Om Nordisk råds sesjoner

Nordiska rådets session 2017
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Plenarforsamlingen er Nordisk råds høyeste organ. Den ordinære sesjonen avholdes hvert år i uke 44 i formannskapslandet, og temasesjonen avholdes om våren. Sesjonene er unike fora der de nordiske parlamentarikerne diskuterer nordiske spørsmål med statsministrene og andre ministre i de nordiske landene.

Den ordinære sesjonen

Den ordinære sesjonen avholdes om høsten, som regel i slutten av oktober eller i begynnelsen av november. 

Sesjonen er det høyeste besluttende organet innenfor det nordiske parlamentariske samarbeidet. Den er et unikt forum for regionalt samarbeid, ettersom den samler både parlamentarikerne landenes parlamenter har valgt som medlemmer av Nordisk råd, og ministre fra de nordiske landenes regjeringer. Alle deltar i diskusjonene om viktige nordiske samarbeidsspørsmål, men det er bare parlamentarikerne som har stemmerett.

Gjester og parlamentarikere fra andre internasjonale og nordiske organisasjoner har i noen år også kunnet delta i diskusjonene på sesjonen. Dette er en mulighet som først og fremst utnyttes av gjester fra de baltiske landene. Til temasesjonen inviteres gjester som har en tilknytning til det aktuelle temaet. 

Roterende vertskap

Det nordiske landet som har presidentskapet i Nordisk råd, er vert for den ordinære sesjonen, som avholdes i landets parlamentsbygning – unntatt på Island, der parlamentsbygningen ikke er stor nok. Temasesjonen avholdes i det landet som har formannskapet for Nordisk ministerråd.

På begynnelsen av den ordinære sesjonen redegjør statsministrene for planene for det nordiske regjeringssamarbeidet for det kommende året. Det er statsministrene for det landet som skal ha formannskapet for regjeringssamarbeidet det kommende året, som står for denne redegjørelsen.

Samtlige nordiske statsministre pleier å være til stede og delta i den påfølgende debatten med parlamentarikerne.

Utenriks- og forsvarsministre samt andre ministre på sesjonen

Utenriks- og forsvarsministrene redegjør også for det nordiske samarbeidet på sine områder. Dette diskuteres også med parlamentarikerne.

Andre ministres deltakelse avhenger av hvilke politiske saksområder som diskuteres. Dette avgjøres av hvilke forslag medlemmene av Nordisk råd har stilt i løpet av året, og som man deretter har vedtatt at sesjonen skal ta stilling til.

De forslagene som sesjonen slutter seg til, sendes til Nordisk ministerråd eller til de nordiske regjeringene for å bli gjennomført.

De nordiske samarbeidsministrene deltar under hele den ordinære sesjonen og avholder en populær spørretime der parlamentarikerne kan ta opp alle slags spørsmål som berører det nordiske samarbeidet.

Presidenten velges

På den ordinære sesjonen velges presidenten og visepresidenten for det nordiske parlamentariske samarbeidet for det kommende året.

Medlemmer av Nordisk råds presidium (den politiske ledelsen for Nordisk råd og det høyeste besluttende organet mellom sesjonene) samt medlemmer av de enkelte utvalgene velges også på den ordinære sesjonen.

De nordiske prisene deles ut

Nordisk råds priser innenfor litteratur, musikk, film og miljøarbeid deles ut i forbindelse med den ordinære sesjonen. Dette skjer vanligvis ved et både festlig og høytidelig kveldsarrangement.

Nordiske toppmøter

Ettersom stort sett alle nordiske politikere samles på ett og samme sted, avholdes det en rekke andre møter i tilknytning til sesjonen. Siden 2006 har sesjonen for eksempel blitt innledet med et nordisk toppmøte der statsministrene og parlamentarikerne diskuterer vesentlige spørsmål som for eksempel globaliseringen og klimatrusselen.

Ungdommens nordiske råd innleder

Den kommende generasjonen nordiske politikere i Ungdommens nordiske råd har sin egen sesjon i forkant av den ordinære sesjonen, der de tar stilling til forslag som gjelder det nordiske samarbeidet. Ungdomsrepresentanter tar så opp disse spørsmålene på Nordisk råds sesjon, der de har mulighet for å tale, delta i diskusjoner og komme med forslag.

Møter med andre parlamentarikere

De nordiske parlamentarikerne pleier å møte sine kolleger fra Baltisk forsamling, som er en parlamentarikerforsamling for Estland, Latvia og Litauen med deltakelse av russiske parlamentarikere og parlamentarikere som representerer samarbeidsorganer fra andre regioner i Europa.

Pressekonferanser og seminarer

Under sesjonen avholdes det pressekonferanser, lunsjseminarer og møter. Vanligvis er det også mulighet for nettverksarbeid i mer uformelle former om kvelden.