Toisen asteen koulutus Ruotsissa

Undervisning
Valokuvaaja
Sam Balye / Unsplash
Tältä sivulta saat tietoa Ruotsin toisen asteen oppilaitosten pääsyvaatimuksista, hakumenettelystä ja koulutusohjelmista. Lisäksi voit lukea kielitaitovaatimuksista sekä ulkomaisten arvosanojen muuntamisesta ruotsalaisiksi.

Ruotsissa on tarjolla sekä kunnallista että yksityistä toisen asteen koulutusta. Toisen asteen koulutus on Ruotsissa maksuton ja vapaaehtoinen koulutusmuoto, jossa voit jatkaa opintojasi peruskoulun jälkeen.

Toisen asteen koulutus suoritetaan Ruotsissa lukiokoulussa (gymnasieskolan), jossa on tarjolla kahdenlaisia koulutusohjelmia: korkea-asteen opintoihin valmistavia ohjelmia (högskoleförberedande program) ja ammatillisesti suuntautuneita ohjelmia (yrkesprogram).

Lukiokoulu on kolmivuotinen. Yleissivistävät ohjelmat valmistavat nuoria yliopisto- ja korkeakouluopintoihin, ammatillisesti suuntautuneet ohjelmat puolestaan työelämään.

Koulujärjestelmään kuuluu myös mukautettu lukiokoulu (anpassad gymnasieskola), joka on erityistä tukea tarvitseville nuorille suunnattu nelivuotinen koulutus. 

Kaikilla peruskoulun suorittaneilla nuorilla on Ruotsissa oikeus toisen asteen koulutukseen. Lukiokoulun tavoitteena on valmistaa nuoria työelämään tai jatko-opintoihin.

Kuka voi hakea Ruotsin lukiokouluihin?

Pohjoismaiden välillä on voimassa sopimus, joka takaa opiskelijoille mahdollisuuden hakea lukioon ja ammatilliseen koulutukseen muissa Pohjoismaissa. Jos olet alle 20-vuotias ja olet suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan oppimäärän jossain Pohjoismaassa, voit siis hakea toisen asteen koulutukseen Ruotsissa. 

Jos olet täyttänyt 20 vuotta, voit hakea aikuiskoulutukseen.

Millainen on toisen asteen koulutuksen rakenne Ruotsissa?

Ruotsissa on useita toisen asteen koulutusohjelmia. Lukiokoulussa on 18 kansallista koulutusohjelmaa (nationella program). Joissain kouluissa on niiden lisäksi erityisiä ohjelmia, joita ei ole tarjolla muualla. 

Ruotsin lukiokouluissa on kahdeksan yhteistä ainetta: englanti, historia, liikunta ja terveys, matematiikka, luonnontiede, uskonto, yhteiskuntaoppi ja ruotsi tai ruotsi toisena kielenä. Yhteisten aineiden (gymnasiegemensamma ämnen) tarkoituksena on valmentaa opiskelijoita työelämään ja jatko-opintoihin sekä tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaelämään.

Lukiokoulussa on myös valinnaisaineita, ja lisäksi kussakin koulutusohjelmassa on ohjelmakohtaisia yhteisiä aineita (programgemensamma ämnen), jotka vaihtelevat koulutusohjelmasta toiseen. Moniin ohjelmiin sisältyy lisäksi palkaton harjoittelujakso (arbetsplatsförlagt lärande, APL).

Joissain lukiokouluissa on tarjolla vieläkin useampia aineita, mutta tällaisia ohjelmia on vain muutamassa koulussa. Lisätietoja lukiokoulujen koulutusohjelmista saa oppilaitoksista. 

Onko Ruotsin toisen asteen koulutus korkea-asteen opintoihin valmistavaa koulutusta?

Lukiokoulun ohjelmat valmentavat yliopisto- ja korkeakouluopintoihin. Kaikki koulutusohjelmat antavat kelpoisuuden jatkaa opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Vaikka kaikki toisen asteen ohjelmat antavatkin yleisen korkeakoulukelpoisuuden, eri koulutusohjelmat valmistavat opiskelijoita erityyppisiin korkea-asteen opintoihin.

