Guide: Flytta till Island

Flyvende måke
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Det är mycket att tänka på när man flyttar till Island från ett av de andra nordiska länderna. Här nedan hittar du en lista över saker som kan vara bra att komma ihåg. Tänk på att listan inte är fullständig och att det är olika vad som är relevant för var och en.
Arbets- och uppehållstillstånd på Island

Medborgare i de nordiska länderna behöver varken arbets- eller uppehållstillstånd för att kunna bo eller arbeta i Norden. De måste dock följa de regler som gäller för folkbokföring i respektive land. 

Införsel av bohag

För att tullfrihet ska gälla måste den som flyttar till Island ha bott i annat land under minst tolv månader. Bohaget ska ha använts och måste ha varit i din ägo i minst ett år. Det får heller inte gå mer än sex månader från det att du själv flyttar till dess att ditt bohag anländer till landet.

När du flyttar till Island bör det inte gå mer än 30 dagar mellan det att du och ditt fordon anländer till landet.  Tollstjóri (det isländska tullverket) ger en månads körtillåtelse och under den tiden ska du registrera bilen hos Samgöngustofa (trafikverket).

Anmälan till folkbokföringsregistret

Den som flyttar till Island från ett annat nordiskt land för att bo och arbeta där under 6 månader eller längre tid måste folkbokföra sig på Island. Man gör detta genom att anmäla flyttningen antingen till Þjóðskrá Íslands (folkbokföringsregistret) eller till kommunkontoret.

Bankkonto och e-legitimation

Banker på Island kan ställa olika krav på den som vill bli kund. I allmänhet gäller dock att för att kunna öppna ett bankkonto måste man både ha isländskt personnummer och vara folkbokförd på Island.

Alla som vill kunna använda bankernas internettjänster måste ha elektronisk legitimation. Med elektronisk legitimation som är knuten till ett lösenord kan du bekräfta din identitet, signera kontrakt, genomföra betalningar till myndigheter och företag och köpa varor på nätet. Särskild ansökan om elektronisk legitimation måste lämnas in. 

Post

Ta kontakt med posten i landet du flyttar ifrån för att ta reda på möjligheten att eftersända din post till Island.

Bostad

Island har många olika bostadsformer och det är olika vad som passar bäst för var och en.

Körkort på Island

För att få isländskt körkort måste man vara permanent bosatt i landet.

Skatt

Vid flyttning till Island ska du först folkbokföra dig hos folkbokföringsregistret Þjóðskrá och sedan ta kontakt med den skattemyndigheten Ríkisskattstjóri. Den som är registrerad som bosatt på Island och som arbetar där ska betala skatt. På skattemyndighetens webbplats hittar du bland annat information om beskattning av lön, pension, aktier, värdepapper, förmåner och vinst vid försäljning av egendom.

Som regel betalar man skatt i det land där man arbetar och får lön. Skatt ska inte betalas på samma inkomst i två olika länder. Detta regleras genom dubbelbeskattningsavtal som har ingåtts mellan Island och de flesta EES-länder.

Sjukvårdsförsäkring

En person som flyttar till Island från ett EES-land eller Schweiz och fram till dess har varit försäkrad i det landets socialförsäkringssystem har rätt till isländsk sjukvårdsförsäkring från och med dagen som den personen blir folkbokförd. Observera att för att bli sjukvårdsförsäkrad från och med folkbokföringsdagen måste man lämna in en ansökan, se denna länk

Den sökande är utan sjukvårdsförsäkring på Island medan ansökan handläggs. Om man behöver hjälp från sjukvården under handläggningstiden kan man antingen visa upp sitt europeiska sjukvårdsförsäkringskort från det tidigare bosättningslandet, om sådant finns, i vilket fall man betalar som sjukvårdsförsäkrad, eller betala som en person utan försäkring och begära ersättning från sjukvårdskassan i efterhand när ansökan om retroaktiv sjukvårdsförsäkring har beviljats.

Ålderspension

De som har bott i ett annat nordiskt land kan få hjälp av Tryggingastofnun med att ansöka om pension därifrån. Det är viktigt att komma ihåg att reglerna om när pensionsuttag kan påbörjas varierar mellan länderna.

Ansökan om isländsk ålderspension ska skickas till Tryggingastofnun.

Sällskapsdjur

Island har rätt strikta regler angående införsel av djur och om man har tänkt ta med sig hund eller katt vid flyttning till landet är det viktigt att förbereda detta i god tid. 

Rösträtt på Island

Isländska medborgare som har fyllt 18 år och är folkbokförda på Island har rätt att rösta i val till Alltinget och i presidentval. 

Medborgare från andra nordiska länder har rösträtt i kommunalval om de har fyllt 18 år och har varit folkbokförda på Island i minst tre år.

Isländska medborgare som har varit folkbokförda utomlands under en kortare period än åtta år (räknat från den 1 december året innan valdagen) har automatiskt rösträtt på Island. En sådan person måste fylla 18 år senast på valdagen och någon gång ha varit folkbokförd på Island.

Isländska medborgare som har varit folkbokförda utomlands under mer än åtta års tid (räknat från den 1 december året innan valdagen) måste ansöka till Þjóðskrá (folkbokföringsmyndigheten) om att bli upptagna i röstlängden. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.