Privatförsäkring på Island

Privatforsikring i Danmark

 

 

 

Här kan du läsa om de försäkringar som är lagstadgade på Island. Här finns också information om de vanligaste försäkringarna som de isländska försäkringsbolagen tillhandahåller.

Lagstadgade försäkringar

Vissa försäkringar på Island är obligatoriska enligt lag. 

  • Den obligatoriska trafikförsäkringen omfattar dels en anvarsförsäkring, dels en olycksfallsförsäkring för förare och ägare av fordon.
  • Brandförsäkring av fastigheter är en obligatorisk försäkring som ersätter skador som förorsakas av eld.
  • Den obligatoriska så kallade beredskapsförsäkringen täcker skador som uppstår genom naturkatastrofer: laviner, jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar och jordskred.

Vanligt förekommande försäkringar

Försäkringsbolag ger utförligare information om de försäkringar som de tillhandahåller. Bolagens försäkringsvillkor kan variera och det är därför viktigt att noga ta reda på vad försäkringen täcker och regelbundet jämföra de olika försäkringsbolagens erbjudanden. Barn omfattas av sina föräldrars försäkring till dess att de har fyllt 18 år. 

Exempel på vanligt förekommande försäkringar:

  • Hemförsäkring ersätter skador som uppstår på dina tillhörigheter i hemmet och brukar definieras på basis av försäkringsbeloppet.
  • Vagnskadeförsäkring ersätter skador som du själv råkar orsaka på ditt fordon.
  • Livförsäkring betalas ut till dödsboet om du skulle avlida. Summan som betalas ut beror på försäkringsavtalet som tecknats.
  • Sjukförsäkring kan vara bra att ha om du inte längre kan arbeta som förut på grund av allvarlig sjukdom. Försäkringssumman beror på avtalet.

All ytterligare information finns på försäkringsbolagens hemsidor. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.