Korkea-asteen ohjelmien pääsyvaatimuksena voi olla tiettyjen lukiokurssien tai aineiden suorittaminen. Siksi on tärkeää, että valitset jatko-opintojen kannalta olennaiset aineet.

Ammattiin valmistavissa ohjelmissa opiskelevat voivat siirtyä työelämään heti lukiokoulutuksen jälkeen. Voit myös valita valinnaisaineita, jotka antavat sinulle korkeakoulukelpoisuuden. 

Ota yhteyttä sinua kiinnostavaan oppilaitokseen ja kysy lisätietoja pääsyvaatimuksista.

Mitä toisen asteen koulutusohjelmia Ruotsissa on?

Kansallisista koulutusohjelmista kuusi on korkea-asteen opintoihin valmistavia (högskoleförberedande program). Ne antavat opiskelijalle sekä yleisen korkeakoulukelpoisuuden että mahdollisuuden erikoistua itseään kiinnostaviin aineisiin. Korkea-asteen opintoihin valmistavat kansalliset ohjelmat ovat

 • liiketalouden ohjelma (ekonomiprogrammet)
 • taidealan ohjelma (estetiska programmet)
 • humanistinen ohjelma (humanistiska programmet)
 • luonnontieteiden ohjelma (naturvetenskapsprogrammet)
 • yhteiskuntatieteiden ohjelma (samhällsvetenskapsprogrammet)
 • tekniikan ohjelma (teknikprogrammet).

Kansallisista koulutusohjelmista kaksitoista on ammatillisesti suuntautuneita (yrkesprogram), ja ne keskittyvät tietyillä aloilla tai tietyissä ammateissa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Ammatillisesti suuntautuneet koulutusohjelmat sopivat sinulle, jos tähtäät ammattikoulutukseen (yrkesutbildning). Ammattikoulutuksen pääsyvaatimuksena on, että olet suorittanut toisen asteen tutkinnon.

Toisen asteen tutkinnon voi Ruotsissa suorittaa myös kansainväliseen International Baccalaureate (IB) -tutkintoon johtavassa koulutusohjelmassa. Tässä ammatillisesti suuntautuneessa koulutusohjelmassa yhdistyvät IB-tutkinto-ohjelman yleissivistävät kurssit sekä käytännön erikoisalakurssit.

Voit myös hakeutua urheilulinjalle, jossa yhdistät lukio-opinnot ja huippu-urheilun, tai kolmivuotiseen oppisopimuskoulutukseen, jossa noin puolet ajasta opiskellaan oppilaitoksessa ja puolet ajasta harjoitellaan jossain sopivassa työpaikassa.

Jos tarvitset kehitysvamman tai aivovamman takia enemmän tukea kuin tavallinen lukiokoulu pystyy tarjoamaan, voit harkita mukautettua lukiokoulua (anpassad gymnasieskola). Mukautetussa lukiokoulussa on yhdeksän ammatillisesti suuntautunutta kansallista koulutusohjelmaa. Lisäksi tarjolla on kansallisesta rakenteesta eroavia koulutusohjelmia sekä yksilöllisiä ohjelmia oppilaille, jotka haluavat keskittyä tiettyihin aihekokonaisuuksiin perinteisten aineiden sijaan.

Miten toisen asteen koulutukseen haetaan Ruotsissa?

Useimmat ruotsalaisnuoret hakevat lukiokouluun peruskoulun yhdeksännen luokan keväällä. Toisen asteen koulutukseen on haettava viimeistään kesäkuun loppuun mennessä sinä vuonna, jolloin hakija täyttää 20 vuotta. 

Toisen asteen koulutukseen haetaan Ruotsissa kunnan kautta. Jos haluat hakea ruotsalaiseen lukiokouluun, ota yhteyttä oppilaitoksen sijaintikunnan opinto-ohjaustoimistoon. Yksityiskouluun haetaan lähettämällä hakemus suoraan kyseiseen oppilaitokseen.

Monissa kunnissa lukiokouluihin voi hakea keskitetysti verkossa, mutta joissain kunnissa on käytössä perinteiset hakulomakkeet. Hakuajat vaihtelevat Ruotsissa kunnittain.

