Barnebidrag og bidragsforskudd i Finland

Elatusapu ja -tuki Suomessa
Her kan du lese om barnebidrag (underhållsbidrag) og bidragsforskudd (underhålssstöd) i Finland.

I internasjonale barnebidragssituasjoner anvendes lovgivningen i landet der barnet som har rett til underholdsbidrag, bor.

Barnets rett til å bli forsørget av foreldrene opphører når barnet fyller 18 år. Foreldrene er ansvarlige for utgifter til barnets skolegang også etter at barnet har fylt atten år, dersom det anses som rimelig. 

Det kan fastsettes at barnebidrag skal betales, når en av foreldrene ikke på annen måte kan sørge for barnets underhold hvis barnet ikke bor permanent hos forelderen, eller hvis barnet bor deler av tiden hos ham/henne og deler av tiden hos den andre forelderen eller annen foresatt. Størrelsen på bidraget og betalingsmåten fastsettes ved avtale eller dom.

Barnebidraget bidrar til å sikre barnets underhold i situasjoner der barnet ikke blir forsørget av begge foreldre. Bidragsforskuddet er en rett som trer i kraft hvis den bidragspliktige ikke har betalt underholdsbidraget. Bidragsforskudd kan også utbetales dersom det ikke er vedtatt at barnebidrag skal betales på grunn av bidragspliktiges manglende bidragsevne, eller dersom det fastsatte bidraget av samme grunn er lavere enn bidragsforskuddet. Folkpensionsanstalten er ansvarlig for at bidragsforskuddet effektueres.

Det er en forutsetning for utbetaling av bidragsforskudd fra Folkpensionsanstalten at barnet bor permanent i Finland. Bidragsforskudd kan også utbetales hvis forelderen er EU-arbeidstaker som jobber i Finland, og barnet bor i Finland sammen med ham/henne (EU-forordning 492/2011).

Hva er bidragsforskudd?

Hvem betaler, og til hvem?

Folkpensionsanstalten betaler bidragsforskudd til forelderen eller en annen person som har omsorg for barnet. Bidragsforskuddet kan også betales til barnet selv, når det har fylt 15 år.

Hvordan inngås avtalen?

Folkpensionsanstalten vurderer retten til bidragsforskudd på grunnlag av søknad. Bidragsforskuddet må være bekreftet enten med bidragsavtale eller dom. Når en søker om bidragsforskudd på grunnlag av manglende betaling av barnebidrag, skal også den bidragspliktige forelderen høres i saken. Bidragsforskudd kan unntaksvis innvilges uten at den bidragspliktige høres, dersom vedkommendes oppholdssted er ukjent.

Hvor mye skal betales?

Det betales enten fullt eller redusert bidragsforskudd. Fullt bidragsforskudd er 167,01 euro per måned.

Det betales fullt bidragsforskudd dersom barnebidraget er fastsatt til minst samme beløp som fullt bidragsforskudd og den bidragspliktige ikke betaler barnebidrag.

Hvis barnebidraget er fastsatt til et mindre beløp enn det fulle bidragsforskuddet på grunn av den bidragspliktiges økonomiske situasjon, betales et beløp som tilsvarer differansen mellom fullt bidragsforskudd og barnebidraget.

Når det betales bidragsforskudd på grunnlag av manglende betaling av barnebidrag og det fastsatte barnebidraget er mindre enn fullt bidragsforskudd på grunn av den bidragspliktiges manglende betalingsevne, utbetales bidragsforskudd tilsvarende det fastsatte barnebidraget.

Hvis et barn født utenfor ekteskap ikke har fått fastsatt far og ikke har to forsørgelsespliktige foreldre, hvis en adoptivforelder har adoptert et barn alene, eller hvis man ikke kunne fastsette barnebidraget i forbindelse med fastsettelse av farskapet, utbetales fullt bidragsforskudd.

Hvor lenge betales bidragsforskudd?

Forskuddet betales senest fram til barnet fyller 18 år. Det kan avsluttes tidligere dersom forsørgelsesplikten opphører eller de andre forutsetningene for bidragsforskudd ikke lenger er oppfylt.

Bidragsforskudd for dem som bor sammen med barnet

Hvordan søker du om bidragsforskudd?

Du sender skriftlig søknad om bidragsforskudd til Folkpensionsanstalten. Det må vedlegges en bidragsavtale eller en dom. Hvis du har adoptert et barn alene, eller hvis det ikke er bekreftet hvem som er far til et barn født utenfor ekteskap, trengs det ikke bidragsavtale eller dom.

Hvis den ene av foreldrene bor i et annet nordisk land.

Hvis foreldrene bor i hvert sitt nordiske land, men barnet bor sammen med en forelder i Finland, anvendes finsk lovgivning for bidragsforskudd.

Hvis den ene av foreldrene bor utenfor Norden.

Dersom vilkårene for å få bidragsforskudd ellers er oppfylt, kan bidragsforskuddet betales selv om den bidragspliktige forelderen ikke bor i Finland. Når barnet har to forsørgelsespliktige foreldre, trengs det bidragsavtale eller dom for å søke om bidragsforskudd.

Dersom den bidragspliktige som er bosatt i utlandet, ikke betaler det fastsatte barnebidraget, kan Folkpensionanstalten innvilge bidragsforskudd og innkreve bidragsgjeld av den bidragspliktige som er bosatt i utlandet.

Hvis Folkpensionsanstalten ikke betaler deg bidragsforskudd, kan ikke ren bidragsgjeld innkreves fra utlandet. I slike tilfeller må du ta kontakt med den sentrale myndigheten i landet du bor i. I Finland er det Justisministeriet som fungerer som sentral myndighet.

