Underhållsbidrag och underhållsstöd i Finland

Elatusapu ja -tuki Suomessa
Här kan du läsa om underhållsbidrag och underhållsstöd i Finland.

I internationella situationer gällande underhållsbidrag tillämpas lagstiftningen i det land där det underhållsberättigade barnet bor.

Barnets rätt att få underhåll från föräldrarna upphör när barnet fyller 18 år. Föräldrarna ska stå för barnets utbildningskostnader även efter det att barnet har fyllt 18 år om det anses skäligt. 

Underhållsbidrag kan fastställas om en förälder inte på något annat sätt sörjer för barnets underhåll, om barnet inte varaktigt bor hos föräldern eller om barnet bor växelvis hos föräldrarna eller hos annan vårdnadshavare. Underhållsbidragets belopp och betalningssätt fastställs genom avtal eller dom.

Underhållsstödet kompletterar skyddet för barnets underhåll i situationer där barnet inte får underhåll från båda föräldrarna. Underhållsstöd har man rätt till i första hand om den underhållsskyldiga har försummat att betala underhållsbidrag. Man har också rätt till underhållsstöd när underhållsbidraget inte har fastställts på grund av den underhållsskyldigas bristande betalningsförmåga eller när det av samma skäl har fastställts till ett belopp som är lägre än underhållsstödet. Folkpensionsanstalten ansvarar för underhållsstödets verkställighet.

Utbetalning av underhållsstöd från Folkpensionsanstalten förutsätter att barnet bor varaktigt i Finland. Underhållsstöd kan också betalas ut om en förälder är EU-anställd i Finland och barnet bor med föräldern i Finland (EU-förordning 492/2011).

Vad är underhållsstöd?

Vem ska betala och till vem?

Folkpensionsanstalten betalar underhållsstödet till barnets förälder eller annan person som har vårdnaden om barnet. Underhållsstödet kan även betalas direkt till ett barn som fyllt 15 år.

Hur ingår du avtal?

Folkpensionsanstalten prövar rätten till underhållsstöd utifrån ansökan. Underhållsbidraget ska vara fastställt antingen genom underhållsavtal eller domstolsbeslut. När du ansöker om underhållsstöd på grund av uteblivet underhållsbidrag kommer även den underhållskyldiga föräldern att höras. Underhållsstöd kan i undantagsfall beviljas utan att den underhållskyldiga hörs om den underhållskyldigas vistelseort är okänd.

Hur mycket kan du få?

Du kan få fullt eller nedsatt underhållsstöd. Fullt underhållsstöd är 167,01 euro per månad.

Fullt underhållsstöd betalas ut om underhållsbidraget har fastställts till ett belopp som motsvarar minst det fulla underhållsstödet och den underhållskyldiga inte betalar underhållsbidrag.

Underhållsstödet betalas ut med nedsatt belopp om underhållsbidraget har fastställts till ett lägre belopp än det fulla underhållsstödet på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation. Det nedsatta underhållsstödet motsvarar då skillnaden mellan underhållsbidraget och det fulla underhållsstödet.

Underhållsstödet är lika stort som det fastställda underhållsbidraget när det betalas ut på grund av uteblivet underhållsbidrag och det fastställda underhållsbidraget är lägre än fullt underhållsstöd av andra skäl än den underhållskyldigas bristande betalningsförmåga.

Fullt underhållsstöd betalas ut när barnet har fötts utom äktenskapet utan att faderskapet har fastställts och barnet inte har två underhållsskyldiga föräldrar. Fullt underhållsstöd betalas också ut när adoptivföräldern ensam har adopterat ett barn eller när underhållsbidraget inte har kunnat fastställas i samband med fastställande av föräldraskap.

Hur länge betalas underhållsstöd ut?

Underhållsstöd betalas ut längst till dess att barnet fyller 18 år. Underhållsstödet kan upphöra tidigare om underhållsskyldigheten upphör eller om andra villkor för stödet inte längre uppfylls.

Underhållsstöd för dig som bor med barnet

Hur ansöker du om underhållsstöd?

Du ansöker om underhållsstöd skriftligen från Folkpensionsanstalten. Till ansökan bifogar du ett underhållsavtal eller domstolsbeslut. Underhållsavtal eller domstolsbeslut behövs inte om du har adopterat ett barn ensam eller om faderskapet till ett barn som fötts utanför äktenskapet inte har fastställts.

Om en av föräldrarna bor i ett annat nordiskt land

Om föräldrarna bor i olika nordiska länder men barnet bor med en förälder i Finland tillämpas finsk lag på underhållsstödet.

Om en av föräldrarna bor utanför Norden

Om villkoren för underhållsstöd i övrigt uppfylls kan det betalas ut även om den underhållskyldiga föräldern inte är bosatt i Finland. När barnet har två underhållskyldiga föräldrar behöver du ett underhållsavtal eller domstolsbeslut för att ansöka om underhållsstöd.

Om en underhållskyldig förälder som bor utomlands inte betalar underhållsbidrag kan Folkpensionsanstalten bevilja underhållsstöd och driva in en underhållsbidragsskuld även från utlandet.

Om du inte får underhållsstöd från Folkpensionsanstalten kan en underhållsbidragsskuld från utlandet inte drivas in. Då bör du kontakta centralmyndigheten i landet du bor i. Justitieministeriet fungerar som centralmyndighet i Finland.