Lisätietoja hakumenettelystä saat ruotsalaisten kuntien verkkosivuilta. Kunnasta saat neuvoja ja lisätietoja toisen asteen opiskelupaikan hakemisesta.

Mitkä ovat ruotsalaisen lukiokoulun pääsyvaatimukset?

Toisen asteen koulutuksen pääsyvaatimuksena on peruskoulun päättötodistus sekä hyväksytty arvosana seuraavissa aineissa: englanti, matematiikka ja ruotsi tai ruotsi toisena kielenä.

Suosituimpiin koulutusohjelmiin pyrkiviltä vaaditaan yleensä parempi peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo kuin muihin koulutusohjelmiin pyrkiviltä.

Jos täytät koulutuksen pääsyvaatimukset, sinulla on niin sanottu kelpoisuus (behörighet).

Ammattiin valmistaviin koulutusohjelmiin pyrkivällä on kelpoisuus, jos hänellä on hyväksytty arvosana seuraavista aineista:

 • ruotsi tai ruotsi toisena kielenä
 • englanti
 • matematiikka
 • hyväksytty arvosana viidestä muusta aineesta; pääsyvaatimuksena on toisin sanoen hyväksytty arvosana kahdeksasta eri aineesta.

Korkea-asteen opintoihin valmistaviin koulutusohjelmiin pyrkivällä on kelpoisuus, jos hänellä on hyväksytty arvosana seuraavista aineista:

 • ruotsi tai ruotsi toisena kielenä
 • englanti
 • matematiikka
 • hyväksytty arvosana yhdeksästä muusta aineesta; pääsyvaatimuksena on toisin sanoen hyväksytty arvosana kahdestatoista eri aineesta.

Liiketalouden koulutusohjelmaan, humanistiseen koulutusohjelmaan ja yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmaan pyrkivällä näihin yhdeksään muuhun aineeseen tulee sisältyä hyväksytty maantiedon, historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon arvosana.

Luonnontieteiden koulutusohjelmaan ja tekniikan koulutusohjelmaan pyrkivällä näihin yhdeksään muuhun aineeseen tulee sisältyä hyväksytty biologian, fysiikan ja kemian arvosana.

Taidealan koulutusohjelmaan pyrkivällä on oltava hyväksytty arvosana yhdeksässä vapaavalintaisessa aineessa.

Voitko hakea lukiokouluun, jos et täytä pääsyvaatimuksia?

Jos sinulla ei ole peruskoulun päättötodistusta tai vastaavaa todistusta, voit hakea tutustuttamisohjelmaan (introduktionsprogram). Tutustuttamisohjelmia on viisi: valmentava koulutus (preparandutbildning), ohjelmaan suuntautuva yksilöllinen vaihtoehto (programinriktat individuellt val), ammattiin tutustuttaminen (yrkesintroduktion), yksilöllinen vaihtoehto (individuellt alternativ) ja kieleen perehdyttäminen (språkintroduktion).

Miten ulkomaiset arvosanat tunnustetaan Ruotsissa?

Jos olet suorittanut toisen asteen opintoja jossain toisessa Pohjoismaassa ja haluat jatkaa opintojasi Ruotsissa, voit hakea aiempien opintojen ja kielitaidon arviointia. Ulkomaisten arvosanojen tunnustaminen voi tapahtua kolmella eri tavalla:

 • Osallistut ruotsalaisen oppimäärän osaamista mittaavaan kokeeseen.
 • Rehtori myöntää sinulle arvosanan E (hyväksytty), mikäli arvosanoistasi tai todistuksestasi ilmenee, että tietosi ja taitosi vastaavat kyseiseen ruotsalaiseen arvosanaan vaadittavaa tasoa. Rehtori ei voi myöntää E:tä korkeampaa arvosanaa.
 • Osallistut opetukseen ja saat arvosanan.

Millaiset ruotsin kielen taidot toisen asteen opiskelijalla on oltava Ruotsissa?

Kun toisesta Pohjoismaasta tuleva opiskelija pyrkii toisen asteen koulutukseen Ruotsiin, ruotsalainen oppilaitos arvioi oppilaan ruotsin kielen taidon. Tarkoituksena on selvittää, riittääkö oppilaan kielitaito opetuksen seuraamiseen.

