Børnebidrag og særligt børnetilskud i Finland

Elatusapu ja -tuki Suomessa
I dette afsnit kan du læse om børnebidrag og særligt børnetilskud i Finland.

Når der er tale om internationale sager, er børnebidraget omfattet af lovgivningen i det land hvor barnet, som har ret til børnebidrag, bor.

Børns ret til underhold fra forældrene ophører, når barnet fylder 18 år. Forældre skal dog også dække børns udgifter til uddannelse efter det fyldte 18. år, hvis det anses for at være rimeligt. 

Det kan besluttes, at en forælder skal betale børnebidrag, hvis denne ikke på anden vis sørger for barnets underhold, hvis barnet ikke bor permanent hos forælderen, eller hvis barnet bor skiftevis hos forældrene eller hos en anden værge. Børnebidragets størrelse og betalingsform fastlægges via aftale eller ved dom.

Særligt børnetilskud (Underhållsstöd) sikrer barnets underhold i situationer, hvor barnet ikke forsørges af begge forældre. Man har først og fremmest ret til særligt børnetilskud, hvis den forsørgelsespligtige har forsømt at betale børnebidrag. Man har også ret til særligt børnetilskud, hvis børnebidraget ikke er fastlagt på grund af manglende betalingsevne hos den forsørgelsespligtige, eller hvis børnebidraget af samme årsag er fastlagt til et beløb, som er lavere end det særlige børnetilskud. Folkpensionsanstalten har ansvaret for det særlige børnetilskud.

Udbetaling af særligt børnetilskud fra Folkpensionsanstalten forudsætter, at barnet bor permanent i Finland. Der kan også udbetales særligt børnetilskud, hvis forælderen er arbejdstager fra EU, som arbejder i Finland, og barnet bor fast hos denne (Forordning (EU) nr. 492/2011).

Hvad er særligt børnetilskud?

Hvem skal betale og til hvem?

Folkpensionsanstalten udbetaler særligt børnetilskud til en af barnets forældre eller en anden værge. Tilskuddet kan udbetales direkte til barnet efter det fyldte 15. år.

Hvordan indgår man en aftale?

Folkpensionsanstalten vurderer, om du har ret til særligt børnetilskud ud fra en ansøgning. Børnebidraget skal enten være fastlagt via en aftale eller ved en domstolsafgørelse. Hvis du søger om særligt børnetilskud på grund af manglende betaling af børnebidrag, skal den anden forælder også høres i sagen. Særligt børnetilskud kan undtagelsesvist bevilges, uden at den anden forælder høres i sagen, hvis dennes opholdssted er ukendt.

Hvor meget kan du få?

Særligt børnetilskud bevilges enten i form af fuldt eller nedsat tilskud. Fuldt børnetilskud udgør 167,01 euro pr. måned.

Der udbetales fuldt børnetilskud, hvis børnebidraget som minimum er fastlagt til et beløb, som svarer til det særlige børnetilskud, og den forsørgelsespligtige ikke betaler sit børnebidrag.

Særligt børnetilskud udbetales i nedsat form, hvis børnebidraget er fastlagt til et lavere beløb end det fulde børnetilskud på grund af den forsørgelsespligtiges økonomiske situation. Det nedsatte tilskud svarer i så fald til forskellen mellem børnebidraget og det fulde tilskud.

Særligt børnetilskud er lige så stort som det fastlagte børnebidrag, når det udbetales på grund af manglende betaling af børnebidrag, og det fastlagte børnebidrag er lavere en det fulde børnetilskud af andre årsager end den forsørgelsespligtiges manglende betalingsevne.

Der udbetales fuldt børnetilskud, hvis barnet er født uden for ægteskab, og faderskabet ikke er fastslået, og barnet ikke har to forsørgelsespligtige forældre. Der udbetales også fuldt tilskud, hvis en adoptivforælder har adopteret barnet alene, eller hvis der ikke kunne fastsættes et børnebidrag i forbindelse med fastslåning af forældreskab.

