Høyere utdanninger i Danmark

Højere videregående uddannelser i Danmark
Her finner du informasjon om universiteter, profesjonshøyskoler og yrkesakademiutdanninger i Danmark og om hvordan du søker om opptak hvis du vil studere i Danmark.

I Danmark tilbys det en lang rekke høyere utdanninger. De fleste høyere utdanninger er enten universitetsutdanninger, profesjonsbachelorutdanninger eller yrkesakademiutdanninger. Som hovedregel må du ha gjennomført en videregående utdanning for å kunne bli tatt opp. 

De nordiske landene har inngått en overenskomst om adgang til høyere utdanning i Norden. Avtalen gir alle som bor i et nordisk land, adgang til å søke om opptak på høyere utdanninger  i hele Norden på samme vilkår. Hvis du vil studere i Danmark og bor i et annet nordisk land, kan du altså søke om opptak på en høyere utdanning i Danmark på samme vilkår som dem som bor i Danmark. 

Du kan lese mer om utdanninger i Danmark på Uddannelsesguiden.

  Universitetsutdanninger

  Universitetene tilbyr 3-årige bachelorutdanninger og 2-årige kandidatutdanninger. Kandidatutdanningene (tilsvarer masterutdanninger) er overbygninger på bachelorutdanningene. En samlet utdanning kan derfor vare 5 år.

  Etter en kandidatutdanning kan man søke en forskerstilling og ta en ph.d.-grad.

  En universitetsutdanning er vitenskapelig fundert, og vitenskapelige teorier og metoder danner grunnlaget for tilnærmingen til fagområdet. De gir både stor faglig bredde og en dypt spesialisert innsikt.

  Yrkesakademier og profesjonshøyskoler

  På yrkesakademier (erhvervsakademier) og profesjonshøyskoler kan du ta følgende typer utdanninger:

  • Yrkesakademiutdanninger, som varer fra 1 ½ til 2 ½ år
  • Profesjonsbachelorutdanninger, som generelt varer fra 3 til 4 år
  • Profesjonsbachelorutdanninger som overbygningsutdanninger som varer 1½ år

  Etter en yrkessakademiutdanning kan man i flere tilfeller bygge på med en profesjonsbachelorutdanning.

  Yrkesakademiutdanninger

  En yrkesakademiutdanning varer som regel 2 år og ble tidligere kalt en “kort videregående uddannelse". Den inneholder teoretisk undervisning på utdanningsstedet og en yrkespraksis av minst 3 måneders varighet enten i Danmark eller i utlandet.

  Eksempler på en yrkesakademiutdanning er:

  • tannpleier
  • byggtekniker
  • språkoffiser
  • multimediedesigner
  • handelsøkonom

  En yrkesakademiutdanning gir tittelen AK etter utdanningsnavnet. På engelsk er tittelen "AP Graduate in".

  Profesjonsbachelorutdanninger

  En profesjonsbachelorutdanning varer som regel 3 ½ år og ble tidligere kalt en “mellemlang videregående uddannelse”. Den består av teoretisk og praktisk undervisning, der praksisen eller den kliniske undervisningen (ved helseutdanningene) varer minst 6 måneder. Enkelte utdanninger har imidlertid lengre praksistid.

  Utdanningene kan tilrettelegges så minst det siste 1 ½ år kan brukes som overbygning på relevante yrkesakademiutdanninger, hvorav minst 3 måneder skal være praksis.

  Utdanningsstedene kan også tilrettelegge selvstendige overbygningsutdanninger til yrkesakademiutdanningene. I kombinasjon med de adgangsgivende yrkesakademiutdanningene skal disse ha en samlet varighet fra 3 til vanligvis 4 år.

  Eksempler på profesjonsbachelorutdanninger er:

  • pedagog
  • folkeskolelærer
  • skuespiller
  • journalist
  • skipsoffiser
  • sykepleier
  • diplomingeniør

  En profesjonsbachelorutdanning gir tittelen Professionsbachelor. På engelsk er tittelen "Bachelor of".

  Andre utdanninger

  Det finnes andre utdanningsmuligheter som ikke er universitets-, profesjonsbachelor- eller yrkesakademiutdanninger, for eksempel innenfor politi og forsvar. I tillegg kommer en rekke kunstneriske utdanninger.

  Opptak til høyere utdanninger i Danmark

  Alle som bor i et nordisk land, har rett til å søke om opptak på høyere utdanninger  i Danmark på samme vilkår. Alle søkere med utenlandsk eksamen må imidlertid søke senest 15. mars kl. 12. 

  Studieplassene er delt inn i to kvoter: "kvote 1" og "kvote 2". Som nordisk statsborger vil du bli vurdert i både kvote 1 og kvote 2.

  Du kan søke via optagelse.dk.

  Kvote 1: Søk på grunnlag av videregående utdanning

  I kvote 1 tas du opp etter karaktergjennomsnittet fra din videregående utdanning. Det er det første gjennomsnittet som gjelder, og derfor teller karakterene fra eventuelle senere supplerende fag ikke i gjennomsnittet i kvote 1.

  Selv om du etter videregående eksamen har forbedret gjennomsnittet ditt gjennom supplerende kurs, kan du derfor bare bruke gjennomsnittet fra din opprinnelige eksamen når du søker på en høyere utdanning i Danmark.

  Supplerende kurs kan eventuelt brukes til å oppfylle kravene til ditt nivå i enkelte fag.

  Kvote 2: Søk på bakgrunn av tidligere utdanning og andre erfaringer

  I kvote 2 tas du opp på grunnlag av en helhetsvurdering, som kan omfatte yrkeserfaring, ekstra opplæring, opphold på folkehøgskole og lignende, avhengig av den enkelte institusjon og den enkelte utdanningen.

  Kvalifikasjon

  Dersom du tidligere har gjennomført kurs på en utdanning, kan du søke om å få ett eller flere fag godskrevet som ledd i en ny utdanning.

  Du kan alltid spørre på utdanningsstedet.

  Mer informasjon

   

  Spør Info Norden

  Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.