Reformert samarbeid skaper mer nordisk nytte

14.09.18 | Nyhet
6 på gaden - Dagfinn Høybråten
Photographer
Ane Cecilie Blichfeldt
Det nordiske samarbeidet er mer relevant enn før. Organisasjonen fungerer bedre og reagerer raskere, og innholdet i samarbeidet er tydeligere koblet til den aktuelle politiske dagsordenen i regionen enn før. Det går fram av en evaluering av prosessen med reformering av arbeidet i Nordisk ministerråd som ble presentert 20.6.

Evalueringen som nå er gjort, kan ses som et supplement til og en bekreftelse av resultatet av en tidligere undersøkelse der innbyggere i hele Norden bedømte samarbeidet. Den ferske evalueringen bygger på intervjuer med politikere, tjenestemenn og andre interessenter – dvs. personer som jobber nær eller i Nordisk ministerråd. Denne gangen evalueres reformprosessen Nordisk ministerråd har gjennomgått de siste fire årene.

Kort sagt er den generelle vurderingen av endringene veldig god.

Vi ville virkelig bort fra rollen som ren møtearrangør.

– Det vi ville oppnå, var et mer politisk relevant samarbeid med et effektivt sekretariat som støtter politikerne i deres arbeid med å drive sentrale aktuelle spørsmål og skape nordisk nytte for folk i Norden, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten. – Vi ville virkelig bort fra rollen som ren møtearrangør, tilføyer han.

Evalueringen viser at den ambisjonen er oppnådd. Blant de viktigste positive resultatene noteres de sektorspesifikke strategiske utredningene uavhengige eksperter har gjort for Nordisk ministerråd de siste årene. Utredningene har bidratt til å sette dagsordenen på områdene som er gransket: helse, arbeidsmarked, energi, miljø og nå sist den nordiske velferdsmodellen. Flere konkrete vedtak de siste årene har sin opprinnelse i forslagene som er lagt fram i utredningene.

Også ellers kjennetegnes de siste fem årenes samarbeid av effektivisering. Samtidig som det nordiske budsjettet er redusert, har ministerrådet innledet samarbeid på områder som samfunnssikkerhet og integrering, global bærekraft, digitalisering samt profilering av Norden som region.

Diskusjonen om reformer vil definitivt fortsette.

– Generalsekretæren har vært en drivkraft i dette viktige reformarbeidet. Resultatet er positivt, sier Sveriges samarbeidsminister, utenriksminister Margot Wallström. – Men det er viktig å huske at dette reformarbeidet bare er begynnelsen på en lengre prosess, tilføyer hun. Diskusjonen om reformer vil definitivt fortsette. 


Evalueringen ble gjennomført av kommunikasjonsbyrået Resonans kommunikation våren 2018.

Les evalueringsrapporten "Evaluering af reformarbejdet Nyt Norden i Nordisk Ministerråd 2014-2017":

Konkrete resultater av reformarbeidet

Strategiske utredninger: Det nordiske samarbeidet

Könberg-rapporten om det nordiske helsesamarbeidet har blant annet ført til et sterkt samarbeid om antibiotikaresistens, spesialsykepleie, uvanlige diagnoser, psykiatri, sosial ulikhet i helsevesenet samt en utvidelse av samarbeidet på legemiddelområdet. Samarbeidet har medvirket til bedre helsetjenester og bedre legemidler til folk i Norden.

Nielson-rapporten om det nordiske arbeidslivssamarbeidet har blant annet ført til et ambisiøst forskningsprosjekt med fokus på hvordan vi skal kunne garantere trygge arbeidsplasser og gode arbeidsvilkår også i framtidens globaliserte og teknologisk endrede nordiske samfunn.

Ollila-rapporten om det nordiske energisamarbeidet har bl.a. ført til et sterkt samarbeid når det gjelder EUs energiunion, en høyere prioritering av nordisk energiforskning og en forbedring av det regionale energisamarbeidet i Norden. Det effektiviserte kraftsamarbeidet bidrar til å gi nordboerne billigere og grønnere elektrisitet.

Samarbeidet om internasjonale spørsmål og EU-spørsmål: En sterkere nordisk stemme

Felles uttalelser påvirker de globale klimaforhandlingene. Et eksempel på dette er de nordiske energiministrenes felles deklarasjon om nordisk lederskap når det gjelder klimavennlige energiløsninger på G20-møtet i mai 2018

Felles nordiske utspill påvirker samtaler i EU. Et eksempel på dette er de nordiske samarbeidsministrenes felles uttalelse om betydningen av den nordiske modellen i forbindelse med behandlingen av EUs sosiale pilar.

Nordisk profilering og posisjonering skaper synlighet for nordiske verdier og løsningsmodeller, og baner veien for nordisk eksport. Eksempler på dette er de nordiske paviljongene på FNs miljøkonferanser i Paris, Marokko og Bonn og på det kommende møtet i Katowice, samt rundt hundre profileringsarrangementer rundt i verden som er realisert med støtte fra Nordisk ministerråd.

Reformen av de nordiske strukturene: Bedre reaksjonsevne, raskere vedtak om samarbeidsformer koblet til nye utfordringer.

I 2017 ble det nedsatt et adhoc-ministerråd for digitalisering som i perioden 2017–2020 skal arbeide for at Norden skal være en digital foregangsregion også i framtiden. Samarbeidet fokuserer blant annet på å gjøre det mulig for nordiske borgere å bruke sin nasjonale e-ID grenseløst i Norden i framtiden. Samarbeidet fokuserer også på koordinert utvikling av femte generasjons trådløse nettverk. 5G kan skape nye løsninger og muligheter blant annet i transport-, velferds-, miljø-, jordbruks- og energisektorene.

Umiddelbart etter terrorangrepene i Europa og Norden i 2015 ble det opprettet et nordisk samarbeid om demokrati, inkludering og sikkerhet. Samarbeidet fokuserer på trygge byer og erfaringsutveksling i arbeidet mot ekstremisme og radikalisering.

• Nordic Safe Cities

I forbindelse med flyktningkrisen 2015–2016 ble det etablert et nordisk samarbeid om integrering av flyktninger og innvandrere. Samarbeidet går ut på erfaringsutveksling, f.eks. i arbeidet med å inkludere flyktninger på arbeidsmarkedet.