Rösträtt på Island

Kosningaréttur á Íslandi
Här hittar du information om rösträtt på Island.

Rösträtt

Isländska medborgare som har fyllt 18 år och är folkbokförda på Island har rätt att rösta i val till Alltinget och i presidentval. 

Medborgare från andra nordiska länder har rösträtt i kommunalval om de har fyllt 18 år, förutsatt att de har varit folkbokförda på Island i minst tre år.

Isländska medborgare som är folkbokförda utomlands

Isländska medborgare som har varit folkbokförda utomlands under en kortare period än 16 år (räknat från den 1 december året innan valdagen) har automatiskt rösträtt på Island i val till Alltinget, i presidentval och i folkomröstningar. Ytterligare krävs att man är fyllda 18 år senast på valdagen och någon gång har varit folkbokförd på Island.

Isländska medborgare som har varit folkbokförda utomlands under mer än åtta års tid (räknat från den 1 december året innan valdagen) måste ansöka till Þjóðskrá (folkbokföringsmyndigheten) om att bli upptagna i röstlängden. Följande krav ska vara uppfyllda:

  • Den sökande måste vara isländsk medborgare.
  • Den sökande måste fylla 18 år senast på valdagen.
  • Den sökande måste någon gång ha varit folkbokförd på Island.
  • Fullständig ansökan måste vara Þjóðskrá tillhanda senast den 1 december året innan valet.   

Om ansökan uppfyller ovanstående krav kommer personen ifråga att ingå i röstlängden under de fyra efterföljande åren. Det bör observeras att tidsfrist för ansökan varierar i vissa fall. Ovanstående regler gäller i samband med val till Alltinget, presidentval och folkomröstningar, men inte för kommunalval.

Alltingsval

Alltingsval äger rum vart fjärde år, med mindre parlamentet upplöses och nyval utlyses innan mandatperioden är slut. Kandidater på partiernas listor tar plats i Alltinget i proportion till det antal röster varje parti har erhållit i valet. 

Kommunalval

Kommunalval hålls vart fjärde år.

Nordiska medborgare boende på Island

Nordiska medborgare som är folkbokförda i kommunen och har fyllt 18 år när valet äger rum har rätt att rösta i kommunalvalet. 

Medborgare från länder utanför Norden

Andra utländska medborgare har rösträtt i kommunalval om de har varit folkbokförda på Island oavbrutet under en period om minst tre år före valdagen.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.