Underhållsbidrag och underhållsstöd i Finland

Elatusapu ja -tuki Suomessa
Här kan du läsa om underhållsbidrag och underhållsstöd i Finland. I början av sidan kan du läsa om underhållsbidrag och i slutet om underhållsstöd i särskilda situationer där den ena föräldern bor i eller flyttar till ett annat nordiskt land.

Underhållsbidrag är en summa pengar som betalas av den ena föräldern som därmed deltar i underhållet av sitt barn. I internationella situationer tillämpas lagstiftningen i det land där barnet med rätt till underhållsbidrag eller underhållsstöd bor. Om ett barn som är bosatt i Finland inte får underhåll av någon av föräldrarna kan Folkpensionsanstalten (FPA) betala ut underhållsstöd.

Barnets rätt att få underhåll från föräldrarna upphör när barnet fyller 18 år. Föräldrarna ska stå för barnets utbildningskostnader även efter det att barnet har fyllt 18 år om det anses skäligt.

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag är en summa pengar som den frånvarande föräldern betalar regelbundet för att bidra till kostnaderna för sitt barns försörjning. En förälder kan åläggas att betala underhållsbidrag om föräldern inte på något annat sätt sörjer för barnets underhåll, om barnet inte är fast bosatt hos föräldern eller om barnet bor växelvis hos föräldrarna eller hos annan vårdnadshavare.

Beräkningen av underhållsbidragets storlek baseras på barnets individuella behov av underhåll. Underhållsbidragets storlek och betalningssätt fastställs antingen genom ömsesidig överenskommelse mellan föräldrarna med hjälp av barnatillsyningsmannen eller genom domstolsbeslut. Läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Om den ena föräldern bor i ett annat nordiskt land

Föräldern som betalar underhållsbidrag är skyldig att betala det oavsett vilket land barnet bor i. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte även om barnet och den underhållsskyldiga föräldern skulle bo i olika länder.

En underhållsbidragsskuld drivs in även av en underhållsskyldig som bor utomlands. Justitieministeriet fungerar som en central myndighet vid handläggning av gränsöverskridande underhållsärenden i Finland.

Om den underhållsskyldiga inte betalar underhållsbidrag kan den förälder som bor med barnet ansöka om underhållsstöd i enlighet med bestämmelserna i det land barnet är bosatt i.

Underhållsstöd

Underhållsstödet kompletterar skyddet för barnets underhåll i situationer där barnet inte får underhåll från båda föräldrarna. Man har rätt till underhållstöd om den underhållsskyldiga inte har betalat det fastställda underhållsbidraget. Man har också rätt till underhållsstöd när underhållsbidraget inte har fastställts på grund av den underhållsskyldigas bristande betalningsförmåga eller när det av samma skäl har fastställts till ett belopp som är lägre än underhållsstödet. FPA svarar för verkställigheten av underhållsstödet.

För att få underhållsstöd från FPA krävs att barnet är fast bosatt i Finland.

Hur ansöker du om underhållsstöd?

Underhållsstöd kan sökas av barnets förälder eller annan person som har vårdnaden om barnet. Om barnet har fyllt 15 år och bor självständigt kan det själv ansöka om stödet.

Hur mycket stöd kan du få?

Du kan få fullt eller nedsatt underhållsstöd.

Fullt underhållsstöd betalas ut om underhållsbidraget har fastställts till ett belopp som motsvarar minst det fulla underhållsstödet och den underhållskyldiga inte betalar underhållsbidrag. 

Underhållsstödet betalas ut med nedsatt belopp om underhållsbidraget har fastställts till ett lägre belopp än det fulla underhållsstödet på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation. Det nedsatta underhållsstödet motsvarar då skillnaden mellan underhållsbidraget och det fulla underhållsstödet. 

När underhållsstödet betalas ut på grund av att den underhållsskyldiga inte har betalat underhållsbidraget och det fastställda underhållsbidraget är lägre än fullt underhållsstöd av andra skäl än den underhållsskyldigas bristande betalningsförmåga, betalas stödet ut endast till ett belopp som motsvarar det fastställda underhållsbidraget. 

Fullt underhållsstöd betalas ut när barnet har fötts utom äktenskapet utan att faderskapet har fastställts och barnet inte har två underhållsskyldiga föräldrar. Fullt underhållsstöd betalas också ut när adoptivföräldern ensam har adopterat ett barn eller när underhållsbidraget inte har kunnat fastställas i samband med fastställande av föräldraskap.

Hur länge betalas underhållsstöd ut?

Underhållsstöd betalas ut längst till dess att barnet fyller 18 år. Underhållsstödet kan upphöra tidigare om underhållsskyldigheten upphör eller om andra villkor för stödet inte längre uppfylls. 

Om den ena föräldern bor i eller flyttar till ett annat nordiskt land 

Barnet har rätt till underhåll från båda föräldrarna. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte även om den underhållsskyldiga föräldern flyttar till ett annat nordiskt land. 

Om en underhållsskyldig förälder som bor utomlands inte betalar underhållsbidrag kan FPA bevilja underhållsstöd och driva in en underhållsbidragsskuld även från utlandet. 

Om underhållsstödet redan har beviljats påverkar inte den underhållsskyldigas flytt till ett annat nordiskt land underhållsbidraget om barnet fortfarande är fast bosatt i Finland. 

Om barnet flyttar till ett annat nordiskt land 

För att få underhållsstöd i Finland krävs att barnet är fast bosatt i Finland.

Underhållsstöd kan betalas ut tillfälligt, i högst sex månader, för ett barn som är bosatt utomlands om barnet trots utlandsvistelsen anses bo varaktigt i Finland. Sexmånadersfristen är inte absolut om barnet vistas i ett annat nordiskt land på engångsbasis och tillfälligt. Underhållsstöd kan betalas ut om barnet fortfarande är fast bosatt i Finland.

Om barnet flyttar permanent till ett annat nordiskt land upphör rätten till underhållsstöd när barnet flyttar från Finland.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.