Når du flytter til et annet nordisk land

I Finland forutsetter utbetaling av bidragsforskudd at barnet er permanent bosatt i Finland.

Det kan utbetales bidragsforskudd midlertidig, i høyst seks måneder, til et barn som oppholder seg i utlandet, dersom barnet til tross for utenlandsoppholdet anses for å bo permanent i Finland.

Hvis oppholdet i utlandet varer mer enn seks måneder, opphører retten til bidragsforskudd ved flyttingen fra Finland.

Når den andre forelderen flytter til et annet nordisk land

En forelder som betaler barnebidrag, plikter å gjøre dette uansett hvilket land barnet bor i. Forsørgerplikten opphører altså ikke selv om barnet og den bidragspliktige forelderen bor i hvert sitt land.

Når en forelder ikke betaler

Hvis den bidragspliktige forelderen ikke betaler fastsatt barnebidrag, kan du få bidragsforskudd fra Folkpensionsanstalten. Foreldrene må ha en bidragsavtale bekreftet av sosialkontoret i kommunen, eller dom om barnebidrag fra en domstol.

Man kan også bekrefte barnebidraget med vedtak eller avtale eller annet dokument fra utlandet. Når det innvilges bidragsforskudd, sidestilles bekreftet barnebidragsdokument fra utlandet med finsk bidragsavtale eller -dom dersom dokumentet fra utlandet kan realiseres i Finland eller i landet der den bidragspliktige har sin bolig.

Hvis en forelder innvilges bidragsforskudd fordi barnebidraget ikke blir betalt, innkrever Folkpensionsanstalten alle ubetalte barnebidrag fra den bidragspliktige samt kommende månedlige barnebidrag.

Når du vil klage

Hvis du mener vedtaket om bidragsforskudd er feil, kan du søke om endring hos Besvärsnämnden för social trygghet (Somla). Nemndas avgjørelse kan påklages videre til Försäkringsdomstolen, som er siste klageinstans.

Barnebidrag til en forelder som ikke bor sammen med barnet

Når en av foreldrene bor i et annet nordisk land

Det er en forutsetning for utbetaling av bidragsforskudd fra Folkpensionsanstalten at barnet bor permanent i Finland.

En forelder som betaler barnebidrag, plikter imidlertid å gjøre dette uansett hvilket land barnet bor i. Forsørgerplikten opphører altså ikke selv om barnet og den bidragspliktige forelderen bor i hvert sitt land.

En forelder som bor sammen med barnet, kan ved behov søke om bidragsforskudd fra bostedslandet i henhold til bestemmelsene.

Når en av foreldrene bor utenfor Norden

Det er en forutsetning for utbetaling av bidragsforskudd fra Folkpensionsanstalten at barnet bor permanent i Finland.

En forelder som betaler barnebidrag, plikter imidlertid å gjøre dette uansett hvilket land barnet bor i. Forsørgerplikten opphører altså ikke selv om barnet og den bidragspliktige forelderen bor i hvert sitt land.

En forelder som bor sammen med barnet, kan ved behov søke om bidragsforskudd fra bostedslandet i henhold til bestemmelsene.

Når du flytter til et annet nordisk land

At en bidragspliktig flytter til et annet nordisk land, påvirker ikke betaling av bidragsforskudd i Finland dersom barnet fortsatt bor permanent i Finland.

Barnet har rett til å bli forsørget av begge foreldrene, så forsørgelsesplikten opphører ikke selv om en bidragspliktig forelder flytter til et annet nordisk land.

Barnebidragsgjeld innkreves også fra bidragspliktige som bor i utlandet.

Når en av foreldrene flytter til et annet nordisk land

Dersom barnet og forelderen som mottar barnebidraget, flytter til et annet nordisk land og oppholdet i utlandet varer over seks måneder, opphører retten til bidragsforskudd i Finland. Forsørgelsesplikten opphører imidlertid ikke.

At bidragsforskuddet opphører, innebærer heller ikke at innkrevingen av akkumulert barnebidragsgjeld avbrytes eller opphører. Selv om bidragsforskuddet opphører, skal den bidragspliktige betale Folkpensionsanstalten barnebidrag som har forfalt før forskuddet opphørte.

Hvis du ikke kan betale

Hvis du ikke betaler det avtalte barnebidraget, kan Folkpensionsanstalten innvilge barnet bidragsforskudd for å sikre nødvendig forsørgelse. Hvis bidragsforskudd innvilges , innkrever Folkpensionsanstalten alle ubetalte barnebidrag fra deg samt kommende månedlige barnebidrag.

Dersom du ikke er i stand til å betale hele bidragsgjelden i ett, kan du avtale en betalingsplan med FPAs innkrevingssenter eller søke om å bli fritatt for å betale bidragsgjeld. Hvis du ikke gir innkrevingssenteret beskjed om at du ikke kan betale, går kravet til tvangsforretning. Også ved innkreving av barnebidragsgjeld fra utlandet i tilfeller der frivillig betaling ikke lykkes, vil Folkpensionsanstalten gå til rettslige skritt for å kreve inn barnebidraget i det aktuelle landet.

Skattefradrag

I Finland kan du få et skattefradrag (underhållsskyldighetsavdrag) hvis du betaler barnebidrag for barnet ditt. Du må ha en avtale eller avgjørelse fra domstol om barnebidrag. Skatteförvaltningen har ansvar for spørsmål om beskatning.

Når du vil klage

Også den bidragspliktige kan klage på vedtak om bidragsforskudd. Hvis du mener vedtaket er feil, kan du søke om endring hos Besvärsnämnden för social trygghet (Somla). Nemndas avgjørelse kan påklages videre til Försäkringsdomstolen, som er siste klageinstans.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

  • Folkpensionsanstalten
  • Justisministeriet
  • Skatteförvaltningen
Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.