Jos kielitaito ei ole riittävä, oppilaalle tarjotaan ruotsin kielen opetusta (ruotsi toisena kielenä).

Ruotsalaisen lukiokoulun oppilaan on osattava ruotsia niin hyvin, että hän pystyy seuraamaan opetusta. Lisäksi hänen on täytettävä matematiikkaa ja englannin kieltä koskevat yleiset pääsyvaatimukset.

Voitko saada äidinkielen opetusta Ruotsissa?

Jos vanhempasi tai huoltajasi äidinkieli on muu kuin ruotsi, sinulla on oikeus saada äidinkielen opetusta kyseisessä kielessä, mikäli kieltä puhutaan kotona päivittäin ja sinulla on kyseisen kielen perustaidot.

Jos vanhempasi tai huoltajasi äidinkieli on kansallinen vähemmistökieli, sinulle on tarjottava äidinkielen opetusta, vaikka kyseistä kieltä ei puhuttaisikaan kotona päivittäin. Kansallisia vähemmistökieliä ovat suomi, meänkieli (tornionlaaksonsuomi), kaikki saamen kielet, romani ja jiddiš.

Voitko saada opintotukea Ruotsissa suoritettaviin toisen asteen opintoihin?

Jos olet Pohjoismaan kansalainen ja haluat suorittaa toisen asteen koulutuksen joko osittain tai kokonaan Ruotsissa, voit saada opintotukea kotimaasi opintotukiviranomaiselta, mikäli opiskelet kotimaan viranomaisen hyväksymässä oppilaitoksessa Ruotsissa.

Voitko hakea korkea-asteen koulutukseen ulkomaille, jos sinulla on ruotsalainen toisen asteen tutkinto?

Pohjoismaiden välillä on voimassa sopimus lukiota ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä. Sopimus yhdistää maitamme ja takaa opiskelijoille oikeuden hakea lukioon ja ammatilliseen koulutukseen muissa Pohjoismaissa yhdenvertaisesti kyseisen maan omien hakijoiden kanssa.

Jos olet suorittanut yleisen korkeakoulukelpoisuuden antavan toisen asteen tutkinnon Ruotsissa, voit hakea korkea-asteen koulutukseen myös muissa Pohjoismaissa.

Pohjoismaalaisia opiskelijoita vastaanottavan oppilaitoksen valtionavustus

Opiskelijoita muista Pohjoismaista vastaanottava ruotsalainen oppilaitos voi hakea tukea Ruotsin valtiolta. Lisätietoja valtionavustuksesta saa Ruotsin lukioasetuksesta (12 luku).

Toisesta Pohjoismaasta tuleva oppilas voidaan hyväksyä ruotsalaiseen toisen asteen koulutukseen, jos oppilas on suorittanut ruotsalaisen peruskoulun oppimäärää vastaavan koulutuksen ja täyttää koulutusohjelman pääsyvaatimukset. Oppilaalta ei kuitenkaan vaadita hyväksyttyä ruotsin kielen arvosanaa. Muilta osin toisesta Pohjoismaasta tuleva hakija rinnastetaan oppilaitoksen sijaintikunnassa asuviin hakijoihin.

Mistä löydät eri Pohjoismaiden opinto-oppaat?

Opinto-oppaat tarjoavat hyödyllistä tietoa koulutusmahdollisuuksista ja urapoluista Pohjoismaissa. Niitä saat tietoa lukiosta, ammattikoulutuksesta ja muista koulutusvaihtoehdoista. Oppaat auttavat kartoittamaan vaihtoehtoja ja tarjoavat tietoa hakumenettelyistä, pääsyvaatimuksista ja ainevalinnoista.

Lisätietoja

Ruotsiin opiskelemaan saapuvan on hyvä perehtyä esimerkiksi opiskelija-asumiseen, opintojen rahoitukseen sekä ruotsalaisen tutkinnon tunnustamiseen muissa Pohjoismaissa. Info Pohjolan oppaisiin on koottu hyödyllistä tietoa opiskelijalle tärkeistä asioista.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.