Autorisasjon og godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner i Danmark

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark
Innenfor visse bransjer gjelder det spesielle regler hvis du ønsker å jobbe i Danmark. En rekke yrker er lovregulerte, og innenfor andre finnes det internasjonale bransjeregler eller andre spesielle regler. Her kan du lese om hva du må tenke på hvis du vil jobbe i Danmark og har utdanning eller yrkeserfaring fra et annet nordisk land.

Hvis du har en utenlandsk utdanning og ønsker å jobbe i Danmark, kan det være en god idé å få utdanningen vurdert, så du kan vite hva den tilsvarer i Danmark. Du må også være oppmerksom på at noen yrker er lovregulerte og krever at du har en dansk autorisasjon.

Innenfor visse bransjer gjelder det spesielle regler hvis du ønsker å jobbe i Danmark. En rekke yrker er lovregulerte, og innenfor andre finnes det internasjonale bransjeregler eller andre spesielle regler.

Godkjenning av utenlandske utdanninger i Danmark

Hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan du få en vurdering av hva din utenlandske utdanning tilsvarer i Danmark. Styrelsen vurderer avsluttede utdanninger på alle trinn.

Vurderingen er gratis, men omfatter ikke oversettelse av dokumenter.

Du kan lese mer om det nordiske samarbeidet om å godkjenne hverandres utdanninger på Uddannelses- og Forskningsministeriets nettsted.

Godkjenning av utenlandsk videregående utdanning hvis du vil studere i Danmark

De nordiske landene godkjenner hverandres kvalifiserende eksamener. I Danmark vil det si de videregående utdanningene. Hvis du har en videregående utdanning fra et annet nordisk land, har du rett til å bli tatt opp på en høyere utdanning på samme vilkår som elever med dansk videregående utdanning.

Vær oppmerksom på at Danmark og Norge har inngått en avtale om å innføre kvoter for hvor mange norske studenter som kan studere til lege og tannlege i Danmark, og omvendt.

Godkjenning av utenlandske utdanninger hvis du vil jobbe i Danmark

Hvis du har en utenlandsk utdanning og vil søke jobb i Danmark, kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurdere hvilket utdanningsnivå og så vidt mulig hvilket fagområde din utenlandske utdanning svarer til i Danmark. Styrelsen vurderer avsluttede utdanninger på alle trinn.

Du kan legge ved vurderingen når du søker jobb. Det kan gjøre det lettere for arbeidsgiveren å forstå utdanningen din.

Det er den enkelte arbeidsgiveren som bestemmer om din kompetanse er den riktige for en jobb. Offentlige arbeidsgivere skal imidlertid akseptere at din utenlandske utdanning har det nivået som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har skrevet i vurderingen.

Regulerte yrker og autorisasjoner i Danmark

Noen yrker er lovregulerte i Danmark og krever at du søker en offentlig myndighet om en autorisasjon. Innenfor andre yrker finnes det spesielle bransjeregler du må være oppmerksom på. Under alle omstendigheter kan det være praktisk for deg å få utdanning vurdert.

Hvis du bare jobber i Danmark midlertidig eller en gang iblant, kan du i noen tilfeller sende en melding til en myndighet i stedet for å søke autorisasjon.

Lovregulerte yrker i Danmark

Det finnes ca. 120 yrker i Danmark som krever autorisasjon. Du finner en samlet liste på dansk og engelsk hos det danske Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Her finner du veiledninger om hvordan du søker om autorisasjon innenfor hvert enkelt yrke.

Yrker i Danmark med begrenset mulighet for godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner

For noen yrker er det veldig begrensede muligheter for å få adgang til yrkesutøvelse med utenlandske kvalifikasjoner. Det kan dessuten forekomme krav om dansk statsborgerskap fordi yrket har karakter av en offentlig myndighetsfunksjon. Disse yrkene er ikke omfattet av europeiske, nordiske eller bilaterale avtaler om godkjenning. Det gjelder hvis du er dommer, prest eller jobber innenfor politiet.

Internasjonale bransjeregler

For enkelte yrker innenfor bestemte næringer innenfor vei-, luft- og sjøtransport gjelder det internasjonale bransjeregler. 

Du kan lese mer hos Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).

Bransjereguleringer innenfor visse yrker i Danmark

Ved siden av yrkene som er lovregulert, har noen bransjer egne regler og krav til for eksempel utdanning og sertifisering. Bransjeregler er spesielt utbredt innenfor bygg, anlegg og transport.

Info Norden har ikke en uttømmende liste over alle bransjeregler i Danmark.

Kontakt Info Norden med nærmere informasjon om bransjeregler

Nordiske bedrifter og borgere skal kunne arbeide i andre nordiske land, men i noen tilfeller hemmer lov- og bransjereguleringer av yrker mobiliteten på de nordiske arbeidsmarkedene.

Hindringer som skyldes bransjereguleringer, må typisk løses i de enkelte bransjene. I mange tilfeller kan konsekvenser av hindringer avhjelpes ved å stille bedre informasjon til rådighet. Dette kan skje gjennom bransjeorganisasjoner, fagforeninger eller informasjonstjenester som Info Norden.

Info Norden oppfordrer både bransjeorganisasjoner, fagforeninger, bedrifter og medarbeidere til å bidra med informasjon om bransjereguleringer i Norden.

Hvis du kjenner til bransjereguleringer i Norden og eventuelle hindringer som de medfører, kan du kontakte Info Norden med en så nøyaktig beskrivelse som mulig.

Regler for midlertidige og leilighetsvise tjenesteytere innenfor lovregulerte yrker i Danmark

Hvis du er statsborger og etablert som yrkesutøver i et annet EU/EØS-land, kan du godt utøve yrket ditt midlertidig og fra tid til annen i Danmark, forutsatt at du sender et skriftlig varsel til den aktuelle myndigheten på forhånd. Du trenger imidlertid bare å varsle at du er yrkesutøver hvis det kreves av reglene som gjelder for yrket.

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS, har du bare slik adgang til å melde deg som tjenesteyter hvis det er fastsatt i reglene for yrket.

Innenfor enkelte yrker som har konsekvenser for offentlig helse og sikkerhet, har myndighetene rett til å kontrollere yrkeskvalifikasjonene dine før du begynner å yte tjenester i Danmark.

Når du første gang flytter til Danmark for å yte tjenester, må du sende skriftlig varsel til den aktuelle myndigheten, som framgår av listen over lovregulerte yrker.

Du må legge ved dokumentene denne myndigheten krever, og du må fornye din melding en gang i året.

Europasset

Europass er en rekke nettverktøy og mye nyttig informasjon som kan hjelpe deg med alle trinn i karrieren og utdanningen din. Verktøyene og informasjonen hjelper deg med å fortelle om ferdighetene, kvalifikasjonene og erfaringene dine på en klar og konsekvent måte til mottakere i hele Europa. Du kan opprette Europass-profil på europa.eu. Europass er utviklet av Europa-kommisjonen.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.