Islandsk alderspensjon

Ellilífeyrir á Íslandi
Her finner du informasjon om alderspensjon på Island.

Det islandske pensjonssystemet bygger på tre hovedpilarer: folketrygden, pensjonskasser og individuell pensjonssparing.

Her kan du lese om utbetalinger fra folketrygden. Du kan lese om de to andre hovedpilarene i det islandske pensjonssystemet på Info Norden

  Det vanligste er at uttak av alderspensjon begynner ved fylte 67 år. Men det har blitt større fleksibilitet i folketrygdsystemet. Du kan søke om alderspensjon ved fylte 65 år mot varig reduksjon i pensjonen, såfremt man oppfyller en del vilkår. Det er også mulig å motta halv alderspensjon samtidig som man mottar halv pensjon fra en eller flere pensjonskasser, om man oppfyller visse vilkår. Du kan utsette uttaket av alderspensjonen til fylte 80 år, og da vil utbetalte beløp bli høyere, beregnet fra 67 års alder med forsikringsmatematiske modeller.

   

  Har jeg rett til islandsk alderspensjon?

  De som har fylt 65 år, og har bodd på Island i minst tre år i alderen 16–67, har delvis rett på alderspensjon.

  Fulle pensjonsrettigheter har de som samlet sett har vært bosatt på Island i 40 år i alderen 16–67 år. Oppholdet trenger ikke være sammenhengende. Hvis du har vært bosatt i en kortere periode enn 40 år, blir pensjonsrettighetene beregnet ut fra lengden på oppholdet. 

   

  Når kan man begynne med uttak av pensjon?

  Vanligvis kan enkeltpersoner begynne å ta ut alderspensjonen ved fylte 67 år. Det er likevel mulig å begynne med uttak ved fylte 65 år, mot en varig reduksjon i pensjonen basert på forsikringsmatematiske modeller. Det krever at man fra fylte 65 år også mottar pensjon fra en eller flere pensjonskasser, og sammenlagt må det månedlige utbetalte beløpet minst svare til full alderspensjon fra Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun). 

  Det er også mulig å søke om halv pensjon fra Rikstrygdeverket ved fylte 65 år, men da er vilkåret at man mottar halv pensjon fra en eller flere pensjonskasser. Da må det utbetalte beløpet per måned sammenlagt minst svare til full alderspensjon fra Rikstrygdeverket. Den utsatte andelen av alderspensjonen fører til økte beløp til fylte 67 år, og den som er tatt ut, fører til lavere beløp til fylte 67 år.

  Hvis du utsetter uttak av alderspensjonen ved fylte 67 år, vil du få høyere månedlige utbetalinger, basert på forsikringsmatematiske modeller. Det er mulig å utsette uttaket av alderspensjonen til maksimum 80 år. Forutsetningen er at man også utsetter uttak av pensjon fra en eller flere pensjonskasser.

  Økte ytelser på grunn av utsatt alderspensjon og lavere beløp på grunn av tidligpensjon, er alltid basert på forsikringsmatematiske modeller.

  Hvordan søker du om alderspensjon?

  Hvis du bor på Island

  Man søker om islandsk alderspensjon hos Rikstrygdeverket.

   

  Å søke om pensjon i et annet nordisk land 

  Rikstrygdeverket hjelper de som har bodd i andre nordiske land med pensjonsrettigheter. Vær oppmerksom på at landene har ulike regler for når du kan begynne å ta ut alderspensjonen.

   

  Hvis en person bor i et annet nordisk land og har rett på alderspensjon på Island 

  Hvis man bor utenlands og skal søke om alderspensjon fra Island, skal man henvende seg til tilsvarende etat til Rikstrygdeverket i det landet man bor i. 

   

   

  Kan du ta med den islandske alderspensjonen til et annet nordisk land?

  Når man flytter til et nordisk land, er hovedregelen at utbetalinger av alderspensjonen følger med, men ekstra støttebeløp knyttet til opphold, som bostøtte og stønad til drift av bil, ikke følger med.  Generelt følger utbetalinger fra pensjonskasser med, men det anbefales at man kontakter den aktuelle pensjonskassen for bekreftelse.

  Hvordan utbetales alderspensjon etter dødsfall?

  Retten til alderspensjon faller bort ved dødsfall. Ifølge islandsk lov blir det ved dødsfall opprettet en selvstendig juridisk part, et dødsbo, som midlertidig overtar alt av avdødes rettigheter og forpliktelser. Rettighetene og forpliktelsene som dødsboet og arvingene har opp mot Rikstrygdeverket, vil bli fastslått etter arveoppgjøret.

  Kan du jobbe mens du tar ut alderspensjon?

  Hvis du tar ut full alderspensjon fra Rikstrygdeverket, vil for høye lønnsinntekter påvirke utbetalingene om de overstiger et bestemt beløp hver måned/år. Hvis en person oppfyller vilkårene for halv pensjon fra Rikstrygdeverket, vil lønnsinntektene ikke påvirke de utbetalte beløpene.

   

  Tillegg til pensjon for eldre 

  Foruten alderspensjonen kan pensjonister ha rett på tilleggsytelser, blant annet bostøtte for de som bor alene, og stønad til drift av bil for bevegelseshemmede. Det finnes også tilleggsstønader for spesifikke utgifter:

  • Medisin- og sykdomsutgifter 
  • Hjemmepleie 
  • Omsorgsbolig 
  • Strømutgifter ved bruk av oksygenapparater 
  • Høreapparater 
  • Husleie som ikke dekkes av husleiestønad

  De fleste av disse stønadene er avhengig av visse vilkår, for eksempel inntekten til pensjonisten, om man er bosatt på Island, forhold i hjemmet med mer.

  Hvor skal du betale skatt av islandsk alderspensjon om du er bosatt i et annet nordisk land?

  Nærmere opplysninger om beskatning av pensjon i Norden finnes på den fellesnordiske nettsida Nordisk eTax.

  Hvem skal man kontakte om man har spørsmål?

  Flere opplysninger finner du på Rikstrygdeverkets hjemmeside. Dessuten kan man få opplysninger ved å ringe en sørvisrådgiver på telefon (+354) 560 4400

  Kontakt myndighet
  Spør Info Norden

  Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.