Nordisk råds internasjonale samarbeid

Nordiska och baltiska flaggor
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk råd er utadvendt og har et tett samarbeid med en rekke internasjonale, regionale og nasjonale parlamentariske organisasjoner. Nordisk råd prioriterer fremfor alt samarbeid i nærområdene, det vil si i Østersjøområdet, Arktis og EU.

Det overordnede ansvaret for Nordisk råds internasjonale samarbeid og saker som berører utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk ligger hos presidiet. Internasjonalt samarbeid utgjør også en betydelig del av porteføljen til utvalgene i Nordisk råd. Nordisk råd har siden 2017 også et kontor i Brussel. 

Nordisk råd arbeider for at de nordiske landene på tvers av allianseforhold styrker sitt utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid, inkludert sivilt beredskap. Uavhengig av land og partipolitiske skillelinjer er Norden preget av en dyp respekt for demokrati, rettsstat, likeverd og menneskerettigheter. Dette er verdier som vi i Norden tar for gitt, men som i mange land ikke er en selvfølge. Nordisk råd arbeider for at slike verdier alltid skal stå høyt på den internasjonale agendaen. 

Baltikum

De baltiske og nordiske landene har mye til felles, og Baltisk forsamling er en grunnpilar i Nordisk råds internasjonale samarbeid. 

Østersjøsamarbeidet

BSPC (The Baltic Sea Parliamentary Conference) samler parlamentarikere og tjenestemenn fra alle landene rundt Østersjøen, og forumet er derfor en viktig plattform for Nordisk råd.

Nordområdene

Nordområdene har en unik natur og er miljømessig svært sårbare i en tid med raske klimaendringer. Samarbeidet med Vestnordisk råd og CPAR (Conference of Parliamentarians of the Arctic Region) er høyt prioritert i det nordiske samarbeidet. 

FN

Nordisk råd støtter opp om implementeringen av FNs bærekraftsmål, Biodiversitetskonvensjonen og Paris-avtalen, og deltar blant annet på de årlige klimatoppmøtene.

Canada og USA

Canada og USA er viktige for Norden, både i arktisk sammenheng og innenfor flere andre områder. Nordisk råd vil derfor styrke Nordens samarbeid med Nord-Amerika. Det er viktig at Norden utnytter potensialet i at mange nordamerikanere føler tilknytning til Norden.

EU

Nordisk råd er opptatt av EU-saker av interesse for Norden, og arbeider for å styrke kontakten med nordiske aktører i Brussel. Spesielt viktig er kontakten mellom Europaparlamentet og Nordisk råd.

Tyskland

Tyskland er en betydningsfull partner for de nordiske landene. Nordisk råds kontakt med tyske parlamentarikere skjer blant annet gjennom samarbeidet i den parlamentariske østersjøkonferansen (BSPC) hvor både den tyske Forbundsdagen og de nordtyske delstatsparlamentene er representert. Den nordtyske delstaten Schleswig-Holstein har et betydelig dansk mindretall, og det er god kontakt mellom Nordisk råd og Landdagen i Slesvig-Holsten. 

Benelux-landene

Benelux-landene deler mye av Nordens verdigrunnlag, og Nordisk råd har regelmessig erfaringsutveksling med Benelux-parlamentet. 

Storbritannia

Nordisk råd er opptatt av at Storbritannia, til tross for Brexit, er en viktig partner for Norden.