Om du flyttar till ett annat nordiskt land

För att få underhållsstöd från Finland krävs att barnet bor varaktigt i Finland.

Underhållsstöd kan betalas ut tillfälligt, i högst sex månader, för ett barn som är bosatt utomlands om barnet trots utlandsvistelsen anses bo varaktigt i Finland.

Om utlandsvistelsen varar längre än sex månader upphör rätten till underhållsstöd vid flytten från Finland.

Om den andra föräldern flyttar till ett annat nordiskt land

Föräldern som betalar underhållsbidrag är skyldig att betala det oavsett vilket land barnet bor i. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte även om barnet och den underhållsskyldiga föräldern skulle bo i olika länder.

Om den andra föräldern inte betalar

Om den underhållsskyldiga föräldern inte betalar det fastställda underhållsbidraget kan du få underhållsstöd från Folkpensionsanstalten. Föräldrarna måste ha ett underhållsavtal som fastställts av kommunen eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget.

Underhållsbidraget kan också fastställas utomlands genom ett beslut, avtal eller annan handling. Vid beviljandet av underhållsstöd likställs en utländsk handling om underhållsbidrag med ett underhållsavtal eller en underhållsdom, förutsatt att den handling som utfärdats utomlands går att verkställa antingen i Finland eller i det land där den underhållsskyldiga har sin hemvist.

Om en förälder beviljas underhållsstöd på grund av obetalt underhållsbidrag driver Folkpensionsanstalten in det obetalda underhållsbidraget av den underhållsskyldiga och fortsättningsvis även framtida månadsvisa underhållsbidrag.

Om du vill överklaga

Om du tycker att beslutet om underhållsbidrag är felaktigt kan du vända dig till besvärsnämnden för social trygghet. Besvärsnämndens beslut kan i sin tur överklagas till försäkringsdomstolen, som är sista överklagandeinstans.

Underhållsbidrag till förälder som inte bor med barnet

Om den andra föräldern bor i ett annat nordiskt land

Utbetalning av underhållsstöd från Folkpensionsanstalten förutsätter att barnet bor varaktigt i Finland.

Föräldern som betalar underhållsbidrag är dock skyldig att betala det oavsett vilket land barnet bor i. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte även om barnet och den underhållsskyldiga föräldern skulle bo i olika länder.

En förälder som bor med barnet kan vid behov ansöka om underhållsstöd i enlighet med bestämmelserna i landet de bor i.

Om den andra föräldern bor utanför Norden

Utbetalning av underhållsstöd från Folkpensionsanstalten förutsätter att barnet bor varaktigt i Finland.

Föräldern som betalar underhållsbidrag är dock skyldig att betala det oavsett vilket land barnet bor i. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte även om barnet och den underhållsskyldiga föräldern skulle bo i olika länder.

En förälder som bor med barnet kan vid behov ansöka om underhållsstöd i enlighet med bestämmelserna i landet de bor i.

Om du flyttar till ett annat nordiskt land

Den underhållsskyldigas flytt till ett annat nordiskt land påverkar inte underhållsbidraget om barnet fortfarande bor varaktigt i Finland.

Barnet har rätt till underhåll från båda föräldrarna. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte även om den underhållsskyldiga föräldern flyttar till ett annat nordiskt land.

En underhållsbidragsskuld drivs in även av en underhållsskyldig som bor utomlands.

Om den andra föräldern flyttar till ett annat nordiskt land

Om barnet och föräldern som får underhållsstöd flyttar till ett annat nordiskt land och utlandsvistelsen varar längre än sex månader upphör rätten till underhållsstöd från Finland. Däremot upphör inte underhållsskyldigheten.

Att underhållsstödet upphör innebär inte att indrivningen av den ackumulerade underhållsbidragsskulden avbryts eller upphör. Trots att underhållsstödet upphör måste den underhållsskyldiga därför betala förfallna underhållsbidrag till Folkpensionsanstalten.

Om du inte kan betala

Om du inte betalar det fastställda underhållsbidraget kan Folkpensionsanstalten bevilja underhållsstöd för att säkra barnet tillräckligt underhåll. Om underhållsstödet beviljas kommer Folkpensionsanstalten att driva in obetalda underhållsbidrag av dig och fortsättningsvis även framtida månadsvisa underhållsbidrag.

Om du inte kan betala underhållsbidragsskulden på en gång kan du göra upp en betalningsplan med Folkpensionsanstaltens indrivningscenter eller ansöka om befrielse från att betala skulden. Om du varken kontaktar indrivningscentret eller betalar skulden går ärendet till kronofogden. Även om du bor utomlands driver Folkpensionsanstalten på rättslig väg in underhållsbidragsskulden i det aktuella landet om du inte betalar frivilligt.

Skatteavdrag

I Finland kan du beviljas underhållsskyldighetsavdrag om du betalar underhållsbidrag för ditt barn. Det ska finnas ett avtal eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget. Skattefrågor besvaras av Skatteförvaltningen.

Om du vill överklaga

Även den underhållsskyldiga kan överklaga ett beslut om underhållsstöd. Om du tycker att beslutet är felaktigt kan du vända dig till besvärsnämnden för social trygghet. Besvärsnämndens beslut kan i sin tur överklagas till försäkringsdomstolen, som är sista överklagandeinstans.

Vem kan du kontakta om du har frågor?

  • Folkpensionsanstalten
  • Justitiedepartementet
  • Skatteförvaltningen
Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.