Hvor længe udbetales særligt børnetilskud?

Særligt børnetilskud udbetales højst indtil barnet fylder 18 år. Udbetalingen kan ophøre tidligere, hvis forsørgelsespligten ophører, eller hvis andre vilkår for tilskuddet ikke længere opfyldes.

Særligt børnetilskud hvis du bor sammen med barnet

Hvordan søger jeg om særligt børnetilskud?

Du søger om særligt børnetilskud skriftligt hos Folkepensionsanstalten. Du skal vedlægge en aftale om børnebidrag eller en domstolsafgørelse til ansøgningen. Du behøver dog ikke at vedlægge en aftale om børnebidrag eller en domstolsafgørelse, hvis du har adopteret et barn alene, eller hvis faderskabet til et barn, som er født uden for ægteskabet, ikke er fastslået.

Hvis en af forældrene bor i et andet nordisk land

Hvis forældrene bor i forskellige nordiske lande, men barnet bor med en forælder i Finland, er den finske lovgivning gældende for det særlige børnetilskud.

Hvis en af forældrene bor uden for Norden

Hvis vilkårene for særligt børnetilskud i øvrigt er opfyldt, kan det udbetales, også selvom den forsørgelsespligtige forælder ikke er bosat i Finland. Hvis barnet har to forsørgelsespligtige forældre, har du brug for en aftale om børnebidrag eller en domstolsafgørelse for at kunne søge om særligt børnetilskud.

Hvis en forsørgelsespligtig forælder, som bor i udlandet, ikke betaler børnebidrag, kan Folkpensionsanstalten bevilge særligt børnetilskud og desuden inddrive skyldigt børnebidrag fra udlandet.

Hvis du ikke får særligt børnetilskud fra Folkpensionsanstalten, kan skyldigt børnebidrag fra udlandet ikke inddrives. I så fald skal du kontakte den centrale myndighed i dit bopælsland. Justitsministeriet fungerer som den centrale myndighed i Finland.

Hvis du flytter til et andet nordisk land

Udbetaling af særligt børnetilskud fra Finland forudsætter, at barnet bor permanent i Finland.

Der kan udbetales særligt børnetilskud midlertidigt i højst 6 måneder for et barn, som er bosat i udlandet, hvis barnet på trods af udlandsopholdet anses for at bo permanent i Finland.

Hvis udlandsopholdet varer længere end 6 måneder, ophører retten til særligt børnetilskud ved flytningen fra Finland.

Hvis den anden forælder flytter til et andet nordisk land

Den forælder, som betaler børnebidrag, er forpligtet til at betale, uanset hvilket land barnet bor i. Forsørgelsespligten ophører altså ikke, selv om barnet og den forsørgelsespligtige forælder bor i forskellige lande.

Hvis den anden forælder ikke betaler

Hvis den forsørgelsespligtige forælder ikke betaler det fastlagte børnebidrag, kan du får særligt børnetilskud fra Folkpensionsanstalten. Forældrene skal have en aftale om børnebidrag, som er fastsat af kommunen, eller en domstolsafgørelse om børnebidraget.

Børnebidraget kan også fastsættes i udlandet gennem en afgørelse, en aftale eller et andet dokument. Ved bevillingen af særligt børnetilskud ligestilles et udenlandsk dokument om børnebidrag med en aftale om børnebidrag eller en domstolsafgørelse, hvis det udenlandske dokument kan realiseres i Finland eller i det land, hvor den forsørgelsespligtige har sin bopæl.

Hvis en forælder bevilges særligt børnetilskud på grund af manglende betaling af børnebidrag, inddriver Folkpensionsanstalten det ubetalte børnebidrag fra den forsørgelsespligtige samt fremtidige månedlige betalinger af børnebidrag.

Hvis du vil klage

Hvis du synes, at beslutningen om særligt børnetilskud er fejlagtig, kan du henvende dig til klagenævnet for social sikring (Besvärsnämnden för social trygghet). Der kan klages over nævnets afgørelser til Försäkringsdomstolen, som er den sidste klageinstans.

