Reformerat samarbete skapar mer nordisk nytta

14.09.18 | Nyhet
6 på gaden - Dagfinn Høybråten
Photographer
Ane Cecilie Blichfeldt
Det nordiska samarbetet är relevantare än tidigare. Organisationen fungerar bättre och reagerar snabbare, och samarbetets innehåll är tydligare kopplat till den aktuella politiska agendan i regionen än förr. Det beskedet ger en utvärdering av den reformprocess av arbetet inom Nordiska ministerrådet som presenterades den 20.6.

Den utvärdering som nu har gjorts kan ses som ett komplement och en bekräftelse av ett tidigare undersökningsresultat, där invånare i hela Norden bedömde samarbetet. Den färska utvärderingen bygger på intervjuer med politiker, tjänstemän och andra intressenter – d.v.s. personer som jobbar nära eller inom Nordiska ministerrådet. Denna gång utvärderas den reformprocess som Nordiska ministerrådet har genomgått under de senaste 4 åren.

Sammantaget kan man säga att det allmänna vitsordet för förändringen är mycket gott.

Vi ville uppriktigt bort från rollen som enbart mötesarrangör.

Dagfinn Høybråten

-Det vi ville uppnå var ett politiskt relevantare samarbete med ett effektivt sekretariat, som stöder politikerna i deras arbete med att driva centrala aktuella a frågor och skapa nordisk nytta för nordborna, säger generalsekreterare Dagfinn Høybråten. Vi ville uppriktigt bort från rollen som enbart mötesarrangör, tillägger han.

Utvärderingen visar att den ambitionen har uppnåtts. Bland de viktigaste positiva resultaten noteras de sektorspecifika strategiska utredningarna som oberoende experter har gjort för Nordiska ministerrådet under de senaste åren. Utredningarna har fungerat som politiska agendaläggare på de områden som har granskats; hälsa, arbetsmarknad, energi, miljö och nu senast den nordiska välfärdsmodellen.  Flera konkreta beslut under de senaste åren har sin upprinnelse i de förslag som har lagts fram i utredningarna.

Också i övrigt kännetecknas de senaste fem åren inom samarbete av en effektivisering. Samtidigt som den nordiska budgeten har reducerats, har ministerrådet inlett samarbete på områden som samhällssäkerhet och integration, global hållbarhet, digitalisering samt profilering av Norden som region.

Diskussionen om reformer kommer definitivt att fortsätta.

Dagfinn Høybråten

- Generalsekreteraren har varit en drivkraft i detta viktiga reformarbete. Resultatet är positivt, säger Sveriges samarbetsminister, utrikesminister Margot Wallström. Men det är viktigt att minnas att det här reformarbetet bara är början på en längre process, tillägger hon. Diskussionen om reformer kommer definitivt att fortsätta. 

Utvärderingen gjordes av kommunikationsbyrån Resonans kommunikation under våren 2018.

Läs utvärderingsrapporten "Evaluering af reformarbejdet Nyt Norden i Nordisk Ministerråd 2014-2017":

Konkreta resultat av reformarbetet

Strategiska utredningar: Det nordiska samarbetet förnyas

Könberg-rapporten om det nordiska hälsosamarbetet har bland annat lett till ett stärkt samarbete kring antibiotikaresistens , specialsjukvård, ovanliga diagnoser, psykiatri, social ojämlikhet i vården samt en utvidgning av samarbetet på läkemedelsområdet. Samarbetet har medverkat till bättre hälsovård och bättre läkemedel till nordborna.

Nielson-rapporten om det nordiska arbetslivssamarbetet har bland annat lett till ett ambitiöst forskningsprojekt med fokus på hur vi skall kunna garantera trygga arbetsplatser och goda arbetsvillkor också i framtidens globaliserade och teknologiskt förändrade nordiska samhällen.

Ollila-rapporten om det nordiska energisamarbetet har bl.a. lett till ett stärkt samarbete i förhållande till EU:s energiunion, en högre prioritering av nordisk energiforskning och en förbättring av det regionala energisamarbetet i Norden. Det effektiviserade elsamarbetet medverkar till att ge nordborna en billigare och grönare elektricitet.

Samarbetet om internationella och EU-frågor: En starkare nordisk röst

Gemensamma uttalanden påverkar de globala klimatförhandlingarna. Ett exempel på detta är de nordiska energiministrarnas gemensamma deklaration om nordiskt ledarskap gällande klimatvänliga energilösningar på G20-mötet i maj 2018

Gemensamma nordiska utspel påverkar samtal inom EU. Ett exempel på detta är de nordiska samarbetsministrarnas gemensamma uttalande om betydelsen av den nordiska modellen i samband med behandlingen av EU:s sociala pelare.

Nordisk profilering och positionering skapar synlighet för nordiska värderingar och lösningsmodeller, och banar vägen för nordisk export. Exempel på detta är de nordiska paviljongerna på FN:s miljökonferenser i Paris, Marocko och Bonn och på det kommande mötet i Katowice, samt kring hundra profileringsevent runtom i världen som har förverkligats med stöd från Nordiska ministerrådet.

Reformen av de nordiska strukturerna: Bättre reaktionsförmåga, snabbare beslut om samarbetsformer kopplade till nya utmaningar

År 2017 tillsattes ett ad hoc ministerråd för digitalisering som under perioden 2017-2020 skall arbeta för att Norden också i fortsättningen skall vara en digital föregångarregion. Samarbetet fokuserar bland annat på att möjliggöra att nordiska medborgare i framtiden kan utnyttja sina nationella identifikationer (e-ID) gränslöst i Norden. Samarbetet fokuserar också på koordinerad utveckling av den femte generationens trådlösa nätverk. 5G kan skapa nya lösningar och möjligheter bland annat på transport-, välfärds-, miljö-, lantbruks- och energisektorerna.

Omdedelbart efter terrorangreppen i Europa och Norden år 2015 upprättades ett nordiskt samarbete kring demokrati, inkludering och säkerhet. Samarbetet fokuserar på trygga städer och erfarenhetsutbyte i arbetet mot extremism och radikalisering.

• Nordic Safe Cities

I samband med flyktingkrisen 2015-2016 etablerades ett nordiskt samarbete om integration av flyktingar och invandrare. Samarbetet går ut på erfarenhetsutbyte, t.ex. i arbetet med att inkludera flyktingar på arbetsmarknaden.