Islandske førerkort

Førerkort i Norge
Her kan du lese om islandske førerkort, hvilke førerkort som er gyldige, og hvordan du kan få og fornye førerkort på Island.

Islandske førerkort

Ifølge veitrafikklovens § 58 må ingen føre motorvogn eller motorsykkel uten et gyldig førerkort som er utstedt av politidirektøren. 

Det er de høyeste politiembetsmennene i syslene (‘sysselmennene’) som utsteder førerkortene på vegne av politidirektøren. 

Utstedelse av førerkort

Sysselmennene utsteder førerkort etter å ha kontrollert om samtlige krav til utstedelse er oppfylt. Førerkortet skal blant annet inneholde informasjon om førerkortklasser og tilleggsopplysninger om vilkår og begrensinger som gjelder for innehaveren av førerkortet.
Gyldighetsperioden til førerkortene er enten midlertidig eller 15 år.

Midlertidige førerkort

Midlertidige førerkort blir utstedt til nye førere og er gyldige i tre år fra utstedelsesdagen. Andre førerkort er gyldige i inntil 15 år, avhengig av førerkortklasse og alderen til søkeren.

Fullverdige førerkort

Fullverdige førerkort for klassene A, B og BE (førerkort for føring av personbil) er gyldige i 15 år.

Fullverdige førerkort for klassene C, CE, D og DE og til kommersiell passasjertransport (utvidede rettigheter etter ekstraprøve) er gyldige i fem år. Når denne gyldighetsperioden går ut, gir slike førerkort likevel rett til å føre personbil.

Krav for utstedelse av nytt førerkort

De generelle kravene for utstedelse av nytt førerkort er:

  • Søkeren oppfyller alderskravene for den aktuelle gruppen av kjøretøy.
  • Søkeren har tilfredsstillende syn og hørsel og har ellers tilfredsstillende psykiske og fysiske evner.
  • Søkeren har fått opplæring av en autorisert trafikklærer og har ved bestått oppkjøring bevist at hen har tilstrekkelige kjøreferdigheter og den nødvendige kjennskapen til kjøretøy og trafikklovgivning.
  • Søkeren har fast bopel på Island. 

Kjøreopplæring

Dersom du søker om førerkort i en klasse du ikke tidligere har hatt, må du få opplæring av en trafikklærer som er autorisert for den klassen. Opplæringen må skje i tråd med den læreplanen som veimyndighetene (Samgöngustofa) har bestemt for kjøreopplæring i den aktuelle klassen. Du kan begynne kjøreopplæring tolv måneder før du er gammel nok til å få førerkort klasse B.

Øvelseskjøring med veileder

En elev har lov til å øvelseskjøre med en veileder i stedet for en trafikklærer, forutsatt at eleven har fått grunnleggende trening og veilederen har fått tillatelse fra sysselmannen. Før øvelseskjøring blir tillatt, må eleven søke om førerkort (såkalt námsheimild ‘opplæringstillatelse’ ). 

Kravene for å bli veileder er at du:

  • har fylt 24 år,
  • har gyldig førerkort for klassen av kjøretøy som øvelseskjøringen omfatter og minst fem års erfaring med slike kjøretøy,
  • de siste tolv månedene ikke har vært uten førerkort fordi du har fått førerretten inndratt eller blitt straffet for grov uaktsomhet i trafikken.

Søknad om tillatelse til øvelseskjøring sender du til sysselmannen. Vedlagt søknaden må det være en attest fra trafikklæreren om at eleven har tilstrekkelig kjennskap til trafikkreglene og øving i hvordan hen håndterer og fører et kjøretøy. Sysselmannen utsteder en tillatelse til øvelseskjøring med navn på elev og veileder. Denne er gyldig i inntil 18 måneder.

Kjøretøy som benyttes til øvelseskjøring, skal være merket med et dertil egnet skilt med påskriften «Æfingaakstur» (‘Øvelseskjøring’). Merk at det er veilederen som regnes som føreren av kjøretøyet ved øvelseskjøring.

Førerprøven

For å få begynne på førerprøven, må eleven har fått oppkjøringstillatelse fra sysselmannen og trafikklæreren skriftlig har bekreftet at vedkommende har gjennomført en fyllestgjørende trafikkopplæring.

Førerprøven består av to deler, en skriftlig teoretisk prøve og en praktisk del. Den praktiske delen er todelt: en muntlig test og en praktisk test. Den praktiske delen kan ikke gjennomføres før den teoretiske prøven er bestått. Den teoretiske prøven kan ikke gjennomføres før to måneder innen søkeren er gammel nok til å få utstedt førerkort, og den praktiske prøven maksimalt to uker før søkeren tilfredsstiller alderskravene.

Innbytte av utenlandsk førerkort i et tilsvarende islandsk førerkort

Du kan sende søknad om innbytte av et utenlandsk førerkort i et tilsvarende islandsk førerkort til sysselmannen, uavhengig av hvor du bor, så lenge du er folkeregistrert på Island.

Det er lov å bytte inn gyldige utenlandske førerkort i islandske. Har du førerkort fra land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), må du ta teoriprøven for klasse B og den praktiske prøven for hver av førerkortklassene som søknaden gjelder.

Krav til utenlandske statsborgere

I tillegg til de generelle kravene som må være oppfylte før et islandsk førerkort kan utstedes, må utenlandske statsborgere

  1. oppfylle vilkårene for opphold,
  2. kunne bekrefte at de har har et gyldig førerkort fra hjemlandet

Internasjonalt førerkort

Sysselmennene og Det islandske bileierforbundet (Félag íslenskra bifreiðaeigenda, FÍB) har rett til å utstede internasjonale førerkort.

Alle som har et gyldig islandsk førerkort og er fylt 18 år, kan få et internasjonalt førerkort. Førerkortet er gyldig i ett år fra det blir utstedt og omfatter bare kjøretøy som vedkommende har rett til å føre i tråd med hens islandske førerkort.

Det internasjonale førerkortet medfører ingen rett til å føre kjøretøy på Island.

Digital førerkort

Digitalt førerkort er tilgjengelig for alle som har førerkort og smarttelefon. Det digitale førerkortet viser at innehaveren har et gyldig førerkort og inneholder den samme informasjonen som de tradisjonelle førerkortene.

De digitale førerkortene er bare gyldige på Island.

Digitale førerkort dokumenter at du har førerkort i møte med politiet.

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

Flere opplysninger finner du hos.sysselmannsembetet. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.