Videregående utdanning i Sverige

Ungdomsuddannelse i Sverige
Les om hvordan videregående utdanning er organisert i Sverige, samt om opptak, opptakskrav og språkkunnskaper.

All ungdom i Sverige som har avsluttet grunnskolen eller grundsärskolan har rett til en videregående utdanning. Videregående utdanninger inkluderer både gymnasieskolan og gymnasiesärskolan.

Studiespesialiserende utdanninger

De videregående skolene drives i både kommunal og privat regi. Noen studieretninger finnes bare enkelte steder i landet.

Gymnasskolen

I Sverige dekker "gymnasieskolan" alle videregående utdanninger – både studieforberedende og yrkesrettede.

Det finnes 18 nasjonale programmer (nationella program) som du kan ta hvor du vil i Sverige, og en rekke spesialiserte programmer. Samtlige programmer gir adgang til høyere utdanning.

Alle de videregående programmene er treårige. Seks av de nasjonale programmene er forberedende for en høyere utdanning. De kalles økonomiprogrammet, det estetiske programmet, det humanistiske programmet, naturvitenskapsprogrammet, samfunnsvitenskapsprogrammet og teknologiprogrammet. De andre programmene gir kompetanse innenfor forskjellige fagområder.

Alle elever som går på et yrkesfaglig utdanningsprogram, har mulighet til å få en eksamen som gir adgang til en høyere utdanning (tilsvarende "generell studiekompetanse"). Eleven må velge å ta kurs i svensk og engelsk som gir generell studiekompetanse for å kunne oppnå dette. Mange høyere utdanninger krever i tillegg "särskild behörighet".

Du kan senest starte en svensk videregående utdanning det første halvåret i det året du fyller 20 år. Er du eldre enn det, må du gå via voksenopplæringssystemet.

De svenske videregående utdanningene, både de studieforberedende og yrkesrettede, inneholder en stor del teoretisk undervisning.

Et videregåendeprogram i den svenske videregående skolen inneholder åtte fellesfag, som kalles "gymnasiegemensamma ämnen", og andre mer spesialiserte fag.

Alle programmene inneholder:

 • Åtte “gymnasiegemensamma ämnen": svensk / svensk som andrespråk, engelsk, matematikk, idrett & helse, historie, samfunnskunnskap, religion og naturvitenskap.
 • Noen "programgemensamma ämnen", avhengig av hvilket studieprogram du går på.
 • Gymnasarbeid.

Alle yrkesprogrammene tilbyr praksis, som kalles "Arbetsplatsförlagt lärande" (APL).

Hvis du har en eksamen som gir adgang til en høyere utdanning, fra en svensk videregående utdanning, kan du søke deg inn på en høyere utdanning i alle de nordiske landene.

Mer informasjon finner du her:

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolen er en videregående utdanning for ungdom med særskilte behov. Det er en fireårig utdanning. Utdanningen består av ni yrkesrettede nasjonale programmer, individuelle programmer beregnet på elever som må ta emneområder i stedet for fag, og utdanninger som avviker fra den nasjonale strukturen.

Folkehøyskole

Du kan også ta fag fra videregående utdanning ved en folkehøyskole. Folkehøyskolen er en annerledes skoleform med mange forskjellige retninger.

Du kan finne mer informasjon hos Skolverket og på Utbildningsinfo.se.

Krav til å komme inn på en videregående utdanning

De nordiske landene har en overenskomst om adgang til videregående utdanning i Norden. Videregående utdanning (gymnasieskolan) i Sverige er en gratis og frivillig skoleform som du kan velge å gjennomføre etter avsluttet grunnskole.

Opptak

De fleste i Sverige søker om opptak ved en videregående utdanning på våren mens de går i niende klasse. Det er mulig å søke om opptak t.o.m. det første halvåret i det året du fyller 20 år.

Hvis du ønsker å bli tatt opp ved en svensk videregående utdanning, skjer dette gjennom bostedskommunen din. Du kan ta kontakt med kommunen hvis du vil ha hjelp og veiledning for å søke på en videregående utdanning. Du finner mer informasjon om søknadsprosessen på din kommunes nettside.

Opptakskrav

Du må ha avsluttet grunnskolen og ha godkjent karakter i engelsk, matematikk og svensk eller svensk som andrespråk for å kunne begynne på en videregående utdanning i Sverige. Du kan søke på en videregående utdanning t.o.m. første halvår i det året du fyller 20 – under forutsetning av at du ikke allerede har en avsluttet videregående utdanning.

