Norden på en mission för att förändra matsystemen

26.01.21 | Nyhet
Cookbook Fællesgro
Photographer
Martin Lehmann

Andelsjordbruket FællesGro.

Vi kan och måste välja ett uppdragsinriktat angreppssätt på livsmedelssystem för att lösa några av våra största samhällsutmaningar. Detta är det grundläggande budskapet i nyligen lanserade Cookbook for systems change – Nordic innovation strategies for sustainable food systems sammanställd av Nordiska ministerrådets Nordic Food Policy Lab, Stockholm Resilience Centre och EAT.

Nya Cookbook for systems change handlar om vilken roll ett starkt offentligt innovationssystem kan spela för att öka livsmedelssystemens hållbarhet. Denna kokbok presenterar en metod för planerad förändring av matsystem – ett uppdragsbaserat grepp – som kan stötta människor, planeten och samhället.

Uppdragstänkande förbises ofta

Uppdrag eller missioner har visserligen fått ökande uppmärksamhet bland beslutsfattare på nationell och EU-nivå, men de definieras än så länge ganska diffust och det finns väldigt få exempel på implementering av detta grepp. Övergången från tanke till handling har varit långsam, eftersom det inte finns någon spelbok (eller kokbok) att följa. Det i sin tur innebär att uppdragstänkandet fortfarande förbises i nya policyförslag.

Vi kan hämta mycket inspiration från det här samarbetet med de nordiska innovationsbyråerna när vi ska staka ut en ambitiös väg för vårt fortsatta arbete med hållbara matsystem mellan de nordiska regeringarna.

Sebastian Hielm, Finlands jord- och skogsbruksministerium

Stark offentlig innovation nyckel till att uppnå Parisavtalet

Med inspiration från en nordisk innovationsallians föreslår kokboken att de nordiska ländernas viktigaste globala bidrag till att uppnå Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling kanske inte är en specifik teknologi, affärsmodell eller politisk innovation. Detta bidrag kan istället ta formen av att visa hur ett starkt offentligt ekosystem för innovation är den saknade länken för att lösa de komplexa samhällsutmaningarna som präglar vår tid.

Finland tar över presidentskapet i det nordiska samarbetet, så vi frågade Sebastian Hielm, direktör för livsmedelssäkerhet på Jord- och skogsbruksministeriet, och ordförande för Statens näringsdelegation i Finland, om hans tankar kring detta arbete och möjligheterna som det erbjuder:


”Vi kan hämta mycket inspiration från det här samarbetet med de nordiska innovationsbyråerna när vi ska staka ut en ambitiös väg för vårt fortsatta arbete med hållbara matsystem mellan de nordiska regeringarna. Det politiska engagemanget finns, frågan är nu hur vi ska strukturera våra samarbeten och processer för maximalt genomslag. Det är här som Cookbook for systems change kan bidra med väldigt viktig nordisk inspiration inom området vid sidan av arbetet inom Nordic Food Policy Lab och Stockholm Resilience Centers nordiska dialoger och analys.” 
 

Recept på förändring

Boken ger icke-experter tillgängliga ingredienser – modeller för att utveckla interventioner, råd för att komma igång och exempel på tvärgående projekt – som kan användas till att skapa förändringsrecept. Cookbook kan läsas parallellt med Vinnovas kommande spelbok för missioner, som ger mer djupgående beskrivningar av metodologier för praktiker. 

Innovationsmyndigheter, företag och forskningsorganisationer

Den främsta målgruppen för Cookbook for systems change är nationella och regionala innovationsmyndigheter, eftersom staten har både mandatet och större auktoritet än någon annan instans i att leda förändringen som behövs för att uppnå hållbara livsmedelssystem. Men eftersom ekosystem för innovation omfattar många olika slags aktörer, ger denna strategikokbok även värdefulla insikter i vilka roller företag, civilsamhället och forskningsorganisationer kan spela för att odla förändring nedifrån och upp.

Det känns spännande att denna Cookbook for systems change släpps ut i världen. I Norden kommer den att användas som utgångpunkt för en fortsatt insats mellan olika länder och myndigheter för att utforska hur ett uppdragsinriktat grepp kan se ut inom matsystemsarbete.

Pernille Martiny Modvig, Climate-KIC

Stor potential att inspirera inom EU och globalt

Cookbook for systems change är resultatet av ett samarbete mellan Nordiska ministerrådets Nordic Food Policy Lab, Stockholm Resilience Centre och EAT, som tillsammans med följande organisationer är del av ett gemensamt initiativ för att etablera en första delad nordisk mission på området: Design og arkitektur Norge, Dansk Design Center, EIT Climate-KIC, EIT Food, Formas, Innovasjon Norge, Nordic Innovation, Matis, Norska Forskningsrådet, Sitra och Vinnova. Cookbook har finansierats av EIT Climate-KIC som en del av Deep Demonstration of Resilient Food Systems and Diets. 

”Det känns spännande att denna Cookbook for systems change släpps ut i världen. I Norden kommer den att användas som utgångpunkt för en fortsatt insats mellan olika länder och myndigheter för att utforska hur ett uppdragsinriktat grepp kan se ut inom matsystemsarbete. Men vi ser att den även har stor potential att inspirera inom EU och globalt, inte minst inom vårt initiativ Deep Demonstration of Resilient Food Systems som syftar till att skapa testbäddsmiljöer för systematisk innovation och lärande som kan påskynda förändring och ge bidrag till policyskapande,” säger Pernille Martiny Modvig, innovations- och engagemangschef inom Deep Demonstration of Resilient Food Systems vid Climate-KIC Nordic.

Se lanseringen online

Om du är intresserad av att höra mer om det uppdragsinriktade angreppssättet och om hur nordiska forsknings- och innovationsorganisationer samarbetar för att tillämpa det i praktiken, kan du titta på den livesända lanseringen från 26 januari.