Børnebidrag og særligt børnetilskud i Finland

Elatusapu ja -tuki Suomessa
I dette afsnit kan du læse om børnebidrag og særligt børnetilskud i Finland. Den første del af afsnittet handler om børnebidrag, og den sidste del af afsnittet handler om særligt børnetilskud i særlige situationer, hvor den ene forælder bor i eller flytter til et andet nordisk land.

Børnebidrag er en sum penge, som udbetales af den ene forælder, som dermed deltager i forsørgelsen af barnet. Når der er tale om internationale sager, er børnebidraget omfattet af lovgivningen i det land hvor barnet, som har ret til børnebidrag eller særligt børnetilskud, bor. Hvis et barn, der bor i Finland, ikke modtager underhold fra nogen af forældrene, kan Folkpensionsanstalten (FPA) udbetale særligt børnetilskud.

Børns ret til underhold fra forældrene ophører, når barnet fylder 18 år. Forældre skal dog også dække børns udgifter til uddannelse efter det fyldte 18. år, hvis det anses for at være rimeligt. 

Særligt børnetilskud

Børnebidraget er en sum penge, som den fraværende forælder udbetaler regelmæssigt for at bidrage til udgifterne til sit barns forsørgelse. Det kan besluttes, at en forælder skal betale børnebidrag, hvis denne ikke på anden vis sørger for barnets underhold, hvis barnet ikke bor permanent hos forælderen, eller hvis barnet bor skiftevis hos forældrene eller hos en anden værge.

Beregningen af børnebidraget er baseret på barnets individuelle behov. Børnebidragets størrelse og betalingsform fastsættes enten via en gensidig aftale mellem forældrene med hjælp fra "barnatillsyningsmannen" eller gennem en domstolsafgørelse. Du kan læse mere hos Institutet för hälsa och välfärd

Hvis en af forældrene bor i et andet nordisk land

Den forælder, som betaler børnebidrag, er forpligtet til at betale, uanset hvilket land barnet bor i. Forsørgelsespligten ophører altså ikke, selv om barnet og den forsørgelsespligtige forælder bor i forskellige lande.

Skyldigt børnebidrag bliver også inddrevet fra forsørgelsespligtige, som bor i udlandet. I Finland fungerer justitsministeriet som del centrale myndighed ved behandling af grænseoverskridende sager om børnebidrag.

Hvis den forsørgelsespligtige ikke betaler børnebidrag, kan den forælder, som bor sammen med barnet, søge om særligt børnetilskud i henhold til reglerne.

Særligt børnetilskud

Særligt børnetilskud (Underhållsstöd) sikrer barnets underhold i situationer, hvor barnet ikke forsørges af begge forældre. Man har ret til særligt børnetilskud, hvis den forsørgelsespligtige har forsømt at betale børnebidrag. Man har også ret til særligt børnetilskud, hvis børnebidraget ikke er fastlagt på grund af manglende betalingsevne hos den forsørgelsespligtige, eller hvis børnebidraget af samme årsag er fastlagt til et beløb, som er lavere end det særlige børnetilskud. FPA administrerer det særlige børnetilskud.

Udbetaling af særligt børnetilskud fra FPA forudsætter, at barnet bor permanent i Finland.

Hvordan søger du om særligt børnetilskud?

Særligt børnetilskud kan søges af en af barnets forældre eller en anden værge. Hvis barnet er fyldt 15 år og bor for sig selv, kan vedkommende selv søge om særligt børnetilskud.

Hvor meget kan du få?

Særligt børnetilskud bevilges enten i form af fuldt eller nedsat tilskud.

Der udbetales fuldt børnetilskud, hvis børnebidraget som minimum er fastlagt til et beløb, som svarer til det særlige børnetilskud, og den forsørgelsespligtige ikke betaler sit børnebidrag.

Særligt børnetilskud udbetales i nedsat form, hvis børnebidraget er fastlagt til et lavere beløb end det fulde børnetilskud på grund af den forsørgelsespligtiges økonomiske situation. Det nedsatte tilskud svarer i så fald til forskellen mellem børnebidraget og det fulde tilskud.

Hvis der udbetales særligt børnetilskud på grund af manglende betaling af børnebidrag fra den forsørgelsespligtige og det fastlagte børnebidrag er lavere end det fulde børnetilskud af andre årsager end den forsørgelsespligtiges manglende betalingsevne, vil størrelsen af særligt børnetilskud svare til børnebidraget.

Der udbetales fuldt børnetilskud, hvis barnet er født uden for ægteskab, og faderskabet ikke er fastslået, og barnet ikke har to forsørgelsespligtige forældre. Der udbetales også fuldt tilskud, hvis en adoptivforælder har adopteret barnet alene, eller hvis der ikke kunne fastsættes et børnebidrag i forbindelse med fastslåelse af forældreskab.

Hvor længe udbetales særligt børnetilskud?

Særligt børnetilskud udbetales højst indtil barnet fylder 18 år. Udbetalingen kan ophøre tidligere, hvis forsørgelsespligten ophører, eller hvis andre vilkår for tilskuddet ikke længere opfyldes.

Hvis en af forældrene bor i eller flytter til et andet nordisk land

Barnet har ret til underhold fra begge forældre. Forsørgelsespligten ophører således ikke, selv om den forsørgelsespligtige forælder flytter til et andet nordisk land.

Hvis en forsørgelsespligtig forælder, som bor i udlandet, ikke betaler børnebidrag, kan FPA bevilge særligt børnetilskud og desuden inddrive skyldigt børnebidrag fra udlandet.

Hvis børnetilskuddet er bevilget, påvirker den forsørgelsespligtiges flytning til et andet nordisk land ikke børnebidraget, hvis barnet stadig bor permanent i Finland.

Hvis barnet flytter til et andet nordisk land

Udbetaling af særligt børnetilskud fra Finland forudsætter, at barnet bor permanent i Finland.

Der kan udbetales særligt børnetilskud midlertidigt i højst 6 måneder for et barn, som er bosat i udlandet, hvis barnet på trods af udlandsopholdet anses for at bo permanent i Finland. Der kan ses bort fra fristen på seks måneder, hvis barnet opholder sig i et andet nordisk land en enkelt gang og midlertidigt. Der kan udbetales særligt børnetilskud, hvis barnet stadig bor permanent i Finland.

Hvis barnet flytter permanent til et andet nordisk land, ophører retten til særligt børnetilskud ved flytningen fra Finland.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.