Hvis den videregående utdanningen du vil søke deg inn på, er veldig populær, krever utdanningen et høyere karaktergjennomsnitt fra grunnskolen.

Hvis du oppfyller de opptakskravene som kreves for å komme inn på en utdanning, har du det som kalles ”behörighet”.

For at du skal oppfylle opptakskravene (ha "behörighet") for å komme inn på de yrkesrettede utdanningene, må du ha beståtte karakterer i:

 • Svensk/svensk som andrespråk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Bestått karakterer i ytterligere fem valgfrie fag, det vil totalt si åtte fag.

For at du skal oppfylle opptakskravene for å komme inn på de studieforberedende utdanningene, kreves det at du har beståtte karakterer i:

 • Svensk/svensk som andrespråk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Bestått karakterer i ytterligere ni fag, det vil totalt si tolv fag.

Når det gjelder økonomiprogrammet, det humanistiske programmet og samfunnsvitenskapsprogrammet, skal fire av de ni beståtte fagene være geografi, historie, samfunnskunnskap og religion.

Når det gjelder naturvitenskapsprogrammet og teknologiprogrammet, skal tre av de ni beståtte fagene være biologi, fysikk og kjemi.

For det estetiske programmet er kravet bestått karakter i ni valgfrie fag.

Elever som ikke oppfyller opptakskravene

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du i stedet velge å søke på et introduksjonsprogram: forberedelsesutdanning (preparandutbildning), programrettet individuelt valg (programinriktat individuellt val), yrkesintroduksjon, individuelt alternativ eller språkintroduksjon.

Språkkunnskaper

Når en elev fra et annet nordisk land skal begynne på en skole i Sverige, foretar den svenske skolen en vurdering av elevens svenskkunnskaper for å se om eleven har tilstrekkelig gode språkkunnskaper til å kunne følge med på undervisningen.

Hvis eleven ikke har tilstrekkelige kunnskaper, tilbys vedkommende undervisning i svensk som andrespråk.

Det er et krav at elever som går på en svensk videregående skole, forstår så mye svensk at de kan følge med på undervisningen, samt at de oppfyller de generelle opptakskravene i matematikk og engelsk.

Morsmålsundervisning

En elev som har en verge med et annet morsmål enn svensk, har rett til morsmålsundervisning i dette språket hvis språket snakkes daglig i hjemmet og eleven har grunnleggende kjennskap til språket. Hvis foresatte har et nasjonalt minoritetsspråk som morsmål, skal eleven tilbys morsmålsopplæring selv om språket ikke snakkes daglig i hjemmet. De nasjonale minoritetsspråkene er finsk, meänkieli (tornedalsfinsk), samisk (alle dialekter), romani og jiddisch.

Utenlandske karakterer

Når det gjelder studiespesialiserende og yrkesrettede videregående utdanninger, skal elevens tidligere utdanning og språkkunnskaper sammenlignes med nivået på tilsvarende trinn i den svenske skolen. De utenlandske karakterene kan valideres på tre måter: 1) eleven må opp til en prøve i de svenske fagene, 2) rektoren gir eleven karakteren E (bestått) hvis det fremgår av karakterer, eksamensbevis eller lignende at eleven har nivå til å få en bestått karakter. Rektor kan ikke gi en høyere karakter enn E, eller 3) eleven følger undervisning i et kurs og oppnår en karakter.

Ta en videregående utdanning i et annet nordisk land

Svensk ungdomsutdanningsinstitusjon som mottar nordiske elever

En svensk utdanningsinstitusjon kan søke om statlig bidrag i Sverige for elever fra de andre nordiske landene. Du finner mer informasjon om dette i Gymnasieförordningen (kapittel 12).

En nordisk elev kan tas opp ved en videregående utdanning hvis eleven gjennom sin tidligere skolegang i et annet nordisk land har en utdanning som tilsvarer en svensk grunnskoleutdanning og oppfyller opptakskravene til utdanningen det søkes om. Eleven er likevel unntatt kravet for godkjent karakter i svensk. Ellers skal eleven fra et annet nordisk land likestilles med søkere fra den kommunen hvor den videregående utdanningen gjennomføres.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.