Nordisk råds internasjonale samarbeid

Nordiska och baltiska flaggor
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk råd er utadvendt og har et tett samarbeid med en rekke internasjonale, regionale og nasjonale parlamentariske organisasjoner. Nordisk råd prioriterer fremfor alt samarbeid i nærområdene, det vil si Østersjøområdet, Arktis og Europa.

Det overordnede ansvaret for Nordisk råds internasjonale samarbeid og saker som berører utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk ligger hos presidiet. Internasjonalt samarbeid utgjør også en betydelig del av porteføljen til utvalgene i Nordisk råd. 

Nordisk råd arbeider for at de nordiske landene styrker sitt utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid, inkludert samarbeidet om sivilt beredskap. 

Uavhengig av land og partipolitiske skillelinjer er Norden preget av en dyp respekt for demokrati, rettsstat, likeverd og menneskerettigheter. Dette er verdier som vi i Norden tar for gitt, men som i mange land ikke er en selvfølge. Nordisk råd arbeider for at slike verdier alltid skal stå høyt på den internasjonale dagsorden. 

Nordisk råd har tre overordnede prioriteringer for det internasjonale samarbeidet:

  • Sikkerhet i Norden og Nordens nærområde
  • Den regelbaserte verdensordenen og den nordiske modellen
  • Bærekraftig utvikling: Norden og globalt

Baltikum

De baltiske og nordiske landene er nære samarbeidspartnere, og Baltisk forsamling (Baltic Assembly) er en grunnpilar i Nordisk råds internasjonale samarbeid. 

Østersjøsamarbeidet

BSPC (The Baltic Sea Parliamentary Conference) samler parlamentarikere, eksperter og tjenestemenn fra alle landene rundt Østersjøen (med unntak av Russland) og alle de nordiske landene, og forumet er en viktig plattform for Nordisk råd.

Nordområdene

Nordområdene har en unik natur og er miljømessig svært sårbare i en tid med raske klimaendringer. Samarbeidet med Vestnordisk råd og CPAR (Conference of Parliamentarians of the Arctic Region) er høyt prioritert i det nordiske samarbeidet. 

Benelux-landene

Benelux-landene deler mye av Nordens verdigrunnlag, og Nordisk råd har regelmessig erfaringsutveksling med Benelux-parlamentet. 

EU

Nordisk råd er opptatt av EU-saker av interesse for Norden, og arbeider for å styrke kontakten med nordiske aktører i Brussel. Spesielt viktig er kontakten mellom Europaparlamentet og Nordisk råd.

Tyskland og Slesvig-Holsten

Tyskland er en betydningsfull partner for alle de nordiske landene. Nordisk råds kontakt med tyske parlamentarikere skjer blant annet gjennom samarbeidet i den parlamentariske østersjøkonferansen (BSPC) hvor både den tyske Forbundsdagen (Bundestag) og de nordtyske delstatsparlamentene er representert. Den nordtyske delstaten Schleswig-Holstein har et betydelig dansk mindretall, og det er nær kontakt mellom Nordisk råd og Landdagen i Slesvig-Holsten. 

Storbritannia og Skottland

Storbritannina er en viktig partner for alle de nordiske landene, og Nordisk råd har de seneste årene styrket kontakten med UK Parliament og Scottish Parliament. 

Canada og USA

Canada og USA er viktige for Norden, både i arktisk sammenheng og innenfor flere andre områder. Nordisk råd vil derfor styrke Nordens samarbeid med Nord-Amerika. Det er viktig at Norden utnytter potensialet i at mange nordamerikanere føler tilknytning til Norden.

Ukraina

Alle de nordiske landene er viktige støttespillere for Ukraina. Nordisk råd støtter fullt opp om dette, og vil bidra til å holde Ukraina høyt på dagsorden også i et langsiktig perspektiv. 

Demokratisk opposisjon fra Belarus og Russland

Nordisk råd, ofte i samarbeid med Baltic Assembly, arbeider for å støtte den demokratiske opposisjonen fra Belarus og Russland.

FN

Nordisk råd støtter opp om implementeringen av FNs bærekraftsmål, Biodiversitetskonvensjonen og Paris-avtalen, og deltar blant annet på de årlige klimatoppmøtene.