Barnebidrag og bidragsforskudd i Finland

Elatusapu ja -tuki Suomessa
Her kan du lese om barnebidrag (underhållsbidrag) og bidragsforskudd (underhålssstöd) i Finland.
Først kan du lese om barnebidrag og deretter om bidragsforskudd, spesielt i situasjoner der den ene av foreldrene bor i eller flytter til et annet nordisk land.

Barnebidrag er et beløp den ene av foreldrene betaler slik at han eller hun bidrar til å forsørge barnet. I internasjonale barnebidragssituasjoner anvendes lovgivningen i landet der barnet som har rett til underholdsbidrag eller bidragsforskudd, bor. Hvis et barn bosatt i Finland ikke forsørges av noen av foreldrene, kan Folkpensionsanstalten (FPA) betale bidragsforskudd.

Barnets rett til å bli forsørget av foreldrene opphører når barnet fyller 18 år. Foreldrene er ansvarlige for utgifter til barnets skolegang også etter at barnet har fylt 18 år, dersom det anses som rimelig.

Barnebidrag

Barnebidraget er et beløp som en forelder som ikke bor sammen med barnet, betaler regelmessig for å bidra til å dekke kostnadene til å forsørge barnet. En forelder kan bli pålagt å betale barnebidrag for barnet hvis forelderen ikke på annen måte sørger for barnets forsørgelse, hvis barnet ikke bor permanent hos forelderen, eller hvis barnet bor deler av tiden hos denne og den andre forelderen eller annen foresatt.

Størrelsen på barnebidraget beregnes ut fra barnets individuelle behov for forsørgelse. Størrelsen på barnebidraget og betalingsmåten fastsettes enten med en avtale mellom foreldrene med hjelp fra barnetilsynsmannen (barnatillsyningsman) eller ved dom i retten. Les mer på Institutet för hälsa och välfärds sider.

Hvis den ene av foreldrene bor i et annet nordisk land

En forelder som betaler barnebidrag, plikter å gjøre dette uansett hvilket land barnet bor i. Forsørgerplikten opphører altså ikke selv om barnet og den bidragspliktige forelderen bor i hvert sitt land.

Barnebidragsgjeld innkreves også fra bidragspliktige som bor i utlandet. Justisministeriet fungerer som sentral myndighet ved behandling av grenseoverskridende bidragssaker i Finland.

Hvis den bidragspliktige ikke betaler barnebidrag, kan den av foreldrene som bor sammen med barnet, søke om bidragsforskudd i henhold til bestemmelsene i landet barnet bor i.

Barnebidrag

Barnebidraget bidrar til å sikre barnets forsørgelse i situasjoner der barnet ikke blir forsørget av begge foreldre. Man har rett til bidragsforskudd dersom den bidragspliktige ikke har betalt det fastsatte barnebidraget. Bidragsforskudd kan også utbetales dersom barnebidrag ikke er vedtatt på grunn av bidragspliktiges manglende betalingsevne, eller dersom det fastsatte bidraget av samme grunn er lavere enn bidragsforskuddet. FPA er ansvarlig for at bidragsforskuddet effektueres.

Utbetaling av bidragsforskudd fra FPA forutsetter at barnet er permanent bosatt i Finland.

Hvordan søker du om bidragsforskudd?

Bidragsforskudd kan søkes av barnets forelder eller annen person som har foreldreansvar for barnet. Hvis barnet har fylt 15 år og bor for seg selv, kan han eller hun søke om bidragsforskudd selv.

Hvor mye kan jeg få i bidrag?

Det betales enten fullt eller redusert bidragsforskudd.

Det betales fullt bidragsforskudd dersom barnebidraget er fastsatt til minst samme beløp som fullt bidragsforskudd og den bidragspliktige ikke betaler barnebidrag.

Hvis barnebidraget er fastsatt til et mindre beløp enn det fulle bidragsforskuddet på grunn av den bidragspliktiges økonomiske situasjon, betales et beløp som tilsvarer differansen mellom fullt bidragsforskudd og barnebidraget.

Når det betales bidragsforskudd fordi den bidragspliktige ikke har betalt barnebidrag og det fastsatte barnebidraget er mindre enn fullt bidragsforskudd av andre grunner enn den bidragspliktiges manglende betalingsevne, utbetales bare bidragsforskudd tilsvarende det fastsatte barnebidraget.

Det utbetales fullt bidragsforskudd når et barn født utenfor ekteskap ikke har fått fastsatt far og ikke har to forsørgelsespliktige foreldre, når en adoptivforelder har adoptert et barn alene, eller når man ikke har kunnet fastsette barnebidraget i forbindelse med fastsettelse av farskapet.

Hvor lenge betales bidragsforskudd?

Forskuddet betales senest fram til barnet fyller 18 år. Det kan avsluttes tidligere dersom forsørgelsesplikten opphører eller de andre forutsetningene for bidragsforskudd ikke lenger er oppfylt.

Hvis den ene av foreldrene bor i eller flytter til et annet nordisk land

Barnet har rett til å bli forsørget av begge foreldrene, så forsørgelsesplikten opphører ikke selv om en bidragspliktig forelder flytter til et annet nordisk land.

Dersom den bidragspliktige som er bosatt i utlandet, ikke betaler det fastsatte barnebidraget, kan FPA innvilge bidragsforskudd og innkreve bidragsgjeld av den bidragspliktige som er bosatt i utlandet.

Hvis bidragsforskudd allerede er innvilget, blir ikke utbetalingen påvirket av at den bidragspliktige flytter til et annet nordisk land, så lenge barnet fortsatt bor permanent i Finland.

Hvis barnet flytter til et annet nordisk land

I Finland forutsetter utbetaling av bidragsforskudd at barnet er permanent bosatt i Finland.

Det kan utbetales bidragsforskudd midlertidig, i høyst seks måneder, til et barn som oppholder seg i utlandet, dersom barnet til tross for utenlandsoppholdet anses for å bo permanent i Finland. Seksmånedersfristen er ikke absolutt dersom barnet oppholder seg i et annet nordisk land som et engangstilfelle og midlertidig. Bidragsforskudd kan utbetales hvis barnet fortsatt bor permanent i Finland.

Hvis barnet flytter permanent til et annet nordisk land, opphører retten til bidragsforskudd når barnet flytter fra Finland.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.