Nordiska utbildningsavtal och -program

Studerende på bibliotek
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Här kan du få en överblick över de avtal de nordiska länderna har ingått på utbildningsområdet samt över de utbildningsprogram som finns inom det nordiska samarbetet.

De nordiska länderna har ingått ett antal avtal som garanterar nordiska medborgare tillträde till utbildning i hela Norden och att examensbevis från högre utbildning erkänns i samtliga nordiska länder. Inom det nordiska samarbetet finns dessutom ett antal utbildningsprogram som ger möjligheter för studenter i hela Norden.

Nordiska utbildningsavtal 

Ömsesidigt erkännande av examensbevis för högre utbildning

Reykjavikdeklarationen är en samnordisk deklaration från 2004 om ömsesidigt erkännande av examensbevis för högre utbildning. Deklarationen reviderades 2016.

Deklarationen garanterar att din högre utbildning från ett nordiskt land i regel erkänns i de andra nordiska länderna. I vissa fall kan du också få din utbildning bedömd i ett annat nordiskt land och därmed få dokumentation på att din utbildning är erkänd i det landet.

Du får mer information hos ett av de fem nordiska kontoren för erkännande av utbildningskvalifikationer (Norric).

Tillträde till högre utbildning 

Överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning är från 1996. Överenskommelsen säkerställer att du, om du är från ett nordiskt land, har rätt att söka till en högre utbildning i ett annat nordiskt land på samma villkor som landets egna sökande. Överenskommelsen innebär också att du har rätt att tillgodoräkna poäng (meritöverföring) från en utbildning i ett nordiskt land i ett annat nordiskt land på samma villkor som landets egna sökande.

Överenskommelsen säkerställer att du kan söka till en högre utbildning i ett nordiskt land baserat på din tidigare utbildning, även om den är från ett annat nordiskt land.

Nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå

Överenskommelsen om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå (det allmänna gymnasiet och yrkesskolorna) trädde i kraft 2008. Syftet med den är att öka den fria rörligheten mellan de nordiska länderna genom att ge dem som söker till en utbildning tillträde till utbildningar på gymnasienivå på samma villkor som landets egna medborgare. Överenskommelsen ålägger länderna att erkänna den utbildning som uppnås genom en studievistelse i ett annat nordiskt land.

Det innebär att du kan söka till en gymnasieutbildning i ett nordiskt land utifrån din grundskoleutbildning från ett annat nordiskt land på samma villkor som landets egna sökande.

Språkkonventionen 

Språkkonventionen från 1987 omfattar Nordens fem statsbärande språk: danska, finska, isländska, norska och svenska. Konventionen handlar om nordiska medborgares möjlighet att på sitt eget språk vända sig till myndigheterna i ett annat nordiskt land i vissa sammanhang.

Konventionen säkerställer att du har rätt att kontakta myndigheterna i ett annat nordiskt land på danska, finska, isländska, norska och svenska. Det gäller både skriftligt och muntligt, men inte via telefon. Konventionen ger dig inte rätt att använda vilket som helst av dessa språk i studiesammanhang.

Nordiska utbildningsprogram

Nordplus 

Nordplus är Nordiska ministerrådets största stödprogram med fokus på livslångt lärande, utbildning, rörlighet och språk. Nordplus består av fem delprogram och stöder varje år flera tusen utbytesaktiviteter, nätverk och utvecklingsprojekt för alla åldersgrupper samt mellan aktörer från hela Norden och Baltikum. Även den danska minoritetens läroanstalter i Tyskland (Sydslesvig) kan ansöka om medel i Nordplus genom ett särskilt avtal med Danmark. Nordplus har funnits sedan 1988.

Nordplus innebär att du som elev eller student kan delta i utbytesaktiviteter såsom utbytesstudier eller projekt med andra nordiska eller baltiska elever eller studenter. Förutsättningen är att din läroanstalt deltar i ett Nordplusprojekt med andra nordiska eller baltiska läroanstalter.

Som anställd på en nordisk eller baltisk läroanstalt har du möjlighet att få stöd för att inleda utbytesaktiviteter, nätverk eller utvecklingsprojekt med läroanstalter eller liknande i andra nordiska eller baltiska länder.