Børnebidrag til forælder som ikke bor med barnet

Hvis den anden forælder bor i et andet nordisk land

Udbetaling af særligt børnetilskud fra Folkpensionsanstalten forudsætter, at barnet bor permanent i Finland.

Den forælder, som betaler børnebidrag, er forpligtet til at betale, uanset hvilket land barnet bor i. Forsørgelsespligten ophører altså ikke, selv om barnet og den forsørgelsespligtige forælder bor i forskellige lande.

En forælder, som bor med barnet, kan ved behov søge om særligt børnetilskud i henhold til bestemmelserne i det land, som de bor i.

Hvis den anden forælder bor uden for Norden

Udbetaling af særligt børnetilskud fra Folkpensionsanstalten forudsætter, at barnet bor permanent i Finland.

Den forælder, som betaler børnebidrag, er forpligtet til at betale, uanset hvilket land barnet bor i. Forsørgelsespligten ophører altså ikke, selv om barnet og den forsørgelsespligtige forælder bor i forskellige lande.

En forælder, som bor med barnet, kan ved behov søge om særligt børnetilskud i henhold til bestemmelserne i det land, som de bor i.

Hvis du flytter til et andet nordisk land

Det påvirker ikke børnebidraget, at den forsørgelsespligtige flytter til et andet nordisk land, hvis barnet stadig bor permanent i Finland.

Barnet har ret til underhold fra begge forældre. Forsørgelsespligten ophører således ikke, selv om den forsørgelsespligtige forælder flytter til et andet nordisk land.

Skyldigt børnebidrag bliver også inddrevet fra forsørgelsespligtige, som bor i udlandet.

Hvis den anden forælder flytter til et andet nordisk land

Hvis barnet og forælderen, som får særligt børnetilskud, flytter til et andet nordisk land, og udlandsopholdet varer længere end seks måneder, ophører retten til særligt børnetilskud fra Finland. Forsørgelsespligten ophører dog ikke.

Ophører af det særlige børnetilskud medfører dog ikke, at inddrivelsen af ubetalt børnebidrag afbrydes eller ophører. Selv om udbetalingen af særligt børnetilskud ophører, skal den forsørgelsespligtige derfor betale skyldigt børnebidrag til Folkpensionsanstalten.

Hvis du ikke kan betale

Hvis du ikke betaler det fastlagte børnebidrag, kan Folkpensionsanstalten bevilge særligt børnetilskud for at sikre barnet tilstrækkeligt underhold. Hvis der bevilges særligt børnetilskud, inddriver Folkpensionsanstalten det ubetalte børnebidrag fra den dig samt fremtidige månedlige betalinger af børnebidrag.

Hvis du ikke kan betale det skyldige børnebidrag på en gang, kan du indgå en betalingsaftale med Folkpensionsanstaltens inddrivningscenter, eller du kan søge om at blive fritaget for at betale. Hvis du hverken kontakter inddrivningscentret eller betaler gælden, sendes sagen videre til fogeden. Selv om du bor i udlandet, vil Folkpensionsanstalten inddrive det skyldige børnebidrag af rettens vej i det pågældende land, hvis du ikke betaler frivilligt.

Skattefradrag

I Finland kan du få skattefradrag for betalt børnebidrag. Der skal foreligge en aftale eller en domstolsafgørelse om børnebidraget. Skattemæssige spørgsmål besvares af Skatteförvaltningen.

Hvis du vil klage

Den forsørgelsespligtige kan også klage over en afgørelse om særligt børnetilskud. Hvis du synes, at beslutningen om særligt børnetilskud er fejlagtig, kan du henvende dig til klagenævnet for social sikring (Besvärsnämnden för social trygghet). Der kan klages over nævnets afgørelser til Försäkringsdomstolen, som er den sidste klageinstans.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

  • Folkpensionsanstalten
  • Justitsministeriet
  • Skatteförvaltningen
Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.