa Pohjoismaassa

Jos vanhemmat asuvat eri Pohjoismaissa, mutta lapsi asuu vanhemman kanssa Suomessa, elatustukeen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Jos toinen vanhemmista asuu Pohjoismaiden ulkopuolella

Mikäli edellytykset elatustuen saamiselle muutoin täyttyvät, elatustukea voidaan maksaa, vaikka elatusvelvollinen vanhempi ei asuisi Suomessa. Kun lapsella on kaksi elatusvelvollista vanhempaa, elatustuen hakemista varten tarvitaan elatussopimus tai tuomio.

Mikäli ulkomailla asuva elatusvelvollinen ei maksa vahvistettua elatusapua, Kansaneläkelaitos voi myöntää elatustuen ja periä elatusapuvelkaa myös ulkomailla asuvalta elatusvelvolliselta.

Jos Kansaneläkelaitos ei maksa sinulle elatustukea, ei pelkkää elatusapuvelkaa voida ottaa ulkomailta perittäväksi. Tällöin sinun tulee olla yhteydessä asuinvaltiosi keskusviranomaiseen. Suomessa keskuviranomaisena toimii Oikeusministeriö.

Muuttaessasi toiseen Pohjoismaahan

Suomessa elatustuen maksaminen edellyttää, että lapsi asuu vakituisesti Suomessa.

Elatustukea voidaan maksaa tilapäisesti, enintään 6 kuukautta, ulkomailla oleskelevasta lapsesta, jos lapsen katsotaan ulkomailla oleskelustaan huolimatta asuvan vakinaisesti Suomessa.

Jos ulkomailla oleskelu kestää yli kuusi kuukautta, oikeus elatustukeen päättyy Suomesta muuttoon.

Toisen vanhemman muuttaessa toiseen Pohjoismaahan

Elatusapua maksava vanhempi on velvollinen maksamamaan elatusapua huolimatta siitä, missä maassa lapsi asuu. Elatusvelvollisuus ei siis pääty, vaikka lapsi ja elatusvelvollinen vanhempi asuisivat eri maissa.

Toisen vanhemman jättämättä maksamatta

Jos elatusvelvollinen vanhempi ei maksa vahvistettua elatusapua, voit saada Kansaneläkelaitoksesta elatustukea. Vanhemmilla täytyy olla kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.

Elatusapu on voitu vahvistaa myös ulkomailla annetulla päätöksellä, sopimuksella tai muulla asiakirjalla. Elatustukea myönnettäessä ulkomailla vahvistettu elatusapuasiakirja rinnastetaan suomalaiseen elatussopimukseen tai -tuomioon, jos ulkomailla annettu asiakirja on täytäntöön pantavissa joko Suomessa tai siinä valtiossa, jossa elatusvelvollisella on asuinpaikka.

Jos vanhemmalle myönnetään elatustuki elatusavun laiminlyönnin perusteella, Kansaneläkelaitos perii elatusvelvolliselta kaikki maksamatta jääneet elatusavut sekä jatkossa kuukausittain erääntyvät elatusavut.

Halutessasi valittaa

Jos elatustukipäätös on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen, joka on viimeinen valitusaste.

Elatusapu vanhemmalle, joka ei asu yhdessä lapsen kanssa

Toisen vanhemman asuessa toisessa Pohjoismaassa

Elatustuen maksaminen Kansaneläkelaitoksesta edellyttää, että lapsi asuu vakinaisesti Suomessa.

Elatusapua maksava vanhempi on kuitenkin velvollinen maksamamaan elatusapua huolimatta siitä, missä maassa lapsi asuu. Elatusvelvollisuus ei siis pääty, vaikka lapsi ja elatusvelvollinen vanhempi asuisivat eri maissa.

Lapsen kanssa asuva vanhempi voi tarvittaessa hakea elatustukea asuinmaansa säännösten mukaisesti.

Toisen vanhemman asuessa Pohjoismaiden ulkopuolella

Elatustuen maksaminen Kansaneläkelaitoksesta edellyttää, että lapsi asuu vakinaisesti Suomessa.

Elatusapua maksava vanhempi on kuitenkin velvollinen maksamamaan elatusapua huolimatta siitä, missä maassa lapsi asuu. Elatusvelvollisuus ei siis pääty, vaikka lapsi ja elatusvelvollinen vanhempi asuisivat eri maissa.

Lapsen kanssa asuva vanhempi voi tarvittaessa hakea elatustukea asuinmaansa säännösten mukaisesti.

Muuttaessasi toiseen Pohjoismaahan

Elatusvelvollisen muutto toiseen Pohjoismaahan ei vaikuta elatustuen maksamiseen Suomessa, mikäli lapsi edelleen asuu Suomessa vakinaisesti.

Lapsella on oikeus elatukseen molemmilta vanhemmiltaan eli elatusvelvollisuus ei pääty, vaikka elatusvelvollinen vanhempi muuttaa toiseen Pohjoismaahan.

Elatusapuvelkaa peritään myös ulkomailla asuvalta elatusvelvolliselta.

Toisen vanhemman muuttaessa toiseen Pohjoismaahan

Mikäli lapsi ja elatustukea saava vanhempi muuttaa toiseen Pohjoismaahan ja oleskelu ulkomailla kestää yli 6 kuukautta, oikeus elatustukeen Suomesta päättyy. Elatusvelvollisuus ei kuitenkaan pääty.

Tuen lakkautus ei myöskään keskeytä tai päätä siihen saakka kertyneen elatusapuvelan perintää. Tuen lakkautuksesta huolimatta elatusvelvollisen tulee siten maksaa Kansaneläkelaitokselle lakkautukseen mennessä erääntyneet elatusavut.

Jos et voi maksaa

Mikäli et maksa lapselle vahvistettua elatusapua, Kansaneläkelaitos voi myöntää lapselle elatustukea riittävän elatuksen turvaamiseksi. Jos elatustuki myönnetään, Kansaneläkelaitos perii sinulta kaikki maksamatta jääneet elatusavut sekä jatkossa kuukausittain erääntyvät elatusavut.

Mikäli et pysty maksamaan elatusapuvelkaa yhdellä kertaa, voit neuvotella Kelan perintäkeskuksen kanssa maksusuunnitelmasta tai hakea elatusapuvelan maksuvapautusta. Mikäli et ota yhteyttä perintäkeskukseen etkä maksa velkaa, se siirtyy ulosottoon. Myös ulkomailta elatusapuvelkaa perittäessä, jos vapaaehtoinen perintä ei onnistu, Kansaneläkelaitos pyrkii perimään elatusavun oikeusteitse kohdevaltiossa.

Verovähennys

Suomessa voit saada elatusvelvollisuusvähennyksen, jos maksat lapsestasi elatusapua. Elatusavusta täytyy olla sopimus tai tuomioistuimen päätös. Verotukseen liittyvistä kysymyksistä vastaa Verohallinto.

Halutessasi valittaa

Myös elatusvelvollinen voi valittaa elatustukipäätöksestä. Jos päätös on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen, joka on viimeinen valitusaste.

Keneen voin olla yhteydessä, jos minulla on kysymyksiä?

  • Kansaneläkelaitos
  • Oikeusministeriö
  • Verohallinto
Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.