Kommuniké från möte i Nordiska ministerrådet för närings-, energi- och regionalpolitik (MR-VÆKST), Stockholm den 27 oktober 2009

27.10.09 | Deklarasjon
Ministrene fremlægger planerne for den videre udvikling mod det grænseløse nordiske elmarked

Informasjon

Vedtatt
27.10.2009
Sted
Stockholm

Utviklingen mot et grenseløst elmarked fortsetter

For en samlet økt innsats for det nordiske elektrisitetsmarkedet legger handlingsplanen grunnlaget for et effektivt, grenseløst og bærekraftig nordisk elektrisitetsmarked med god konkurranse og effektiv handel med omverden. Handlingsplanen ble vedtatt på Nordisk Ministerråd for Energis møte i Umeå i 2008. Ministrene understreker at de ulike delene av handlingsplanen fra Umeå 2008 må ses i sammenheng, og at alle delene er like viktige.

Handlingsplanen omhandler blant annet tiltak for å fremme nettinvesteringer med nordisk nytte, og håndtering av nettbegrensninger. Ministrene er orientert om systemoperatørenes framgang med å etablere flere potentielle pris/budområder. En økning av antall pris-/budområder reduserer imidlertid ikke viktigheten av å foreta nettinvesteringer. Ministrene avventer Elmarkedsgruppen analyse av nettinvesteringsprosedyrene i de ulike nordiske landene til ministermøtet i Danmark i 2010. Ministrene understreker viktigheten av at investeringene som det allerede er oppnådd enighet om mellom de nordiske systemoperatørene skal gjennomføres. Tidsplan for de resterende investeringene skal legges frem til neste ministermöte i 2010.   

Et felles nordisk sluttbrukermarked er den naturlige forlengelsen av det pågående arbeidet med harmonisering og styrkning av det nordiske markedet for elektrisitet. NordREG har angitt 2015 som et mulig implementeringstidspunkt. Ministrene styrker sin støtte til et felles nordisk sluttbrukermarked, og vil innen neste ministermøte forelegges en detaljert implementeringsplan over de nødvendige grepene som må tas for å nå dette målet.

Den organisatoriske utviklingen i EU setter nytt søkelys på det nordiske samarbeidet, og reiser spørsmål om hvordan den nordiske nettplanleggingen skal foregå i framtiden. Ministrene mener det nordiske samarbeidet bør fortsette med uforminsket ambisjonsnivå, og er enige om at de nordiske systemoperatørene jevnlig skal levere oppdaterte nettplaner for det nordiske markedet.

Satsningen på fornybar energi gir nye utfordringer for kraftsystemet. Ministrene ber de nordiske systemoperatørene lage en plan for hvordan de skal håndtere den økte mengden elektrisitet fra uregulerbare fornybare energikilder ut ifra et systemdriftsperspektiv. En redegjørelse for arbeidet etterspørres till neste års ministermøte.

Kontakt