Nordic Master-program

Nordic Master-programmen består av ett antal tvååriga engelskspråkiga masterutbildningar som ges gemensamt av två eller flera nordiska läroanstalter från minst två olika nordiska länder. Gemensamt för utbildningarna är att de är baserade på forskning, förträfflighet och hög kvalitet.

Nordic Master-programmen ger dig möjlighet att ta en masterutbildning där du under de två åren bor och studerar i flera nordiska länder och samtidigt får bevis på att ha slutfört masterutbildningen från två eller flera nordiska läroanstalter.

Nordkurs 

Nordkurs är nordiska sommarkurser på universitetsnivå i Nordens samhällsbärande språk, litteratur och kultur. Kurserna ger ECTS-poäng och erbjuds varje år på danska, finska, finlandssvenska, isländska, norska och svenska. Vissa år erbjuds även kurser i färöiska, grönländska och samiska. Varje år deltar över 300 nordiska studenter på kurserna.

Det innebär att du som universitetsstudent i ett nordiskt land har möjlighet att tillbringa mellan två och fyra veckor av ditt sommarlov i ett annat nordiskt land för att gå en kurs i ett av Nordens språk eller lära mer om litteraturen och kulturen i ett annat nordiskt land. Studenter från Danmark, Finland, Norge och Sverige kan få ett nationellt stipendium som delvis täcker resor och uppehälle (måltider, boende och kursmaterial).

Nordiska språkpiloter 

Nordiska språkpiloter etablerades 2007. Det är en vidareutbildning för lärare i danska, norska och svenska som vill stärka sin kompetens i grannspråksdidaktik och som sedan kan fungera som resurspersoner för sina närmaste kollegor. Det gäller både lärare som undervisar i danska, norska eller svenska som modersmål och som främmande språk. Språkpilotutbildningen omfattar lärare både i grundskolan och gymnasiet.

Programmet ger dig som grundskole- eller gymnasielärare möjlighet att ta en kurs där du får en djupare insikt i de nordiska språken som grannspråk och främmande språk och kan utveckla en didaktik och metodik för att inkludera det nordiska i undervisningen på ett funktionellt sätt. Kursen och boendet är gratis, men du måste själv stå för resekostnader och eventuell vikarie.

Nordspråk

Nordspråk är ett nätverk för nordiska modersmålslärarföreningar och föreningar för lärare som undervisar i nordiska språk som främmande språk. Nordspråk erbjuder kurser och konferenser i litteratur, kultur och didaktik för lärare i grundskolan, i gymnasiet och på lärarutbildningarna. Föreningarna ger ut facktidskrifter där innehåll med ett nordiskt perspektiv sprids i artiklar och temanummer.

Nordspråk erbjuder dig som lärare i nordiska språk som antingen grannspråk eller främmande språk tidskrifter, kurser och konferenser som ger dig möjlighet att uppdatera dina kunskaper om de andra nordiska ländernas kultur och litteratur och få nya verktyg för din undervisning.

Norden 0–30 

Norden 0–30 är ett program som stöder barn och ungas egna projekt. Syftet är att stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter. Programmets målgrupp är barn och unga upp till 30 år, och kravet för att få stöd är att projektet har deltagare från minst tre nordiska länder.

Norden 0–30 ger dig som representant för en organisation, grupp, kommun, institution, förening eller ett nätverk möjlighet att ansöka om stöd för att genomföra nätverksaktiviteter där barn och unga deltar aktivt och som bidrar till att främja nordiskt samarbete. Det kan till exempel vara möten, läger, workshoppar eller produktioner som processer, kampanjer eller rapporter. Du behöver inte själv tillhöra målgruppen. Man kan ansöka om upp till 25 000 euro, men kravet är en egenfinansiering på minst 15 procent.

Volt 

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga upp till 25 år som funnits sedan 2017. Programmet stöder projekt som väcker intresse för konst, kultur och språk i andra nordiska länder och som fokuserar på barn och ungas egen verksamhet inom konst, kultur och kreativitet.

Volt ger individer, grupper eller organisationer möjlighet att ansöka om stöd till projekt med fokus på barn och ungas egna kulturella och konstnärliga kreativitet. Alla konstnärliga områden omfattas. Du behöver inte själv vara en del av målgruppen. Ett krav för att få stöd är att det finns deltagare från minst tre nordiska länder i projektet.

Läs om utbildning i de nordiska länderna

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.